Em tên là: Mã số sinh viêntải về 31.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.05.2024
Kích31.5 Kb.
#57635
Don-giai-trinh-vi-ly-do-ca-nhan


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN GIẢI TRÌNH


Kính gửi: - Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên
- Khoa Công trình

Em tên là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã số sinh viên: . . . . . . . . . . . .


Ngày sinh: . . ./. . . . /. . . . . . Hiện đang học lớp (ngành): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Khóa: . . . . . . . . . . . Hệ đào tạo: (Chính quy, Liên thông, Bằng 2…). . . . . . . . . . . . . . . . .
tại Trường Đại học Thủy lợi.

Nay em làm đơn này kính gửi đến Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Khoa Công trình về việc giải trình nội dung: ..........................................................................


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Lý do:………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kính mong được sự chấp thuận của Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên và Khoa Công trình xem xét tạo điều kiện cho em./.
Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày . . . tháng . . . năm . . . . .


Người làm đơn

tải về 31.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương