ÑEÀ thi kieåm tra hoïc kì I hoï vaø teân hs: naêm hoïC: 2009-2010tải về 45.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích45.97 Kb.
#22290
ÑEÀ THI KIEÅM TRA HOÏC KÌ I

Hoï vaø teân HS: NAÊM HOÏC:2009-2010

Lôùp: MOÂN: LÒCH SÖÛ – KHOÁI 4


ÑEÀ CHÍNH THÖÙCTHÔØI GIAN : 40 phuùt (khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà)

Ñieåm

Lôøi pheâ cuûa giaùo vieân


ÑEÀ BAØI:

 1. PHAÀN LÒCH SÖÛ:

khoanh troøn vaøo yù ñuùng nhaát tröôùc moãi caâu traû lôøi sau:

Caâu 1: Nöôùc Vaên Lang ra ñôøi vaøo thôøi gian naøo?

 1. Khoaûng 700 TCN

 2. Khoaûng 500 TCN

 3. Khoaûng 600 TCN

Caâu 2: Nöôùc Vaên Lang toàn taïi qua bao nhieâu ñôøi Vua Huøng?

 1. 16 ñôøi Vua Huøng

 2. 17 ñôøi Vua Huøng

 3. 18 ñôøi Vua Huøng

Caâu 3: Vì sao Lyù Thaùi Toåchoïn vuøng ñaát Ñaïi La laøm kinh ñoâ ?

 1. Vuøng ñaát trung taâm ñaát nöôùc, ñaát roäng laïi baèng phaúng, muoân vaät phong phuù toát töôi.

 2. Vuøng ñaát, chaät heïp, ngaäp luït.

 3. Vuøng nuùi non hieåm trôû.

Caâu 4: Nhaø lyù dôøi ñoâ ra Thaønh Ñaïi La naêm naøo?

 1. 938

 2. 981

 3. 1010

Caâu 5: Nhaø traàn ñöôïc thaønh laäp trong hoaøn caûnh naøo?

 1. Lyù Chieâu Hoaøng nhöôøng ngoâi cho Traàn Thuû Ñoä

 2. Lyù Chieâu Hoaøng nhöôøng ngoâi cho Traàn Quoác Tuaán

 3. Lyù Chieâu Hoaøng nhöôøng ngoâi cho Traàn Caûnh

Caâu 6: Nhaø Traàn ñaép ñeâ ñeå laøm gì?

 1. Choáng haïn

 2. Ngaên nöôùc maën

 3. Phoøng choáng luõ luït

 4. Laøm ñöôøng giao thoângCaâu 7: Noái yù ôû coät A vôùi yù coät B cho phuø hôïp


A
B

Naêm 40
Chieán thaéng Baïch Ñaèng

Naêm 938
Nhaø Traàn thaønh laäp

Naêm 981
Khôûi nghóa Hai Baø Tröng

Naêm 1226
Cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng xaâm löôïc laàn 1


Caâu 8: Ñieàn töø ngöõ: thaéng lôïi, khaùng chieán, ñoäc laäp, loøng tin, nieàm töï haøo vaøo choã chaám cho thích hôïp

Cuoäc……………………………………………….choáng quaân Toáng xaâm löôïc……………………………………………………….. ñaõ giöõ vöõng ñöôïc neàn…………………………………………cuûa nöôùc nhaø vaø ñem laïi cho nhaân daân ta……………………………,………………………………………………….ôû söùc maïnh cuûa daân toäc.ÑEÀ THI KIEÅM TRA HOÏC KÌ I

Hoï vaø teân HS: NAÊM HOÏC:2009-2010

Lôùp: MOÂN: ÑÒA LÍ – KHOÁI 4


ÑEÀ CHÍNH THÖÙC

THÔØI GIAN : 40 phuùt (khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà)

Ñieåm

Lôøi pheâ cuûa giaùo vieân
Khoanh troøn vaøo yù ñuùng nhaát tröôùc moãi caâu traû lôøi sau:

Caâu 1: Ngheà chính cuûa ngöôøi daân ôû Hoaøng Lieân Sôn laø?


 1. Ngheà khai thaùc röøng.

 2. Ngheà thuû coâng truyeàn thoáng

 3. Ngheà noâng

 4. Ngheà khai thaùc khoaùn saûn.

Caâu 2: Ruoäng baäc thang thöôøng ñöôïc laøm ôû ñaâu ?

 1. Ñænh nuùi

 2. Söôøn nuùi

 3. Döôùi thung luõng

Caâu 3 : Taây Nguyeân laø xöù sôû cuûa caùc :

 1. Nuùi cao vaø caùc khe saâu

 2. Cao nguyeân xeáp taàng cao thaáp khaùc nhau

 3. Cao nguyeân coù ñoä cao saøn saøn baèng nhau

 4. Ñoài vôùi ñænh troøn söôøn thoaûi

Caâu 4 : Nhöõng bieän phaùp naøo döôùi ñaây coù taùc duïng baûo veä vaø khoâi phuïc röøng?

 1. Ngaên chaën naïn ñoát, phaù röøng böøa baõi.

 2. Khai thaùc röøng hôïp lyù

 3. Troàng laïi röøng ôû nhöõng nôi ñaát troáng, ñoài troïc.

 4. Taát caû nhöõng bieän phaùp treân

Caâu 5 : Ñoàng baèng Baéc Boä ñöôïc boài ñaép bôûi phuø sa cuûa:

 1. Soâng Hoàng vaø soâng Ñaø.

 2. Soâng Thaùi Bình vaø Soâng Caû

 3. Soâng Hoàng vaø Soâng Thaùi Bình

Caâu 6 : Nguyeân nhaân laøm cho ñoàng Baèng Baéc Boä trôû thaønh vöïa luùa lôùn cuûa caû nöôùc laø?

 1. Ñoàng baèng lôùn thöù hai caû nöôùc.

 2. Ñaát phuø sa maøu môõ

 3. Ngöôøi daân nhieàu kinh nghieäm troàng luùa

 4. Taát caû caùc yù treân.

Caâu 7 : Haõy ñieàn vaøo oâ troáng chöõ Ñ tröôùc caâu ñuùng, chöõ S tröôùc caâu sai.

 1. Taây nguyeân laø khu daân cö ñoâng ñuùc.

 2. Khí haäu ôû Ñaø Laït naéng vaø noùng quanh naêm.

 3. Cheø vaø caây aên quaû laø moät trong nhöõng theá maïnh cuûa trung du Baéc Boä, nôi ñaây coù cheø noåi tieáng ôû nöôùc ta.

 4. Taây nguyeân laø nôi troàng nhieàu caây aên quaû nhaát nöôùc ta.

Caâu 8 : Ñieàn töø ngöõ vaøo choã troáng cho phuø hôïp:

Ñoàng baèng Baéc Boä coù ñòa hình khaù………………….. vaø ñang tieáp tuïc môû roäng ra…………............. Ñaây laø ñoàng baèng lôùn thöù………………………cuûa caû nöôùc.ÑAÙP AÙN BIEÅU ÑIEÅM - KIEÅM TRA HOÏC KYØ I

KHOÁI: 4 MOÂN: LÒCH SÖÛ - ÑÒA LYÙ


ÑEÀ CHÍNH THÖÙCÑAÙP AÙN

BIEÅU ÑIEÅM

 1. PHAÀN LÒCH SÖÛ:

Caâu 1: yù a

Caâu 2: yù c

Caâu 3: yù a

Caâu 4: yù c

Caâu 5: yù c

Caâu 6 : yù c

Caâu 7: Noái ñuùng moãi yù ñöôïc 0,25 ñieåm

Naêm 40 – Khôûi nghóa hai Baø Tröng

Naêm 938 – chieán thaéng Baïch Ñaèng

Naêm 981 – Cuoäc khaùng chieán……….laàn 1

Naêm 1226 – Nhaø Traàn thaønh laäp

Caâu 8 : Thöù töï caùc töø caàn ñieàn : (moãi yù 0,2 ñieåm)

Khaùng chieán, thaéng lôïi, ñoäc laäp, nieàm töï haøo, loøng tin.

 1. PHAÀN ÑÒA LYÙ:

Caâu 1: yù c

Caâu 2: yù b

Caâu 3: yù b

Caâu 4: yù d

Caâu 5: yù c

Caâu 6 : yù d

Caâu 7: Ñieàn ñuùng moãi oâ troáng ñöôïc 0,25 ñieåm

 1. S

 2. S

 3. Ñ

 4. S

Caâu 8: Ñieàn ñuùng 3 töø ñöôïc 1 ñieåm, hai töø ñöôïc 0,5 ñieåm, töø ñöôïc 0,25 ñieåm.

Thöù töï caùc töø caàn ñieàn laø: baèng phaúng, bieån, hai ( 2)5 ÑIEÅM

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1 ñieåm

1 ñieåm
5 ÑIEÅM

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1 ñieåm
1 ñieåmÑEÀ THI KIEÅM TRA HOÏC KÌ I
Hoï vaø teân HS: NAÊM HOÏC:2009-2010

Lôùp: MOÂN: KHOA HOÏC – KHOÁI 4


ÑEÀ CHÍNH THÖÙC

THÔØI GIAN : 40phuùt (khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà)Ñieåm

Lôøi pheâ cuûa giaùo vieân


ÑEÀ BAØI:

 1. TRAÉC NGHIEÄM: 3đ

Khoanh troøn vaøo yù ñuùng nhaát tröôùc moãi caâu traû lôøi sau:

Caâu 1: Caùc thöùc aên chöùa nhieàu chaát boät ñöôøng ñeàu coù nguoàn goùc töø:

 1. Ñoäng vaät

 2. Thöïc vaät

 3. Ñoäng vaät vaø thöïc vaät

Caâu 2: Vai troø cuûa chaát beùo laø gì:

 1. Giaøu naêng löôïng vaø giuùp cô theå haáp thuï moät soá vitamin A, D, E, K

 2. Giuùp cô theå phoøng choáng beänh

 3. Xaây döïng vaø ñoåi môùi cô theå

Caâu 3:Ñeå phoøng beänh do thieáu i- oát, haèng ngaøy em neân söû duïng:

 1. Muoái tinh

 2. Boät ngoït

 3. Muoái hoaëc boät canh coù boå sung I - oát

Caâu 4: Ngöôøi bò beänh tieâu chaûy caàn aên nhö theá naøo?

 1. Aên ñuû chaát ñeå phoøng suy dinh duôõng

 2. Uoáng dung dòch oâ-reâ-doân hoaëc nöôùc chaùo muoái ñeå phoøng maát nöôùc

 3. Thöïc hieän caû hai vieäc treân

Caâu 5: Nöôùc trong thieân nhieân toàn taïi ôû theå naøo?

 1. Theå loûng

 2. Theå raén

 3. Theå khí

 4. Caû 3 theå treân

Caâu 6: Maây ñöôïc hình thaønh töø ñaâu?

 1. Khoâng khí

 2. Buïi vaø khoùi

 3. Nhieàu haït nöôùc nhoû li ti hôïp laïi vôùi nhau ôû treân cao 1. TÖÏ LUAÄN:

Caâu 1: 2đ Keå teân moät soá caùch laøm saïch nöôùc?

Caâu 2:2đ Khoâng khí goàm nhöõng thaønh phaàn naøo?

Ê Caâu 3: 3đ Vẽ sơ đồ sự chuyển thể của nước .
Каталог: gallery
gallery -> Album hưƠng xuâN. Thơ phổ nhạC. Phòng thu audio. Nhạc Sĩ Đình Đạm
gallery -> Phụ cấp độc hại, nguy hiểm
gallery -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
gallery -> Nobel văn chương năm 1987 joseph brodsky
gallery -> TÊN ĐỀ TÀi luận văn thạc sĩ khnn chuyên ngành chăn nuôi từ NĂM 1996 2012
gallery -> BÁo cáo công khai đIỀu kiệN ĐẢm bảo chất lưỢng đÀo tạo tiến sĩ Tên chuyên ngành, mã số, quyết định giao chuyên ngành đào tạo
gallery -> CHƯƠng I kế toán vốn bằng tiềN
gallery -> KẾ toán vốn bằng tiền I. YÊU cầU
gallery -> Phụ lục II nguyên tắC, NỘi dung và KẾt cấu tài khoản kế toáN

tải về 45.97 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương