Duøng cho Theùp Ít Cacbon vaø coù tải trọng cao 490N/mmtải về 69.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích69.6 Kb.

 

QUE HÀN THÉPLB - 52

 Duøng cho Theùp Ít Cacbon vaø coù tải trọng cao(490N/mm2 )AWS A5.1 E7016

JIS D5016

 ÖÙng duïng:


- LB-52 laø moät loaïi Que Haøn ñöôïc boïc Ñieän cöïc coù thaønh phaàn Hydro thaáp, thích hôïp cho caùc loaïi theùp ít Cacbon vaø coù tải trọng cao (490N/mm2 ) ôû moïi moâi tröôøng.


- Que Haøn LB – 52 duøng trong caùc coâng ngheä ñoùng taøu, caàu ñöôøng, xaây döïng, thuyû löïc vaø ñöôøng oáng.


 Ñaëc tính:
- Hoà Quang nheï vaø oån ñònh

- Xæ deã bong


- Moái haøn trôn nhaün

- Thích hợp cho kết cấu tàu, xây dựng, cầu cảng, dầm chiụ tải trọng nặng, bồn chứa áp lực...

 


 Baûng 1 Kích thước que hàn và dòng điện sử dụng ( AC,DC-EP)


 Ñöôøng kính (mm.)

2.6

3.2

4.0

5.0

Chieàu daøi (mm.)

350

350

400

450

Dòng điện hàn

(Amp)  Haøn bằng

55~85

90~130

130~180

180~240

Haøn ñöùng vaø traàn

50~80

80~120

110~170

150~200

 - Baûng 2 : Cô tính cuûa Kim Loaïi moái haøn
YP
(N/mm2)

TS
(N/mm2)

EI
(%)

IV at 0oC

PWHT

490

560

32

230

As welded

420

520

32

270

620oC x 1Hr.
Stress Relief


 

 - Baûng 3 : Thaønh phaàn hoaù hoïc cuûa Kim loaïi moái haøn: (%)
C

Si

Mn

P

S

0.08

0.58

.096

0.011

0.007

 @ Nhöõng löu yù khi söû duïng: • Saáy khoâ Ñieän cöïc ôû nhieät ñoä 300~350oC trong voøng 30~60phuùt tröôùc khi söû duïng

 • Neân traùnh söû duïng doøng ñieän quaù cao ñeå haïn cheá baén toeù vaø ñaït ñöôïc hieåu quaû cao khi söû duïng.

 • Giöõ ñoä daøi Hoà Quang ngaén ôû möùc coù theå.

 • Söû duïng kính haøn trong tröôøng hôïp gioù maïnh.
 • Caùc haõng taøu chuyeân chôû khi ñaêng kí nhaäp haøng.

- Baûng 4: Chứng nhận cho phép sử dụng trong ngành hàng hải.NK

LR

AB

BV

NV

KMW53HH

3, 3Y

3H10, 3Y

3, 3Y H

3YH10

NK : Nippon Kaiji Kyokai       LR : Lloyd’s Register of Shipping       AB : American Bureau of Shipping


BV : Bureau Veritas                NV : Det Norske Veritas

QUE HÀN THÉPRB-26AWS A5.1 E7016

JIS D5016

 

ÖÙng duïng:


Que Haøn RB-26 laø moät loaïi Que Haøn ñöôïc boïc ñieän cöïc coù thaønh phaàn Tian cao, thích hôïp cho caùc loaïi theùp coù ñoä caêng moûng cao ôû moïi moâi tröôøng keå caû Haøn Ñöùng höôùng xuoáng.


Que Haøn RB-26 phuø hôïp cho caùc keát caáu saét thoâng thöôøng, caùc ñaàu maùy, toa xe, vaø taøu thuyû, kết cấu dân dụng, nhà xưỡng…
Ñaëc tính:
-   Hoà Quang nheï vaø  oån ñònh

 • Ít baén toeù.

 • Xæ deã bong

 • Moái haøn ñeïp vaø trôn nhaün

 • Ít bò leïm moái haøn. •   Xæ deã bong vaø moái haøn trôn nhaün 


 Baûng 1 Kích thước que hàn và dòng điện sử dụng ( AC,DC-EP)

 Ñöôøng kính(mm.)

2.0

2.6

3.2

4.0

5.0

  Chieàu daøi(mm.)

300

350

350

400

400

Dòng điện hàn

(Amp)F & VD

30~65

45~95

60~125

105~170

150~220

VU & OH

30~65

45~95

60~125

100~150

125~190 • Baûng 2 : Thaønh phaàn hoaù hoïc cuûa Kim loaïi moái haøn: (%)
C

Si

Mn

P

S

0.08

0.26

0.38

0.012

0.012

 


 • Baûng 3 : Cô tính cuûa Kim Loaïi moái haøn
YP
N/mm2

TS
N/mm2

EI
%

IV
J at 0oC

430

500

25

60

 

Nhöõng löu yù khi söû duïng.

Trong tröôøng hôïp RB-26 haáp thuï quùa nhieàu hôi aåm, laø nguyeân nhaân taêng laøm taêng theâm söï baén toeù, vaø laøm caùc moái leïm khoâng ñeàu. Neân Saáy khoâ Ñieän cöïc ôû nhieät ñoä 70~100oC trong voøng 30~60phuùt tröôùc khi söû duïng ñeå laøm khoâ hôi aåm. Neân duøng caùc doøng Que Haøn chaát löôïng toát seõ giaûm thieåu söï baén toeù vaø ñaït ñöôïc muïc ñích söû duïng toát nhaát cuûa Ñieän cöïc.


 • Baûng 4: Chứng nhận cho phép sử dụng trong ngành hàng hải. 
AB

NV

LR

Hạng  2

Hạng  2

Hạng  2


KOBE-VP54
Que Haøn coù thaønh phaàn Tian cao duøng cho Theùp ít Cabon
@ Phaân Loaïi:  ASME/AWS A5.1 E6013; JIS Z3211 D4313; EN 499 E350R

@ ÖÙng duïng:               • Que Haøn ñöôïc boïc ñieän cöïc coù thaønh phaàn Tian cao thích hôïp cho caùc loaïi theùp coù ñoä caêng moûng cao  hôn 12mm  ôû moïi moâi tröôøng.

 • Phuø hôïp cho theùp laù, caùc caáu truùc saét nheï.

KOBE-VP54 laø saûn phaåm ñaëc bieät daønh cho thò tröôøng Vieät Nam. Que Haøn naøy ñöôïc saûn xuaát phuø hôïp vôùi khaùch haøng Vieät Nam. Thai-Kobe ñaõ söû duïng caùc chaát lieäu toát nhaát ( keå caû que kim loaïi & chaát gaây chaùy ) ñeå saûn xuaát ra KOBE-VP54 naøy. Vì theá, ñaây laø loaïi saûn phaåm coù chaát löôïng toát trong soá caùc loaïi Que Haøn E6013 treân thò tröôøng. KOBE-VP54 ñöôïc saûn xuaát döôùi söï cho pheùp cuûa KOBE STEELL. LTD Nhaät Baûn. Vaø taát caû nguyeân vaät lieäu duøng ñeå saûn xuaát ñieàu phaûi traûi caùc quy trình kieåm nghieäm khaét khe.


 

 • Ñaëc tính:

 

  • Meàm deûo vaø Hoà Quang oån ñònh.

  • Ít baén toeù.

  • Xæ deã bong

  • Phuø hôïp  ôû moïi moâi tröôøng haøn.

  • Ít hö hoûng nhö loãi keát xæ hay noåi boït.

 Kích thöôùc vaø caùc loaïi Que Haøn thoâng duïng doøng (AC,DC).
 

Kích thöôùc

(mm)


Loaïi Que Haøn thoâng duïng 

 (Amp.)Doøng phaân ñieään cöïc

  Haøn saáp

 Haøn ñöùng vaø traàn

2.6

50~100

50~100

AC or DC +-

3.2

60~130

60~130

AC or DC +-

4.0

105~175

100~155

AC or DC +- • Thaønh phaàn hoaù hoïc cuûa Kim loaïi moái haøn: (%)
C

Si

Mn

P

S

0.10

0.28

0.34

0.019

0.007
 • Cô Tính cuûa Kim Loaïi moái haøn.
YS
(Mpa)

TS
(Mpa)

EI.
(%)

IV 0oC
(J)

431

467

32

81

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương