Doctoriales usth intensive course science-healthtải về 451.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.06.2018
Kích451.03 Kb.


DOCTORIALES USTH

COURS INTENSIFS Sciences-Santé

DOCTORIALES USTH

INTENSIVE COURSE SCIENCE-HEALTH

LYON

10th -11th -12th -13th September 2012

Organisation : Consortium USTH

Organization: USTH Consortium

Organizing Committe :

F.Falson, C.Gaussen Consortium USTH - E.Persoud PRES Lyon - Ch.Villard ISPB Faculté de Pharmacie Université Lyon1- E.Cannet EDISS Université Lyon1 - Région Rhône Alpes - Sanofi Pasteur

Pour toute question relative aux cours intensifs, merci de contacter

For any detail on the intensive course, please contact:

Céline Gaussen : consortium-usth@univ-toulouse.fr, 05 61 14 93 47, 06 49 02 51 11
Dates

Time

PROGRAM of the INTENSIVE COURSE (10th -13th september 2012)

Samedi 8 septembre Students arrival

Cultural program (Biennale Danse/ Dance festival , Tour of the old quarters of Lyon)

Location


MONDAY

September 10th a.m8.30  am - midday


Welcome Coffee
Opening ceremony

  • Opening speech by Christelle Goutaudier, Head of the Doctoral Schools, PRES/Cluster of Higher Education and Research, Lyon

  • Opening speech by Denis Bourgeois, International relations Officer, Université Lyon 1

  • Welcome address - Marie-France Barthet – President of USTH

  • Opening speech by the Ambassador of Vietnam (or representative)

  • Overview of the program- Françoise Falson, Vice-President of USTH.
  • Opening lecture

Alexandre Peaudeau, MAEE, La cooperation française au Vietnam (11 am-11.30 am)


  • Conference and Discussion

Pierre Sebban, Rector of USTH ((11.30 a.m-12.30)Site Rockefeller
Salle des Conférences Médiathèque

8 Avenue Rockefeller 69008 LYON
12.30-2.pmLunch

Terrasse Crous Rockefeller

MONDAY

September 12th

p.m

2pm-5 pm
3.30-4pm

Coffee break6 pm

Workshop : Scientific ethics
Sandrine Giraud Lyon1

Léo Coutellec Lyon1

Michelle Bergadaa University of Geneva

Christophe Batier Lyon1
Tour of the Rhône-Alpes region  (to be confirmed)


Site Rockefeller
Salle des Conférences Médiathèque

8 Avenue Rockefeller 69008 LYON


Confluence

TUESDAY September 11th a.m


9am-12
10 am-10.30 am

Coffee breakLecture : Science and Health
Cyril Lafon (Inserm U1032) Ultrasound therapy : Recent breakthrough and emerging issues .
Sylvie Nazaret (UMR CNRS5557 Lyon1 : Microbial ecology and health.

Peter Ford Dominay (Inserm U846 Lyon): Man-robot cooperation.


Site Rockefeller
Salle des Conférences Médiathèque

8 Avenue Rockefeller 69008 LYON
12.30-2.pmLunch

Terrasse Crous Rockefeller

TUESDAY

September 11th

p.m

3 p.m-6.30 p.m

Visit of Sanofi

Sanofi Pasteur, Jacques Wolkman & Isabelle Fusier

Marcy L’Etoile


WEDNESDAY

September 12th a.m

8.30 am

9 am-12


Coffee

Workshops

Each PhD student presents the subject of his/her thesis :

Powerpoint (3 to 5 slides) + oral presentation

6 thematic groups (6 jurys of 2-3 persons each)

15 minutes presentation - 15 minutes discussion


Site Rockefeller Bâtiment Cier 2ème étage : Salles 204, 208, 209

-        Bâtiment principal Escalier B 2ème étage : Salles IML 1B, IML 2B, IML 3B
12.30-2.pm Lunch

Terrasse Crous Rockefeller

WEDNESDAY

September 12th p.m

2pm- 5 pm

Workshops

Presentations (ctd).

The PhD students will then revise their Powerpoint presentation function of the comments made by their peers . The final version will be made available by each student on a flashstick for release on the Internet site of the Consortium.


Site Rockefeller Bâtiment Cier 2ème étage : Salles 204, 208, 209

-        Bâtiment principal Escalier B 2ème étage : Salles IML 1B, IML 2B, IML 3B
19h00


Evening gala « Cook and Taste »
Health products formulation and oral route.

Atelier Cook & go,106 rue de Sèze, LyonThursday

September 13th

a.m

8h30-12h

10.30 am -11 am

Coffee break


Lectures Science and health
Rémi Meyrueix (Flamel Technologie) : Nanomedicine

Hervé This (INRA Paris): Molecular gastronomy and note to note cuisine: health issue.


Site Rockefeller
Salle des Conférences Médiathèque

8 Avenue Rockefeller 69008 LYON
12.30-2.pm Lunch

Mezzanine Crous Rockefeller
11.30 pm – 4.30 pm

Feedback, Conclusions and End of session

Site Rockefeller
Salle des Conférences Médiathèque

8 Avenue Rockefeller 69008 LYON

Logement des doctorants : Résidence Biopark , avenue Rockefeller, 69008 Lyon

Liste des participants :


Nom

Prénom

Université

Laboratoire

email

Spé

1

Bui

Quang Anh

U.La Rochelle
buiquanganh85@gmail.com

STIC

2

Nguyen

Luong Lam

U.Paris Sud
nllam195@yahoo.com

Nano

3

Nguyen

Thi Ngoc Nga

U.Montpellier
ngocnga080987@gmail.com

Bio

4

Le

Hong Luyen

UPS Toulouse
hongluyenle2608@gmail.com

Bio

5

Vu

Hoang Giang

U. Lyon 1
giangepu@gmail.com

Energie

6

Ta

Minh thuy

U. Metz
thuymt2000@yahoo.com

STIC

7

Vu

Thi Thu

UPS Toulouse
thuvu.edu86@gmail.com

Nano

8

Le

Thi Van Anh

U.Paris Sud
lethivananh.btv@gmail.com

EEO

9

Nguyen

Thi Van Anh

U.Lyon 1
vananh.pharm@gmail.com

Bio

10

Tran

Thy Ly

INSA Toulouse
tranthily251187@gmail.com

Bio

11

Nguyen

Thanh Nhanh

U.Lyon 1
thanh-nhan.nguyen@etu.univ-lyon1.fr

Bio

12

Ha

Thi Minh Binh

U.Saint-Etienne
hathibinhminh@gmail.com

Bio

13

Nguyen

Xuan Truong

UPS Toulouse
xuan-truong.nguyen@laplace.univ-tlse.fr

Aero

14

Dang

Xuan Linh

ENS Cachan
dangxuanlinh2004@gmail.com

Energie

15

Duong

Chinh Cuong

U.Reims
cuongtn_cdc@yahoo.com

STIC

16

Le

Phuong Thu

U.Lyon 1
lephuongthu@gmail.com

EEO

17

Vo

Nguyen Dang Khoa

U.Reims
khvndkhoa@yahoo.com

Nano

18

Bui

Van Hoi

U.Bordeaux 1
bvhoi83@gmail.com

EEO

19

Nguyen

Thi Kieu Oanh

U.Picardie
Nguyen.Thi.Kieu.Oanh0711@gmail.com

Bio

20

Dao

Thanh Duong

INSA Toulouse
Duongdaothanh@yahoo.com

EEO

21

Van

Thi Nhu Ngoc

U.Montpellier 2
ngoc.van@crbm.cnrs.fr

Bio

22

Le

Thi Van Anh

U.Montpellier 2
covananh_cdsp@yahoo.com

Bio

23

Nguyen

Duc Trung

INP Toulouse
trungnguyenbk83@yahoo.com.vn

Energie

24

Bac

Huy Anh

U.Aix Marseille
bachhuyanh1967@yahoo.com

Bio

25

Duong

Quang Ha

INSA Toulouse
haduongct@gmail.com

Nano

26

Do

Cong Viet

U.Lyon 1
docongviet@gmail.com

Bio

27

Tran

MAnh Tuong

U.Avignon
tuongtmhn@gmail.com

STIC

: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương