Döï aùn Ñaàu tö xaây döïng Ñöôøng Hoà Chí Minh – Ñoaïn Chôn Thaønh Ñöùc Hoøatải về 136 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích136 Kb.

Döï aùn Ñaàu tö xaây döïng Ñöôøng Hoà Chí Minh – Ñoaïn Chôn Thaønh - Ñöùc Hoøa

MUÏC LUÏC
CHÖÔNG I : GIÔÙI THIEÄU CHUNG

I. TOÅNG QUAN 2

II. CAÙC CAÊN CÖÙ laäp DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ 3

I.1 Caùc vaên baûn cô sôû laäp döï aùn ñaàu tö 3

I.2 Caùc vaên baûn veà Luaät 3

I.3 Caùc vaên baûn veà quy hoaïch 4

I.4 Thoâng baùo cuoäc hoïp cuûa Boä GTVT 4

I.5 Vaên baûn thoaû thuaän về tónh khoâng thoâng thuyeàn 5

I.6 Caùc vaên baûn ñoùng goùp yù kieán cuûa caùc Boä ngaønh vaø caùc ñòa phöông 5

III. Heä thOÁNG quy trÌnh, quy phaïm AÙP duïng 7

IV. nguoàn taøi lieäu söû duïng khi laäp döï aùn 11COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ

GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI PHÍA NAM


COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh PhuùcTp.Hoà Chí Minh, thaùng 11 naêm 2007DÖÏ AÙN ÑÖÔØNG HOÀ CHÍ MINH

ÑOAÏN CHÔN THAØNH – ÑÖÙC HOØA
DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
PHAÀN 1: THUYEÁT MINH TOÅNG HÔÏP
CHÖÔNG I

GIÔÙI THIEÄU CHUNG

I.TOÅNG QUAN


Ñöôøng Hoà Chí Minh (tröôùc kia goïi laø Xa loä Baéc Nam) laø moät tuyeán ñöôøng quan troïng ñi töø Paùc Poù (Cao Baèng) ñeán Ñaát Muõi (Caø Mau), taïo thaønh 1 truïc giao thoâng xuyeân Vieät thöù 2, naèm trong chieán löôïc hoaøn thieän heä thoáng maïng löôùi giao thoâng vaän taûi theo tinh thaàn Nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi Ñaûng laàn VIII vaø Ñaïi hoäi Ñaûng laàn IX ñaõ ñöôïc Boä Giao thoâng Vaän taûi laäp quy hoaïch vaø ñaõ ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû pheâ duyeät.

Ñoaïn Chôn Thaønh – Ñöùc Hoøa laø moät döï aùn thaønh phaàn cuûa döï aùn ñöôøng Hoà Chí Minh. Ñoaïn tuyeán ñi qua caùc tænh Bình Phöôùc, Bình Döông, Taây Ninh vaø Long An laø 4 trong soá 7 tænh cuûa Vuøng Kinh teá troïng ñieåm phía Nam. Ñaây laø truïc ñöôøng phía Taây cuûa vuøng, ñoàng thôøi laø ñöôøng noái giöõa caùc tænh phía Baéc, Taây Nguyeân vôùi Vuøng Kinh teá troïng ñieåm phía Nam vaø Ñoàng baèng soâng Cöûu Long cuõng nhö vôùi caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ.

Ngaøy 06/01/2007, Boä GTVT toå chöùc ñoaøn coâng taùc lieân ngaønh ñi thò saùt thöïc ñòa caùc döï aùn thaønh phaàn cuûa ñöôøng Hoà Chí Minh khu vöïc phía Nam, trong ñoù coù ñoaïn Chôn Thaønh – Ñöùc Hoøa. Trong chuyeán ñi naøy, Tö vaán Döï aùn ñaõ trình baøy caùc keát quaû nghieân cöùu vaø kieán nghò choïn höôùng tuyeán theo phöông aùn ñeà xuaát thi coâng ñoaïn Traûng Baøng – Ñöùc Hoøa ngay töø giai ñoaïn 1 theo höôùng tuyeán quy hoaïch. Ñoaøn coâng taùc ñaõ thoáng nhaát caùc yù kieán treân, ñoàng thôøi löu yù Tö vaán Döï aùn laäp phöông aùn giaûi phoùng maët baèng (caém moác cho giai ñoaïn quy hoaïch).

Treân cô sôû quyeát ñònh soá 242/QÑ-TTg ngaøy 15/02/2007 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà pheâ duyeät Quy hoaïch toång theå ñöôøng Hoà Chí Minh, giai ñoaïn töø naêm 2007÷2010, Boä GTVT ñaõ toå chöùc cuoäc hoïp thaåm ñònh döï aùn thaønh phaàn ñoaïn Chôn Thaønh – Ñöùc Hoøa thuoäc döï aùn ñöôøng Hoà Chí Minh vaøo ngaøy 14/8/2007. Taïi hoäi nghò Tö vaán Döï aùn ñaõ trình baøy caùc nghieân cöùu cuûa mình vaø ñöôïc hoäi nghò thoáng nhaát baèng caùc thoâng baùo soá 402/TB-BGTVT ngaøy 28/8/2007. Theo ñoù giai ñoaïn 1 ñaàu tö töø Chôn Thaønh ñeán Haäu Nghóa theo phöông aùn 1 ñöôïc ñeà xuaát – ñöôøng quy moâ 2 laøn xe, yeáu toá hình hoïc phuø hôïp vôùi tieâu chuaån kyõ thuaät ñöôøng cao toác, ñieåm cuoái döï aùn noái vaøo khu vöïc phía Nam thò traán Haäu Nghóa laø ñieåm giao giöõa tuyeán N2 (Cuû Chi - Ñöùc Hoøa - Thaïnh Hoùa - Myõ An) vôùi ÑT825.

Hoà sô Döï aùn ñaàu tö vaø Thieát keá cô sôû cuûa döï aùn ñöôïc laäp thaùng 9/2007 coù xem xeùt caäp nhaät noäi dung keát luaän cuoäc hoïp ngaøy 14/8/2007 taïi Vaên phoøng Boä GTVT (thoâng baùo soá 402/TB-BGTVT ngaøy 28/8/2007). Treân cô sôû Baùo caùo thaåm tra soá 3024/VPDA ngaøy 03/11/2007 keøm theo coâng vaên soá 1689/ÑHCM-QLDA5 ngaøy 06/11/2007 cuûa Ban QLDA ñöôøng Hoà Chí Minh, Tö vaán Döï aùn ñaõ coù baùo caùo giaûi trình thaåm tra thaùng 11/2007.

Hoà sô laàn naøy ñöôïc laäp coù xem xeùt caäp nhaät caùc yù kieán thaåm tra phuïc vuï trình caáp coù thaåm quyeàn pheâ duyeät.


II.CAÙC CAÊN CÖÙ laäp DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ

  1. Caùc vaên baûn cô sôû laäp döï aùn ñaàu tö


- Quyeát ñònh soá 434/QÑ-BGTVT ngaøy 18/02/2005 cuûa Boä tröôûng Boä Giao thoâng vaän taûi veà vieäc giao nhieäm vuï laäp Baùo caùo Nghieân cöùu khaû thi ñoaïn Chôn Thaønh – Ñöùc Hoøa, Döï aùn ñöôøng Hoà Chí Minh;

- Hôïp ñoàng nguyeân taéc soá 218/TK/HÑNT ngaøy 28/02/2005 giöõa Ban Quaûn lyù Döï aùn ñöôøng Hoà Chí Minh vaø Coâng ty Tö vaán Thieát keá Giao thoâng Vaän taûi phía Nam (nay laø Coâng ty Coå phaàn Tö vaán Thieát keá Giao thoâng Vaän taûi phía Nam - TEDI South) veà vieäc Giao nhaän nhieäm vuï khaûo saùt, laäp Baùo caùo Nghieân cöùu Khaû thi ñoaïn Chôn Thaønh – Ñöùc Hoøa (tænh Bình Phöôùc, Bình Döông, Taây Ninh, Long An) thuoäc Döï aùn xaây döïng ñöôøng Hoà Chí Minh;

- Quyeát ñònh soá 4040/QÑ-BGTVT ngaøy 26/10/2005 cuûa Boä GTVT veà vieäc Pheâ duyeät ñeà cöông vaø döï toaùn kinh phí khaûo saùt, laäp döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình - Döï aùn ñöôøng Hoà Chí Minh, ñoaïn Chôn Thaønh – Ñöùc Hoøa (ñòa ñieåm: caùc tænh Bình Phöôùc, Bình Döông, Taây Ninh, Long An);

- Hôïp ñoàng kinh teá soá 248/DAÑT/HÑKT ngaøy 02/11/2005 giöõa Ban Quaûn lyù Döï aùn ñöôøng Hoà Chí Minh vaø Coâng ty Tö vaán Thieát keá Giao thoâng Vaän taûi phía Nam (nay laø Coâng ty Coå phaàn Tö vaán Thieát keá Giao thoâng Vaän taûi phía Nam - TEDI South) veà vieäc Khaûo saùt vaø laäp Döï aùn Ñaàu tö xaây döïng coâng trình ñoaïn Chôn Thaønh – Ñöùc Hoøa (tænh Bình Phöôùc, Bình Döông, Taây Ninh, Long An) thuoäc Döï aùn xaây döïng ñöôøng Hoà Chí Minh;

- Quyeát ñònh soá 2529/QÑ-BGTVT ngaøy 14/8/2007 cuûa Boä GTVT veà vieäc Pheâ duyeät Khung Tieâu chuaån aùp duïng Thieát keá cho döï aùn ñöôøng Hoà Chí Minh giai ñoaïn 2007÷2010;

  1. Caùc vaên baûn veà Luaät


- Luaät Xaây Döïng ñöôïc Quoác Hoäi nöôùc Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam khoùa XI, kyø hoïp thöù 4 thoâng qua ngaøy 26/11/2003;

- Nghò ñònh soá 209/2004/NÑ-CP ngaøy 16/12/2004 cuûa Chính phuû veà vieäc quaûn lyù chaát löôïng coâng trình xaây döïng;

- Nghò ñònh soá 16/2005/NÑ-CP ngaøy 07/02/2005 vaø soá 112/2006/NÑ-CP ngaøy 29/9/2006 cuûa Chính phuû söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu cuûa nghò ñònh soá 16/2005/NÑ-CP veà Quaûn Lyù Döï Aùn Ñaàu Tö Xaây Döïng Coâng Trình;

  1. Caùc vaên baûn veà quy hoaïch


- Quyeát ñònh soá 162/2002/QÑ-TTg ngaøy 15/11/2002 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc pheâ duyeät Quy hoaïch phaùt trieån ngaønh Giao thoâng vaän taûi ñöôøng boä Vieät Nam ñeán naêm 2010 vaø ñònh höôùng ñeán naêm 2020;

- Quyeát ñònh soá 146/QÑ-TTg ngaøy 13/08/2004 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà phöông höôùng chuû yeáu phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi Vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam ñeán naêm 2010 vaø taàm nhìn ñeán 2020;

- Nghò quyeát soá 38/2004/QH11 ngaøy 03/12/2004 cuûa Quoác hoäi Nöôùc Coäng hoaø Xaõ hoäi Chuû nghóa Vieät Nam veà Chuû tröông ñaàu tö xaây döïng Ñöôøng Hoà Chí Minh;

- Quyeát ñònh soá 206/2004/QÑ-TTg ngaøy 10/12/2004 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc pheâ duyeät chieán löôïc phaùt trieån giao thoâng vaän taûi Vieät nam ñeán naêm 2020;

- Tôø trình soá 7500/GTVT-KHÑT ngaøy 24/12/2004 cuûa Boä Tröôûng Boä GTVT gôûi Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc xin pheâ duyeät Quy hoaïch Phaùt trieån giao thoâng vaän taûi Vuøng Kinh teá troïng ñieåm phía Nam ñeán naêm 2020;

- Tôø trình soá 5104/GTVT-KHÑT ngaøy 19/8/2005 cuûa Boä Tröôûng Boä GTVT gôûi Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc xin pheâ duyeät Quy hoaïch maïng ñöôøng boä cao toác Vieät Nam ñeán naêm 2020;

- Vaên baûn soá 1254/TTg-CN ngày 29/8/2005 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc Cho pheùp ñaàu tö vaø mieãn laäp baùo caùo ñaàu tö moät soá haïng muïc caàn trieån khai sôùm Döï aùn ñöôøng Hoà Chí Minh, trong ñoù coù ñoaïn Chôn Thaønh – Ñöùc Hoøa;

- Quyeát ñònh soá 344/2005/QÑ-TTg ngaøy 26/12/2005 cuûa Thuû Töôùng Chính phuû veà phöông höôùng, nhieäm vuï vaø keá hoaïch phaùt trieån giao thoâng vaän taûi vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long ñeán naêm 2010 vaø ñònh höôùng ñeán naêm 2020;

- Thoâng baùo soá 202/TB-VPCP ngaøy 19/12/2006 cuûa Thuû töôùng Chính veà Keát luaän cuûa Thuû töôùng Nguyeãn Taán Duõng taïi cuoäc hoïp veà quy hoaïch toång theå ñöôøng Hoà Chí Minh;

- Quyeát ñònh soá 242/QÑ-TTg ngaøy 15/02/2007 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc Pheâ duyeät Quy hoaïch toång theå ñöôøng Hoà Chí Minh;

- Caùc quyeát ñònh cuûa Thuû Töôùng Chính Phuû veà pheâ duyeät Quy hoaïch toång theå phaùt trieån ngaønh GTVT ñöôøng saét Vieät Nam ñeán naêm 2020, Quy hoaïch phaùt trieån heä thoáng saân bay toaøn quoác, Quy hoaïch toång theå phaùt trieån heä thoáng caûng bieån Vieät Nam ñeán naêm 2010 vaø quy hoaïch cuûa caùc Boä ngaønh, caùc ñòa phöông coù lieân quan;

  1. Thoâng baùo cuoäc hoïp cuûa Boä GTVT


- Thoâng baùo soá 567/TB-BGTVT ngaøy 14/11/2005 cuûa Boä GTVT veà Keát luaän cuûa Thöù tröôûng Ngoâ Thònh Ñöùc taïi cuoäc hoïp ñaåy nhanh tieán ñoä coâng taùc chuaån bò ñaàu tö caùc döï aùn thaønh phaàn thuoäc Döï aùn ñöôøng Hoà Chí Minh;

- Thoâng baùo soá 657/TB-BGTVT ngaøy 19/12/2005 cuûa Boä GTVT veà Keát luaän cuûa Thöù tröôûng Ngoâ Thònh Ñöùc taïi cuoäc hoïp thoâng qua Baùo caùo ñaàu kyø Döï aùn thaønh phaàn ñoaïn Chôn Thaønh - Ñöùc Hoøa, Döï aùn ñöôøng Hoà Chí Minh;

- Thoâng baùo soá 17/TB-BGTVT ngaøy 10/01/2007 cuûa Boä GTVT veà Keát luaän cuûa Thöù tröôûng Ngoâ Thònh Ñöùc taïi cuoäc hoïp trieån khai thöïc hieän quy hoaïch toång theå ñöôøng Hoà Chí Minh theo yù kieán chæ ñaïo cuûa Thuû töôùng Nguyeãn Taán Duõng;

- Thoâng baùo soá 41/TB-BGTVT ngaøy 25/01/2007 cuûa Boä GTVT veà Keát luaän cuûa Ñoaøn coâng taùc lieân ngaønh trong chuyeán ñi thò saùt thöïc ñòa caùc döï aùn thaønh phaàn cuûa ñöôøng Hoà Chí Minh khu vöïc phía Nam, trong ñoù coù ñoaïn Chôn Thaønh – Ñöùc Hoøa;

- Thoâng baùo soá 150/TB-BGTVT ngaøy 11/4/2007 cuûa Boä GTVT veà Keát luaän cuûa Thöù tröôûng Ngoâ Thònh Ñöùc taïi cuoäc hoïp thaåm ñònh caùc döï aùn thaønh phaàn cuûa döï aùn ñöôøng Hoà Chí Minh, trong ñoù coù ñoaïn Chôn Thaønh – Ñöùc Hoøa;

- Thoâng baùo soá 402/TB-BGTVT ngaøy 28/8/2007 cuûa Boä GTVT veà Keát luaän cuûa Thöù tröôûng Ngoâ Thònh Ñöùc taïi cuoäc hoïp thoâng qua baùo caùo cuoái kyø döï aùn thaønh phaàn ñoaïn Chôn Thaønh – Ñöùc Hoøa thuoäc döï aùn ñöôøng Hoà Chí Minh;

- Vaên baûn soá 1689/ÑHCM-QLDA5 ngaøy 06/11/2007 cuûa Ban QLDA ñöôøng Hoà Chí Minh veà chænh söûa, hoaøn thieän hoà sô döï aùn ñaàu tö xaây döïng ñöôøng Hoà Chí Minh ñoaïn Chôn Thaønh – Ñöùc Hoøa theo baùo caùo thaåm tra;

  1. Vaên baûn thoaû thuaän về tónh khoâng thoâng thuyeàn


- Vaên baûn soá 39/CCÑS-KT ngaøy 17/01/2006 cuûa Chi Cuïc Ñöôøng soâng phía Nam thuoäc Cuïc Ñöôøng soâng Vieät Nam veà vieäc Khoå thoâng thuyeàn caàu treân tuyeán ñöôøng Hoà Chí Minh baéc qua soâng Saøi Goøn (soâng caáp III: tónh khoâng thoâng thuyeàn HxB=7m x 50m);

- Vaên baûn soá 126/GTVT-GT ngaøy 08/02/2006 cuûa Sôû GTVT tænh Bình Döông xaùc nhaän caùc caàu Thò Tính, Baø Töù, Suoái Tre, Baø Vaø, Caùi Lieãu, Suoái Boùt, Caàu Traéc thuoäc ñòa phaän tænh Bình Döông treân ñöôøng Hoà Chí Minh, ñoaïn Chôn Thaønh - Ñöùc Hoøa khoâng coù löu thoâng thuyû;

- Vaên baûn soá 25/CV-SGTVT ngaøy 21/02/2006 cuûa Sôû GTVT tænh Bình Phöôùc xaùc nhaän caùc caàu thuoäc ñòa phaän tænh Bình Phöôùc treân ñöôøng Hoà Chí Minh, ñoaïn Chôn Thaønh - Ñöùc Hoøa khoâng coù söû duïng vaän taûi thuûy, khoâng coù thoâng thuyeàn;

- Vaên baûn soá 1732/SGTVT-KH ngaøy 11/12/2006 cuûa Sôû GTVT tænh Long An veà xaùc ñònh quy moâ thieát keá caàu, coáng thuoäc ñòa phaän tænh Long An treân tuyeán ñöôøng Hoà Chí Minh;


  1. Caùc vaên baûn ñoùng goùp yù kieán cuûa caùc Boä ngaønh vaø caùc ñòa phöông


1/ Tænh Bình Phöôùc:

- Vaên baûn soá 67/TB-UB ngaøy 10/4/1998 cuûa UBND tænh Bình Phöôùc veà vieäc thoâng qua phöông aùn tuyeán ñöôøng saét Dó An – Loäc Ninh;

- Vaên baûn soá 09/BQL ngaøy 23/5/2005 cuûa Ban Quaûn lyù caùc Khu Coâng nghieäp tænh Bình Phöôùc veà vieäc thoáng nhaát vò trí vaø höôùng tuyeán (theo phöông aùn 1) ñöôøng Hoà Chí Minh, ñoaïn Chôn Thaønh - Ñöùc Hoøa qua ñòa phaän tænh Bình Phöôùc;

- Vaên baûn soá 1152/UB-KSX ngaøy 08/6/2005 cuûa UBND tænh Bình Phöôùc veà vieäc thoáng nhaát vò trí vaø höôùng tuyeán (theo phöông aùn 1) ñöôøng Hoà Chí Minh, ñoaïn Chôn Thaønh - Ñöùc Hoøa qua ñòa phaän tænh Bình Phöôùc;

- Vaên baûn soá 1331/UBND-SX ngaøy 14/6/2007 cuûa UBND tænh Bình Phöôùc veà vieäc ñeà nghò ñieàu chænh tuyeán ñöôøng Hoà Chí Minh, ñoaïn Chôn Thaønh - Ñöùc Hoøa qua trung taâm thò traán huyeän Chôn Thaønh;

- Vaên baûn soá 1529/UBND-SX ngaøy 04/7/2007 cuûa UBND tænh Bình Phöôùc veà vieäc ñeà nghò ñieàu chænh ñoaïn ñaàu tuyeán ñöôøng Hoà Chí Minh, ñoaïn Chôn Thaønh - Ñöùc Hoøa;

- Thoâng baùo ngaøy 20/7/2007 cuûa UBND tænh Bình Phöôùc veà Noäi dung cuoäc hoïp ñieàu chænh ñieåm ñaàu tuyeán ñoaïn Chôn Thaønh – Ñöùc Hoaø, döï aùn ñöôøng Hoà Chí Minh thuoäc xaõ Minh Thaønh, huyeän Chôn Thaønh, tænh Bình Phöôùc;

2/ Tænh Bình Döông:

- Vaên baûn soá 138/TB-UB ngaøy 06/7/2005 cuûa UBND tænh Bình Döông veà vieäc thoáng nhaát phöông aùn tuyeán (theo phöông aùn 1); caùc vò trí giao caét vôùi QL13, ÑT750, ÑT749A, ÑT748, ÑT744; vaø quy moâ maët caét ngang ñöôøng Hoà Chí Minh, ñoaïn Chôn Thaønh - Ñöùc Hoøa qua ñòa phaän tænh Bình Döông;

-Vaên baûn soá 121/TT.SNN.DAPH ngaøy 24/02/2006 cuûa Sôû Noâng Nghieäp vaø PTNT tænh Bình Döông veà vieäc caùc döï aùn naïo veùt, caûi taïo, môû roäng soâng suoái taïi caùc vò trí döï kieán baéc caàu giao thoâng treân ñöôøng Hoà Chí Minh ñoaïn qua tænh Bình Döông;

3/ Tænh Taây Ninh;

- Vaên baûn soá 173/SGTVT ngaøy 23/5/2005 cuûa Sôû GTVT tænh Taây Ninh veà vieäc thoáng nhaát choïn phöông aùn tuyeán maø Tö vaán Döï aùn ñeà xuaát (theo phöông aùn 1) ñöôøng Hoà Chí Minh, ñoaïn Chôn Thaønh - Ñöùc Hoøa qua ñòa phaän tænh Taây Ninh;

- Vaên baûn soá 6/BB-BQL ngaøy 27/5/2005 cuûa Ban Quaûn lyù Di tích vaø Danh thaéng -Sôû Vaên hoùa Thoâng tin tænh Taây Ninh xaùc nhaän ñöôøng Hoà Chí Minh, ñoaïn Chôn Thaønh - Ñöùc Hoøa qua ñòa phaän tænh Taây Ninh khoâng vi phaïm quy hoaïch khoanh vuøng baûo veä di tích lòch söû vaên hoùa do Boä Vaên hoùa Thoâng tin vaø UBND tænh Taây Ninh coâng nhaän;
4/ Tænh Long An;

- Vaên baûn soá 634/CV-UB ngaøy 25/5/2005 cuûa UBND huyeän Ñöùc Hoøa - tænh Long An veà vieäc thoáng nhaát sô ñoà höôùng tuyeán ñöôøng Hoà Chí Minh, ñoaïn Chôn Thaønh - Ñöùc Hoøa qua ñòa phaän huyeän Ñöùc Hoøa - tænh Long An theo phöông aùn 1 nhö ñôn vò Tö vaán Döï aùn ñeà xuaát;

- Vaên baûn soá 2943/UBND-CN ngaøy 20/7/2005 cuûa UBND tænh Long An vaø vaên baûn soá 680/CV.SGT ngaøy 27/5/2005 cuûa Sôû GTVT tænh Long An veà vieäc thoáng nhaát choïn phöông aùn tuyeán ñöôøng Hoà Chí Minh, ñoaïn Chôn Thaønh - Ñöùc Hoøa qua ñòa phaän tænh Long An theo phöông aùn 1 nhö ñôn vò Tö vaán Döï aùn ñeà xuaát;

III.Heä thOÁNG quy trÌnh, quy phaïm AÙP duïng


Tuaân thuû Khung tieâu chuaån aùp duïng thieát keá cho Döï aùn ñöôøng Hoà Chí Minh giai ñoaïn 2007 – 2010 ñaõ ñöôïc Boä Giao Thoâng Vaän Taûi pheâ duyeät taïi Quyeát ñònh soá 2529/QÑ-BGTVT ngaøy 14/8/2007; trong ñoù Tö vaán Döï aùn coù caäp nhaät caùc tieâu chuaån, quy trình môùi thay theá caùc tieâu chuaån, quy trình cuõ maø Boä Khoa hoïc vaø Coâng ngheä, Boä GTVT vöøa ban haønh trong naêm 2006, cuï theå:

- TCVN 4054 - 2005 thay theá TCVN 4054 - 85 vaø TCVN 4054 - 98;

- 22 TCN 272 - 05 thay theá 22 TCN 272 - 01;

- 22 TCN 334 - 2006 thay theá 22 TCN 252 - 98- 22TCN 211 -2006 thay theá 22 TCN 211-93.STT


TIEÂU CHUAÅN


SOÁ HIEÄU
1/ Tieâu chuaån aùp duïng trong coâng taùc khaûo saùt:
1

Quy phaïm ño veõ baûn ñoà ñòa hình tyû leä 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 (phaàn ngoaøi trôøi)

96TCN 43-90

2

Coâng taùc traéc ñòa trong xaây döïng coâng trình - yeâu caàu chung

TCXDVN 309:2004

3

Quy trình khoan thaêm doø ñòa chaát

22TCN 259-2000

4

Quy trình khaûo saùt ñòa chaát coâng trình ñöôøng thuûy

22TCN 260-2000

5

Quy trình khaûo saùt thieát keá neàn ñöôøng oâ toâ ñaép treân ñaát yeáu

22TCN 262-2000

6

Quy trình khaûo saùt ñöôøng oâ toâ

22TCN 263-2000

7

Quy trình khaûo saùt ñòa chaát coâng trình vaø thieát keá bieän phaùp oån ñònh neàn ñöôøng vuøng coù hoaït ñoäng tröôït, suït lôû

22TCN 171-1987

8

Quy trình thí nghieäm xuyeân tónh (CPT vaø CPTU)

22TCN 317-04

9

Quy trình thí nghieäm caét caùnh hieän tröôøng

22TCN 355-06

10

Khaûo saùt kyõ thuaät phuïc vuï cho thieát keá vaø thi coâng moùng coïc

20TCN 160-1987

11

Quy trình xaùc ñònh moâ ñuyn ñaøn hoài chung cuûa keát caáu aùo ñöôøng baèng caàn ño voõng Benkelman

22TCN 251-98

12

Tieâu chuaån kyõ thuaät ño vaø xöû lyù soá lieäu GPS trong traéc ñòa coâng trình

TCXDVN 364:2006
2/ Tieâu chuaån aùp duïng trong coâng taùc thieát keá:
1

Ñöôøng oâ toâ cao toác - yeâu caàu thieát keá

TCVN 5729 -1997

2

Ñöôøng oâ toâ - yeâu caàu thieát keá (aùp duïng cho ñöôøng noái, ñöôøng gom)

TCVN 4054-2005

3

Quy phaïm thieát keá ñöôøng giao thoâng noâng thoân

22 TCN 210-92

4

Gia coá neàn ñaát yeáu baèng baác thaám thoaùt nöôùc

TCXD 245:2000

5

Vaûi ñòa kyõ thuaät trong xaây döïng neàn ñöôøng ñaép treân ñaát yeáu

22TCN 248 -98

6

AÙo ñöôøng meàm - Caùc yeâu caàu vaø chæ daãn thieát keá

22TCN 211 -2006

7

Quy trình thieát keá aùo ñöôøng cöùng

22TCN 223 -95

8

Taûi troïng vaø taùc ñoäng

TCVN 2737 -95

9

Tieâu chuaån thieát keá caàu

22TCN 272 -05

10

Quy trình thieát keá caàu coáng theo traïng thaùi giôùi haïn (aùp duïng cho thieát keá coáng)

22TCN 18-79

11

Moùng coïc - Tieâu chuaån thieát keá

20TCN 21-86;

TCXD 205:199812

Neo beâtoâng döï öùng löïc T13, T15, & D13, D15

22TCN 267 -2000

13

Goái caàu cao su coát baûn theùp

AASHTO M251-96;

22 TCN 217-9414

Tieâu chuaån khe co giaõn

AASHTO M297-96, AASHTO M183-96

15

Tính toaùn caùc ñaëc tröng doøng chaûy luõ

22TCN 220-95

16

Coâng trình giao thoâng trong vuøng coù ñoäng ñaát - Tieâu chuaån thieát keá

22TCN 221 -95

17

Thieát keá coâng trình chòu ñoäng ñaát

TCXDVN 375:2006

18

Ñieàu leä baùo hieäu ñöôøng boä

22TCN 237 -01

19

Thieát keá maïng löôùi thoaùt nöôùc beân ngoaøi coâng trình

22TCN 51-84

20

Tieâu chuaån thieát keá chieáu saùng nhaân taïo ñöôøng, ñöôøng phoá, quaûng tröôøng ñoâ thò

TCXDVN 259:2001

21

Tieâu chuaån thieát keá chieáu saùng nhaân taïo beân ngoaøi coâng trình xaây döïng daân duïng

20TCN 95-83

22

Phaân caáp kyõ thuaät ñöôøng soâng noäi ñòa

TCVN 5664-92

23

Quy trình ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng khi laäp döï aùn khaû thi vaø thieát keá caùc coâng trình giao thoâng

22TCN 242 -98

24

Bieån chæ daãn treân ñöôøng cao toác

22TCN 331-05

25

Caàu theùp vaø keát caáu theùp

TCXDVN 338:2005

26

Quy phaïm trang bò ñieän

19TCN 19:11TCN 20 vaø TCVN 4756-89
3/ Tieâu chuaån veà thí nghieäm vaät lieäu, thi coâng vaø nghieäm thu:
1

Quy trình laäp thieát keá toå chöùc xaây döïng vaø thieát keá thi coâng - Quy phaïm thi coâng vaø nghieäm thu

TCVN 4055-1985;

TCVN 4252-19882

Quy trình kyõ thuaät thi coâng nghieäm thu caùc lôùp keát caáu aùo ñöôøng baèng caáp phoái thieân nhieân

22 TCN 304-03

3

Quy trình kyõ thuaät thi vaø nghieäm thu baác thaám trong xaây döïng ñöôøng treân ñaát yeáu

22 TCN 236-97

4

Quy trình thi coâng vaø nghieäm thu caàu coáng

22TCN 266 -2000

5

Quy trình thí nghieäm xaùc ñònh chæ soá CBR cuûa ñaát, ñaù daêm trong phoøng thí nghieäm

22TCN 332-2006

6

Quy trình ñaàm neùn ñaát, ñaù daêm trong phoøng thí nghieäm

22TCN 333-2006

7

Quy trình KT thi coâng vaø nghieäm thu lôùp moùng caáp phoái ñaù daêm trong keát caáu aùo ñöôøng oâtoâ

22TCN 334-2006

8

Quy trình coâng ngheä thi coâng vaø nghieäm thu maët ñöôøng beâ toâng nhöïa noùng söû duïng nhöïa ñöôøng Polime

22TCN 356-06

9

Quy trình thí nghieäm xaùc ñònh ñoä chaët neàn, moùng ñöôøng baèng pheåu roùt caùt

22 TCN 346-06

10

Quy trình kyõ thuaät ño ñoä baèng phaúng maët ñöôøng baèng thöôùc daøi 3 meùt

22 TCN 16-79

11

Tieâu chuaån kieåm tra vaø ñaùnh giaù - ñoä baèng phaúng maët ñöôøng theo chæ soá ñoä goà gheà quoác teá IRI

22 TCN 277-01

12

Quy trình thí nghieäm xaùc ñònh ñoä nhaùm maët ñöôøng baèng phöông phaùp raéc caùt

22 TCN 278-01

13

Quy trình thi coâng vaø nghieäm thu maët ñöôøng beâtoâng nhöïa

22TCN 249 -98

14

Tieâu chuaån kyõ thuaät thi coâng vaø nghieäm thu maët ñöôøng laùng nhöïa

22 TCN 271-2001

15

Saûn phaåm beâ toâng öùng löïc tröôùc – Yeâu caàu kyõ thuaät vaø nghieäm thu

TCXDVN 389:2007

16

Quy trình thi coâng vaø nghieäm thu daàm caàu BTCT DÖL

22 TCN 247-98

17

Keát caáu beâ toâng vaø BTCT laép gheùp – Quy phaïm thi coâng vaø nghieäm thu

TCXDVN 390:2007

18

Beâ toâng – Yeâu caàu baûo döôõng aåm töï nhieân

TCXDVN 391:2007

19

Coáng hoäp BTCT ñöùc saün – Yeâu caàu kyõ thuaät vaø phöông phaùp thöû

TCXDVN 392:2007

20

Quy trình thi coâng vaø nghieäm thu coâng troøn beâtoâng coát theùp laép gheùp

22TCN 159 -86

21

Quy trình laáy maãu vaät lieäu nhöïa duøng cho ñöôøng boä, saân bay vaø beán baõi

22TCN 231 -96

22

Quy trình thí nghieäm beâtoâng nhöïa

22TCN 62 -84

23

Tieâu chuaån vaät lieäu nhöïa ñöôøng ñaëc - Yeâu caàu kyõ thuaät vaø phöông phaùp thí nghieäm

22TCN 279-01

24

Yeâu caàu kyõ thuaät vaø phöông phaùp thí nghieäm vaät lieäu nhöïa ñöôøng Polime

22TCN 319-04

25

Quy trình thí nghieäm boät khoaùng chaát duøng cho beâtoâng nhöïa

22TCN 58 -84

26

Coïc khoan nhoài tieâu chuaån thi coâng vaø nghieäm thu

TCXDVN 326:2004;

22TCN 257 -200027

Coïc – Phöông phaùp thí nghieäm baèng taûi troïng tónh eùp doïc truïc

TCXDVN 269:2002

28

Ximaêng –Thuaät ngöõ vaø ñònh nghóa; Phaân loaïi

TCVN 5438÷5439

-2004


29

Ximaêng pooclaêng- yeâu caàu kyõ thuaät

TCVN 2682:1989

30

Ximaêng pooclaêng hoån hôïp- yeâu caàu kyõ thuaät

TCVN 6260:1997

31

Vöõa xaây döïng - yeâu caàu kyõ thuaät

TCVN 4314:1986

32

Nöôùc cho beâtoâng vaø vöõa - yeâu caàu kyõ thuaät

TCVN 4506:1987

33

Beâtoâng - kieåm tra vaø ñaùnh giaù ñoä beàn - Quy ñònh chung

TCVN 5440:1991

34

Beâtoâng naëng - yeâu caàu baûo döôõng aåm töï nhieân

TCVN 5592:1991

35

Beâtoâng - phaân maùc theo cöôøng ñoä neùn

TCVN 6025:1995

36

Beâtoâng naëng - phöông phaùp khoâng phaù hoaïi söû duïng keát hôïp maùy doø sieâu aâm vaø suùng baät naûy ñeå xaùc ñònh cöôøng ñoä neùn

TCXD 171:1989

37

Beâtoâng naëng - phöông phaùp xaùc ñònh cöôøng ñoä laêng truï vaø modul ñaøn hoài khi neùn tónh

TCVN 5726:1993

38

Theùp coát beâtoâng caùn noùng

TCVN 1651:1985

39

Theùp cabon caùn noùng duøng cho xaây döïng - yeâu caàu kyõ thuaät

TCVN 5709:1993

40

Giaøn giaùo theùp

TCVN 6052:1995
4/ Tieâu chuaån thieát keá tham khaûo:
1

Tieâu chuaån Thieát keá Ñöôøng OÂtoâ

22TCN 273-01

2

Tieâu chuaån chieáu saùng Quoác teá

CIE 115-1995;

3

Tieâu chuaån AASHTO – 1998 LRFD

AASHTO - 1998

4

Caùc quy trình veà vaät lieäu vaø thí nghieäm Quoác teá

ASSHTO-T; ASSHTO-M; ASTM vaø JIS G3112


IV.nguoàn taøi lieäu söû duïng khi laäp döï aùn


- Baùo caùo khaûo saùt ñòa hình, ñòa chaát coâng trình vaø baùo caùo thuûy vaên coâng trình do Coâng ty Coå phaàn Tö vaán Thieát keá GTVT phía Nam thöïc hieän naêm 2006÷2007;

- Baùo caùo Quy hoaïch Toång theå döï aùn ñöôøng Hoà Chí Minh, Paùc Poù (Cao Baèng) - Ñaát Muõi (Caø Mau) do Toång Coâng ty Tö vaán Thieát keá Giao thoâng Vaän taûi - TEDI laäp thaùng 4/2005;

- Baùo caùo Nghieân cöùu khaû thi caäp nhaät, boå sung ñöôøng Hoà Chí Minh ñoaïn Chôn Thaønh – Ñöùc Hoøa do Coâng ty Tö Vaán Xaây Döïng Coâng trình 625 laäp thaùng 7/2004;

- Caùc taøi lieäu veà Döï aùn N2 (ñoaïn Cuû Chi - Ñöùc Hoøa – Thaïnh Hoùa – Myõ An), Vaønh ñai IV Tp. Hoà Chí Minh, ÑT823 ñaõ vaø ñang ñöôïc thöïc hieän baèng caùc quyeát ñònh ñaàu tö cuûa Boä GTVT vaø caùc ñòa phöông;

- Caùc nghieân cöùu veà tình hình kinh teá xaõ hoäi, ñaùnh giaù vaø döï baùo nhu caàu vaän taûi, ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng do Vieän Chieán löôïc vaø Phaùt trieån GTVT, Vieän Khoa hoïc Coâng ngheä GTVT, Trung taâm Thuûy vaên Moâi tröôøng (Vieän Khí töôïng Thuûy vaên) thöïc hieän trong caùc naêm 1997÷2002;

- Vaø caùc nguoàn taøi lieäu khaùc: taøi lieäu khí töôïng, thuûy vaên, quy hoaïch thuûy lôïi, quy hoaïch naêng löôïng, quy hoaïch ñoâ thò,… do caùc cô quan chuyeân ngaønh Trung öông vaø Ñòa phöông thöïc hieän.
Coâng ty Coå phaàn Tö vaán Thieát keá GTVT phía Nam (TEDI SOUTH) Trang I-

: files
files -> Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao
files -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
files -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương