DÂn số HỌc tài liệu dùng cho Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụtải về 2.8 Mb.
trang20/22
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.8 Mb.
#181
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Sè trÎ em sinh ra trong n¨m lµ 6.500 trÎ

  1. TÝnh tû suÊt di d©n thuÇn tuý cho tõng nhãm tuæi, tû lÖ t¨ng c¬ häc cña d©n sè tØnh A? Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng c¬ häc d©n sè cña tØnh A?

  2. TÝnh tû lÖ t¨ng tù nhiªn vµ tû lÖ t¨ng d©n sè chung cña tØnh A? NÕu tû lÖ t¨ng d©n sè kh«ng ®æi nh­ n¨m 2010 th× sau bao nhiªu l©u d©n sè cña tØnh nµy sÏ t¨ng lªn gÊp ®«i?

2 - Sè liÖu thu ®­îc tõ cuéc Tæng §iÒu Tra D©n Sè 1.4.1999 ë ViÖt Nam vÒ møc ®é di d©n ë mét sè tØnh trong thêi kú 1994-1999 nh­ sau:


C¸c tØnh

D©n sè trung b×nh

Sè nhËp c­

Sè xuÊt c­

Hµ Néi

2.672.348

156.344

41.727

Hµ Nam

791.562

6.354

30.932

Th¸i B×nh

1.785.647

14.578

56.005

§µ n½ng

684.178

44.532

19.840

Qu¶ng Ng·i

1.337.352

7.657

42.709

Tp Hå ChÝ Minh

5.037.460

488.927

78.374

§ång Th¸p

1.565.156

13.809

59.042

BÕn Tre

1.297.131

11.731

46.546

  1. TÝnh c¸c tû suÊt nhËp c­, tû suÊt xuÊt c­ vµ tû suÊt di d©n thuÇn tuý cho tõng tØnh ?

  2. NhËn xÐt xu h­íng biÕn ®éng c¬ häc cña tõng tØnh cô thÓ, ¶nh h­ëng cña tÇn xuÊt biÕn ®éng c¬ häc nµy ®Õn sù ph¸t triÓn d©n sè vµ kinh tÕ-x· héi cña c¸c tØnh, thµnh phè?

3 – H·y nhËn xÐt vÒ xu h­íng biÕn ®éng di c­ ë c¸c tØnh/ thµnh phè ë ViÖt Nam giai ®o¹n 2004-2009, biÕt:

Bảng - Mười tỉnh xuất cư nhiều nhất


1994-1999

2004-2009

Tên tỉnh

Tỷ suất xuất cư

Tên tỉnh

Tỷ suất xuất cư

Hà Tĩnh

53,32

Bến Tre

78,3

Hải Dương

48,97

Hà Tĩnh

76,0

Đồng Nai

47,44

Vĩnh Long

74,4

Quảng Bình

46,79

Thanh Hóa

74,3

Bắc Ninh

44,91

Trà Vinh

72,4

TT – Huế

44,35

Hà Nam

65,6

Hà Nam

42,76

Thái Bình

64,8

Đồng Tháp

41,35

Nam Định

64,5

Quảng Ngãi

40,25

Cà Mau

63,9

Quảng Trị

39,69

Ninh Bình

62,7

Nguồn:

- Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở Trung ương. Tổng điều tra Dân số và nhà ở Việt Nam, năm 2009. Các kết quả chủ yếu. Hà Nôi, 6-2010

- Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở Trung ương. Tổng điều tra Dân số và nhà ở Việt Nam, năm 1999. Các kết quả mẫu. NXB Thế giới .Hà Nôi, 2000

Bảng - Mười tỉnh có người đến nhập cư nhiều nhất


1994-1999

2004-2009

Tên tỉnh

Tỷ suất nhập cư

(phần nghìn)

Tên tỉnh

Tỷ suất nhập cư

(phần nghìn)

Bình Phước

117,17

Bình Dương

365,9

Tp Hồ Chí Minh

105,39

Tp Hồ Chí Minh

156,0

Đắc Lắc

102,63

Đồng Nai

104,0

Bình Dương

98,25

Đà Nẵng

100,6

Lâm Đồng

96,72

Đắc Nông

94,3

Gia Lai

89,34

Hà Nội

65,3

Bà Rịa-Vùng Tàu

72,92

Bà Rịa-Vùng Tàu

62,4

Đồng Nai

72,78

Cần Thơ

50,8

Đà Nẵng

71,47

Lâm Đồng

49,0

Kon Tum

65,26

Lai Châu

48,8

tải về 2.8 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương