vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam
  Quy định quản lý chất thải rắn và nước thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam
UploadFiles/TinTuc/2016/5/6
  SỞ TƯ pháp số: 507/tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam
  Quyết định số 02/2010/QĐ-ubnd ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam
  Quyết định số 956/QĐ-ubnd ngày 08 tháng 08 năm 2008 của ubnd tỉnh Hà Nam V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2011
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL
  Chỉ thị số 02/2007/ct-ubnd ngày 09 tháng 4 năm 2007 của ubnd tỉnh Hà Nam Về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tcvn iso 9001: 2000 vào các cơ quan hành chính nhà nước địa bàn tỉnh
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI, KỲ HỌp thứ 18
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI, KỲ HỌp thứ 18
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI, KỲ HỌp thứ 18
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2011
  Quyết định số 26/2011/QĐ-ubnd ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam
  Quyết định số 09/2011/QĐ-ubnd ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL
  Nghị quyết số 31/2010/nq-hđnd ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Về
  Nghị quyết số 34/2010/nq-hđnd ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Về Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan nhà nước
  Nghị quyết số 32/2010/nq-hđnd ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI, KỲ HỌp thứ 20
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI kỳ HỌp thứ 16
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 08/2010/QĐ-ubnd ngày 09 tháng 4 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Hà Nam
UploadFiles/TinTuc/2014/10/13
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1072
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 1085/2005/QĐ-ubnd ngày 08 tháng 07 năm 2005 của ubnd tỉnh Hà Nam Về việc uỷ quyền cho các huyện, thị xã quản lý, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa
  Quyết định số 11/2010/QĐ-ubnd ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2011
  Quyết định số 25/2011/QĐ-ubnd ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v bổ sung lực lượng công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh
uploadFiles/TaiLieuVanBan/6c3adeb0-f880-476b-ba16-4c4ef91aa5fa
  Một số nội dung cơ bản của nghị định số 111/2013/NĐ-cp
vi-vn/stp/TaiLieu/Hien phap 2013
  Quy định của Hiến pháp năm 2013 về chính quyền địa phương
3cms/upload/stp/File/TTHC/3767
  TỜ khai yêu cầu cấp phiếu lý LỊch tư pháP
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL
  Nghị quyết số 11/2008/nq-hđnd ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, lệ phí cấp bản sao
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI kỳ HỌp thứ 14
  Nghị quyết số 12/2008/nq-hđnd ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về công tác Dân số Kế hoạch hóa gia đình
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 29/2010/QĐ-ubnd ngày 11 tháng 9 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
UploadFiles/TinTuc/2015/9/22
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩaviệt nam độc lập -tự do-Hạnh phúc
SiteAssets/Lists/ThongBao/EditForm
  SỞ TƯ pháP ­­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 40 /tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  TỈnh đỒng nai số: 1215/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/stp/File
  SỞ TƯ pháp số: 1280/stp-xdktvb v/v phối hợp thực hiện các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (pci) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  SỞ TƯ pháP
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 09/2010/QĐ-ubnd ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu làng nghề tỉnh Hà Nam
  Quyết định số 10/2010/QĐ-ubnd ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam
vi-vn/stp/TaiLieu/XLVPHC/TDTHPL
  Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012
vi-vn/stp/TaiLieu/XLVPHC
  TÊn cơ quan ra quyếT ĐỊNH1
3cms/upload/stp/File
  Ubnd tỉnh quảng bình sở TƯ pháP
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khóa XVII, KỲ HỌp thứ 2
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2011
  Quyết định số 20/2011/QĐ-ubnd ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành quy định về thí điểm đấu giá quyền khai thác cát, đất để san lấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL
  Nghị quyết số 08/2005/nq-hđnd ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về quy hoạch các trạm thu phí qua cầu trên hệ thống đường tỉnh Hà Nam
3cms/upload/stp/File
  Về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 02/2008/QĐ-ubnd, ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Ban hành Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hà Nam
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2013
  HỘI ĐỒng nhân dâN
PortalFolders/ImageUploads/STP/40
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 07/2006/QĐ-ubnd ngày 17 tháng 5 năm 2006 V/v ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
UploadFiles/TinTuc/2015/1/7
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/stp/File
  SỞ TƯ pháp số: 1849/tb-stp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  SỞ TƯ pháp số: 1881/stp-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Document
  Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL
  Chỉ thị số 13/2006/ct-ubnd ngày 18 tháng 5 năm 2006 của ubnd tỉnh Hà Nam Về tăng cường công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh
  Chỉ thị số 02/2011/ct-ubnd ngày 18 tháng 8 năm 2011 của ubnd tỉnh Hà Nam Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Document
  Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9: những nghị quyết trung ưƠng củA ĐẢng dẫn tới thắng lợi cách mạng tháng táM 1945
PortalFolders/ImageUploads/STP/40/TAILIEU HP
  Ngàn cân treo sợi tóc
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 21/2010/QĐ-ubnd ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành “Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và công tác dân số kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Nam”
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL
  CHỈ thị của ubnd tỉnh Hà Nam số 06/2003/ct-ub ngày 24 tháng 3 năm 2003 về tăng cường công tác pbgdpl trong giai đoạn hiện nay
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 475/2003/QĐ-ub ngày 13 tháng 5 năm 2003 của ubnd tỉnh Hà Nam Về việc ban hành quy định cấp dự báo cháy rừng và tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh
3cms/upload/stp/File
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2011
  Quyết định số 12/2011/QĐ-ubnd ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành “Quy định mức hỗ trợ kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011-2015
  Quyết định số 17/2011/QĐ-ubnd ngày 27 tháng 5 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v sửa đổi quy định hình thức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp
  Quyết định số 13/2011/QĐ-ubnd ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành “Quy định chế độ hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL
  Chỉ thị số 05/2007/ct-ubnd ngày 20 tháng 7 năm 2007 của ubnd tỉnh Hà Nam V/v Tăng cường quản lý đại lý Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
  Nghị quyết số 13/2000/nq-hđnd ngày 20 tháng 7 năm 2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về tổ chức, chế độ chính sách đảm bảo cho hoạt động của lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 15/2008/QĐ-ubnd ngày 20 tháng 8 năm 2008 của ubnd tỉnh Hà Nam Về việc uỷ quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động
3cms/upload/stp/File
  SỞ TƯ pháp số: 2111 /stp-kstt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2011
  Quyết định số 02/2011/QĐ-ubnd ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép quy hoạch và giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL
  Chỉ thị số 01/2011/ct-ubnd ngày 21 tháng 01 năm 2011 của ubnd tỉnh Hà Nam V/v tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính, gắn với tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính trên địa bàn tỉnh
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2011
  Quyết định số 03/2011/QĐ-ubnd ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 2015
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 21/2009/QĐ-ubnd ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà nam về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2011
  Quyết định số 21/2011/QĐ-ubnd ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn huyện Lý Nhân
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định Số 11/2007/QĐ-ubnd ngày 22 tháng 8 năm 2007 của ubnd tỉnh Hà Nam V/v Ban hành định mức phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
PortalFolders/ImageUploads/STP/40
  Ubnd thành phố HẢi phòng sở TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/STP/2332/Yte
  I. LĨNh vực giáM ĐỊnh y khoa, pháp y, pháp y tâm thần bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở y tế
  C. thủ TỤc hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của uỷ ban nhân dân cấp huyệN (03 tthc)
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2011
  Quyết định số 08/2011/QĐ-ubnd ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 29/2006/QĐ-ubnd ngày 23 tháng 10 năm 2006 của ubnd tỉnh Hà Nam Về việc ban hành Quy định quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước
  Quyết định số 19/2008/QĐ-ubnd ngày 23 tháng 9 năm 2008 của ubnd tỉnh Hà Nam V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông
3cms/upload/stp/File/2016/560
  Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐƠn xin nhận con nuôI
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 12/2009/QĐ-ubnd ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy định về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam
3cms/upload/stp/File
  Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-cp ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 12/2010/QĐ-ubnd ngày 25 tháng 5 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy định quản lý nhà nước về công nghệ, thiết bị trên địa bàn tỉnh Hà Nam
  Quyết định số 30/2009/QĐ-ubnd ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
UploadFiles/TinTuc/2013/12/18/file
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 20/2009/QĐ-ubnd ngày 29 tháng 6 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam
vi-vn/stp/TaiLieu/VBMOI
  GIỚi thiệu văn bản mới ban hành (từ 16/06-30/06/2013) Phần I. Nghị ĐỊnh tổng số: 10 văn bản
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 27/2010/QĐ-ubnd ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2011
  Quyết định số 34/2011/QĐ-ubnd ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và Lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi
  Quyết định số 35/2011/QĐ-ubnd ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Về tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam
  Quyết định số 33/2011/QĐ-ubnd ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ban hành đơn giá bồi thường Nhà, Vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất
  Quyết định số 18/2011/QĐ-ubnd ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 22/2006/QĐ-ubnd ngày 31 tháng 8 năm 2006 của ubnd tỉnh Hà Nam V/v Uỷ quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  Quyết định số 31/2010/QĐ-ubnd ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam
sites/default/files/u31
  Ñy ban nhn dn tØnh b¾c giang së t­ ph¸p
3cms/upload/stp/File
  Ubnd tỉnh quảng bình sở TƯ pháp số: 383 /stp-kstt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 28/2006/QĐ-ubnd ngày 03 tháng 10 năm 2006 của ubnd tỉnh Hà Nam V/v Ban hành Quy định hạn mức đất ở giao mới tối đa và công nhận mức đất ở trong thửa đất có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Nam
vi-vn/stp/TaiLieu/Thông tin chiến lược quy hoạch kế hoạch phát triển ngành
  Hà Nam, ngày 24 tháng 02 năm 2012
PortalFolders/ImageUploads/STP/40
  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
sites/default/files
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang
3cms/upload/stp/File
  Thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; Quyết định số 2285/QĐ-btp ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật
UploadFiles/TinTuc/2015/4/15
  SỞ TƯ pháp số: 527/stp-bttp v/v báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2015. CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
UploadFiles/TinTuc/2014/10/23
  SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vi-vn/stp/TaiLieu/DT TTHC/Cap Tinh
  TỈnh hà nam
PortalFolders/ImageUploads/STP/2332/TTVH
  I. Lĩnh vực Văn hóa: Thủ tục đăng lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Trình tự thực hiện
3cms/upload/stp/File
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  SỞ TƯ pháp số: 817/kh-stp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ubnd tỉnh quảng bình sở TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thực số
PortalFolders/ImageUploads/STP/40/Dân sự (sửa đổi)
  Ủy ban thưỜng vụ quốc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
PortalFolders/ImageUploads/STP/40
  SỞ TƯ pháp công an bảo hiểm xã HỘi thành phố
  SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
UploadFiles/TinTuc/2013/11/6
  Danh sách các tổ chức hành nghề CÔNG chứng tại tỉnh thừa thiên huế
vi-vn/stp/TaiLieu/KQLLTP
  KẾt quả CẤp phiếu lý LỊch tư pháp tháng 10 NĂM 2016
3cms/upload/stp/File
  Danh sách phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 211/2016
  Danh sách phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 31/10/2016
3cms/upload/stp/File/VBPQ/LLTP
  Danh sách phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 08/01/2018
directory vi-vn stp  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương