vi-VN/a/stc/vanbanchidao/Lists/VB QPPL/Attachments/1
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
PortalFolders/ImageUploads/STC/20
  BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Resources/Docs/VG CS
  Phụ lục số 1 (Kèm theo Quy định biện pháp bình ổn giá dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 2210/QĐ-ubnd ngày 05/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa) Tên đơn vị CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
stc/static/uploads/object_attachments
  QuyếT ĐỊnh về chính sách hỗ trợ phòNG, chống dịch bệnh gia súC, gia cầm thủ TƯỚNG chính phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 43/TTr-btc ngày 02 tháng 5 năm 2008
Portals/0
  THỜi gian sử DỤng và TỶ LỆ TÍnh hao mòN
stc/static/uploads/object_attachments
  Ủy ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
3cms/upload/stc/File/sotc
  Phụ lục I bảng giá các loại xe ô tô dùng để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn
stc/static/uploads/object_attachments
  BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
sites/default/files/detaikhoahoc
  THỰc trạng quản lý nhà NƯỚC ĐỐi với dnnn sau khi sắp xếP, ĐỔi mới trêN ĐỊa bàn tỉnh bắc giang
3cms/upload/stc/File/gia sua
  Ubnd tỉnh bình phưỚc sở TÀi chính số: 2171 /bc-stc
uploads/ktcn
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng cao đẲng cộng đỒng độc lập Tự do Hạnh phúc SÓc trăNG

  SỞ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
PortalFolders/ImageUploads/STC/20
  SỞ TÀi chính số: 1182/ stc-nshx về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1717/QĐ-ubnd ngày 10/9/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/stc/File
  Hướng dẫn việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân
  Thủ tục thanh lý tài sản; mã số hồ sơ: t-bpc- 202148-tt a Trình tự thực hiện
3cms/upload/stc/File/news
  BỘ TÀi chính —— Số: 146 /2011/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/0/FileTaiLieu/Thong bao
  SỞ TÀi chính số: 1556 /stc-ns v/v xây dựng dự toán ngân sách năm 2014 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-VN/a/stc/Documents
  HỘI ĐỒng nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vi-VN/a/stc/tintuc/tintuc/phongtcdn/Documents
  Ubnd tỉnh lâM ĐỒng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở TÀi chíNH
DataFiles/files/Documents
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở TÀi chíNH
PortalFolders/ImageUploads/STC/20/2015/Quy IV-2015
  Nghị quyết số 39-nq/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. I- tình hình và nguyên nhâN
PortalFolders/ImageUploads/STC/20
  Căn cứ Thông tư số 03/2005/tt-btc ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính
3cms/upload/stc/File/sotc
  Phụ lục II bảng giá các loại xe máy dùng để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn
Portals/0
  Phụ lục số 01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 188/2014/tt-btc ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính) ĐỀ CƯƠng báo cáo năM
3cms/upload/stc/File
  Số: 54/2006/tt-btc độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2006
Resources/Docs/VG CS
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở TÀi chíNH
  Phụ lục số 3 (Kèm theo Công văn số 2089/stc-vgcs ngày 05/6/2013 của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa) Tên doanh nghiệp CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteAssets/Lists/Tin tuc/NewForm
  Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
3cms/upload/stc/File
  Ubnd tØnh Qu¶ng b×nh Së Tµi chÝnh
sites/default/files
  Mẫu tờ trình SỞ TÀi chính bắc giang phòng ngân sáCH
3cms/upload/stc/File/2014/LichTuan
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở TÀi chính độc lập – Tự do – Hạnh phúc
3cms/upload/stc/File
  Nghị ĐỊNH: Điều 1
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2013-2
  HĐql quỹ bltd cho độc lập Tự do Hạnh phúc
PortalFolders/ImageUploads/STC/20
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập-Tự do-Hạnh phúc
documents/57416/3550276
  BỘ TÀi chính –––––– Số: 28/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

  Ubnd tỉnh quảng nam sở TÀi chíNH
sites/default/files/vanbanphapluat
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập -t‏ự do Hạnh phúc
3cms/upload/stc/File
  LỊch công táC
vi-vn/stc/TaiLieu/STC/File dinh kem
  TỈnh hà nam số: 372/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/0/FileTaiLieu/Cong khai du toan
  TỈnh quảng nam số: 377 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2010-9
  I/ nguyên tắc phân loạI: Nội dung phân loại
Portals/0/FileTaiLieu/Cong khai du toan
  Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2010
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2010-9
  I/ nguyên tắc phân loạI: Nội dung phân loại
UploadFiles/TinTuc/2013/2/28
  Ngày 21/1/2013, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ký ban hành Nghị quyết số 563/nq-ubtvqh13 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Webiste Bộ tn&mt xin trân trọng đăng toàn văn Nghị quyết này
UploadFiles/TinTuc/2016/5/13
  QuyếT ĐỊnh về việc hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại các huyện ven biển
stc/static/uploads/object_attachments
  TỈnh hà TĨnh số: 658/ QĐ. Ub cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DataFiles/files/BoThuTucHanhChinh
  Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-ttg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 2010
vi-VN/a/stc/vanbanchidao/Lists/VB QPPL/Attachments/72
  SỞ TÀi chính số: 724 /stc-đt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteAssets/Lists/Tin tuc/NewForm
  SỞ TÀi chính số: /stc-nsnn v/v: triển khai công văn hướng dẫn hạch toán kinh phí hỗ trợ cho hộ dân theo quy định tại Quyết định 755/QĐ-ttg trên tabmis. CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-vn/stc/TaiLieu/STC/VLXD/2016
  LIÊn sở tc- xd số: 5/2016/cbgvl-ls cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

  Ubnd tỉnh quảng nam sở TÀi chính số: /HD/stc-hcsn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/stc/File/2014/Thutuc_hanhchinh
  Thủ tục cấp mã số đầu tư xdcb mã hồ sơ t-bpc- 221430-tt a Trình tự thực hiện
stc/static/uploads/cap_phep
  Ủy ban nhân dân xã CẨm lĩnh số: 74 /QĐ- ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
stc/TaiLieu/STC/VLXD/2015
  Ubnd tỉnh hà nam liên sở tc- xd số: 12/2015/cbgvl-ls cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-vn/stc/TaiLieu/STC/VLXD/2015
  Ubnd tỉnh hà nam liên sở tc- xd số: 02/2015/cbgvl-ls cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Data/Sites/1/giavachisogia/gia-va-chi-so-nam-2015
  Phụ lục số 01 giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ ĐỐi với nhà
directory vi-vn stc  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương