userfile/User/minhle/files
  BBỘ NỘi vụ Số: 04/2005/tt-bnv ccộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006
  BỘ TÀi chính số: 141 /2011 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  §¹i häc Quèc gia Hµ Néi Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
  CHÍnh phủ Số: 152
  Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012
  BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  ĐẠi học quốc gia hà NỘI
  Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ
  LỊch trình tổng quan đÀo tạo thạc sĩ
  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015
  BẢn tự ĐÁnh giá KẾt quả thực hiện nhiệm vụ VÀ KẾ hoạch công táC
  BỘ NỘi vụ Số: 601/QĐ-bnv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Quy đỊnh về phân cấp quản lý VÀ quy trình hoạT ĐỘng ở tr­ƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN, ĐẠi học quốc gia hà NỘI
directory userfile User  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương