upload/vanban/2012/12/19
  Của Thủ tướng Chính phủ số 276/2005/QĐ-ttg ngày 01 tháng 11 năm 2005 Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề
upload/vanban/2013/01/03
  CỦa bộ trưỞng bộ khoa học và CÔng nghệ SỐ 14/2005/QĐ-bkhcn ngàY 08 tháng 9 NĂM 2005 ban hàNH
upload/vanban/2012/12/26
  BỘ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SHTT/Upload/VanBan_src
  TỜ khai đĂng ký
Upload/vanban
  VÀ phát triển nông thôN
QTIUpload/VanBan5
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
upload/vanban/2013/01/08
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi số: 1018/ QĐ-Đt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/vanban/2011/06/15
  ĐẠi học quốc gia hà NỘI
upload/vanban
  TỈnh cao bằng độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1030/QĐ-ubnd cao Bằng, ngày 01 tháng 8 năm 2012 quyếT ĐỊnh về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2012/nq-hđnd ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về ban hành danh mục, mức thu
upload/vanban/2011/06/15
  ĐẠi học quốc gia hà NỘI
  ĐỀ CƯƠng môn họC
  ĐỀ CƯƠng môn họC
upload/Vanban
  THỦ TỤC ĐĂng ký CẤp giấy chứng nhậN ĐẦu tư VÀ thủ TỤc thẩm tra cấp giấy chứng nhậN ĐẦu tư TẠi tp hồ chí minh
upload/vanban/2011/03/24
  ĐỀ CƯƠng môn học phưƠng pháp tính mã SỐ: mat 1099
upload
  Số: 08/2013/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/vanban
  TỈnh cao bằng số: 1151/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/vanban/2011/03/22
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
upload/vanban/2012/12/14
  Huong dan thuc hien nd 116
Upload/VanBan
  BỘ thông tin và truyềN thông bộ NỘi vụ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/vanban/2012/12/19
  ® Trung tâm pháp luật tlđ Thông tư số 07-LĐtbxh/tt ngày 11-4-1995
upload/vanban
  UỶ ban nhân dân tỉnh cao bằng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/vanban/vanban
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
upload/vanban/2011/05/05
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi chỉ tiêu tuyển sinh đẠi học năM 2011
upload/vanban/2012/12/26
  Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 33/2004/QĐ-btc hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2004 quyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ TÀi chính về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt
upload/vanban
  TỈnh cao bằng số: 1330/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  UỶ ban nhân dân tỉnh cao bằng số: 1406 /2010/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
QTIUpload/VanBan/201245
  I – Đối tượng và mức đóng đảng phí của đảng viên
QTIUpload/VanBan3
  ĐẢng cộng sản việt nam cục lưu trữ
upload/vanban
  Ủy ban nhân dân tỉnh cao bằNG
Upload/VanBan
  1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016
upload/vanban/2011/03/22
  LUẬt giáo dục của quốc hội nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số 38/2005/QH11 ngàY 14 tháng 6 NĂM 2005
upload/vanban/2013/01/10
  NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghiã việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc –––––––––––– Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2004 nghị ĐỊNH
Upload/VanBan
  Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-cp ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
customer/upload/vanban
  QuyếT ĐỊnh số 1793/QĐ-ttvt ngày 06/05/2010 của evntelecom Về việc: Ban hành chương trình khuyến mại cho thuê bao hòa mạng mới gói trả sau cơ bản dịch vụ e-com trên toàn quốc
QTIUpload/VanBan5
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 152 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
QTIUpload/VanBan3
  ĐẢng cộng sản việt nam cục lưu trữ
upload/vanban/2011/06/15
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
QTIUpload/VanBan3
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư BỘ TÀi chíNH
QTIUpload/VanBan/2012627
  Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
upload/vanban
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Hướng dẫn Xây dựng Cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích
  UỶ ban nhân dân tỉnh cao bằng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân tỉnh cao bằng số: 1732/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/VanBan
  Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-cp ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
QTIUpload/VanBan5/23072015574502
  BỘ thông tin và truyềN thông số: 04 /2015/tt-btttt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/vanban
  Ủy ban nhân dân tỉnh cao bằNG
QTIUpload/VanBan3
  ĐẢng cộng sản việt nam cục lưu trữ
upload/vanban/2011/07/12
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/vanban/2011/07/14
  ĐẠi học quốc gia hà NỘI
Upload/Upload/vanban/2012
  BỘ TƯ pháp số: 189/QĐ-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/vanban/2013/01/10
  Ban tổ chức-cán bộ chính phủ –––– Số: 538
ImageUpload/Vanban
  Bch đOÀn tỉnh bình dưƠng số: 115-hd/TĐtn-tg đOÀn tncs hồ chí minh
upload/vanban/2011/07/15
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi số: 1912/QĐ-Đt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/VanBan
  Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-cp ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
ImageUpload/Vanban
  Bch đOÀn tỉnh bình dưƠng số: 221 kh/TĐtn-ttnth đOÀn tncs hồ chí minh
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh đOÀn tỉnh bình dưƠNG
  HỘi liên hiệp thanh niên việt nam ủy ban hội tỉnh bình dưƠNG
QTIUpload/VanBan3
  HƯỚng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 2025
ImageUpload/Vanban
  Bch đOÀn tỉnh bình dưƠng số: 37 -hd/TĐtn-tckt đOÀn tncs hồ chí minh
QTIUpload/VanBan3
  Huyện ủy thăng bình số 80 -kh/hu đẢng cộng sản việt nam
Upload/Upload/vanban/2010
  BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư Số: 09/2010/tt-bkh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
QTIUpload/VanBan3
  Huyön uû th¡ng b×nh th¨ng B×nh, ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2010
QTIUpload/VanBan/2013424
  ĐẢng cộng sản việt nam ban tổ chứC
upload/vanban/2011/03/22
  LUẬt của quốc hội số 11/1998/QH10 ngàY 2 tháng 12 NĂM 1998 giáo dụC
QTIUpload/VanBan3/10082015573903
  Huyện tây giang
upload/vanban
  QuyếT ĐỊnh của bộ TÀi chính số 19/2005/QĐ-btc ngàY 30 tháng 3 NĂM 2005
upload/Vanban_src
  QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/vanban/2011/07/15
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi số: 1958/Đhqghn-đt v/v phê duyệt trúng tuyển nghiên cứu sinh và học viên cao học theo Đề án 322 của Bộ Giáo dục và Đào tạo CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
QTIUpload/VanBan3
  Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam ban tài chính- quản trị
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 2233
customer/upload/vanban
  09 dịch vụ giá trị gia tăng evntelecom 3G cung cấp hiện gồm
QTIUpload/VanBan3
  TỈnh uỷ quảng nam đẢng cộng sản việt nam
  TỈnh ủy quảng nam đẢng cộng sản việt nam
Upload/VanBan
  Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-cp ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
QTIUpload/VanBan3
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc
  TỈnh ủy quảng nam số 495-QĐ/tu đẢng cộng sản việt nam
QTIUpload/VanBan2/201498/1
  SỞ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
QTIUpload/VanBan3/22052015502603
  Phụ lục (Ban hành kèm theo công văn số 578 /ln-lđtbxh-tc-nhcsxh ngày 27/04/2015 của Liên ngành: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
QTIUpload/VanBan2/2014108
  SỞ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUpload/Vanban
  Ủy ban hội tỉnh bình dưƠNG
QTIUpload/VanBan5
  CỘ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
upload/vanban/2011/03/24
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi số: 784/QĐ-Đt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
QTIUpload/VanBan5
  Ubnd tỉnh quảng nam
upload/vanban/2012/12/20
  CHÍnh phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nghị ĐỊNH: chưƠng I quy đỊnh chung
upload/vanban
  Ủy ban nhân dân tỉnh cao bằNG
upload/vanban/2013/01/03
  Phụ lục I danh mục tài liệu hết giá trị
QTIUpload/VanBan3
  Ủy ban nhân dân cộng hoà xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố tam kỳ Độc lập Tự do Hạnh phúc
QTIUpload/VanBan/201399
  ĐẢng uỷ khối doanh nghiệP
SHTT/Upload/VanBan_src
  Phụ lục a mẫu số: 04-nh
Upload/vanban/vanban
  Ubnd tỉnh bình dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
ntmn/xa/trieu do/upload/VanBan_src
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam xã triệU ĐỘ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
upload/vanban
  Quy chuẨn ká ¸ thuẬt quá c gia vá € Vá † sinh an toã€N Äá i vá ši bao b㌠tiẾp xãšc trá °C tiẾp vá ši thá °c phẨm bẰng kim loẠI
QTIUpload/VanBan3
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam huyện tây giang độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân cộng hoà xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố tam kỳ Độc lập Tự do Hạnh phúc
QTIUpload/VanBan2/201412
  Ubnd tỉnh quảng nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
admin/upload/vanban/tailieu
  VỀ việc ban hành tài liệu chuyên môN “HƯỚng dẫn chẩN ĐOÁn và XỬ trí ngộ ĐỘC”
QTIUpload/VanBan3/22122015064802
  HuyệN Ủy tây giang
QTIUpload/VanBan3
  PHÂn tổ thảo luận tại Hội nghị Huyện ủy lần thứ 23 1- tổ thứ I: Địa điểm thảo luận
admin/upload/vanban/tailieu
  VỀ việc ban hành tài liệu chuyên môN “HƯỚng dẫn chẩN ĐOÁn và ĐIỀu trị CÁc bệnh sản phụ khoa”
  VỀ việc ban hành tài liệu chuyên môN “HƯỚng dẫn chẩN ĐOÁn và ĐIỀu trị CÁc bệnh cơ XƯƠng khớP”
directory upload vanban  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương