upload/tchc1/documents
  BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
  Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-cp ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  BỘ quốc phòng bộ CÔng an bộ lao đỘng-thưƠng binh và XÃ HỘI
  Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014
  BẢo hiểm xã HỘi việt nam
  Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012
  Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012
  Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012
  1. Tờ khai tham gia bhxh, bhyt (Mẫu số A01-ts)
  Điều Sửa đổi điểm a và điểm b, khoản 1, điều 3 của Thông tư số 25/2011/tt-blđtbxh ngày 26/9/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn xếp lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề
  Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012
  Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2011/NĐ-cp ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ
  Điều Bổ sung thêm Khoản 3 Điều 29 như sau
directory upload tchc1  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương