vi/tinh/daotaonghe/Lists/Vn bn/Attachments/103
  BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
vi/tinh/daotaonghe/Lists/Vn bn/Attachments/73
  Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" theo Quyết định 1956/QĐ-ttg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ được triển khai thực hiện đến nay được 4 năm (2010-2013)
vi/tinh/daotaonghe/Lists/Vn bn/Attachments/94
  HƯỚng dẫN ĐÁnh giá CÁc chỉ SỐ kiểM ĐỊnh chất lưỢng trưỜng trung cấp nghề
vi/tinh/daotaonghe/Lists/Vn bn/Attachments/97
  HƯỚng dẫN ĐÁnh giá CÁc chỉ SỐ kiểM ĐỊnh chất lưỢng trưỜng cao đẲng nghề
directory tinh daotaonghe  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương