sites/default/files/thutuchanhchinh
  BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
Lists/ThuTucHanhChinhCap2/Attachments/2414
  ĐẢng cộng sản việt nam
sites/default/files/thutuchanhchinh
  Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
cat/SiteAssets/ThuTucHanhChinh
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh quảng ngãI
ct/news/Lists/ThuTucHanhChinh/Attachments/31
  Thanh tra chính phủ
ct/news/Lists/ThuTucHanhChinh/Attachments/27
  Thanh tra chính phủ
Portals/0/ThuTucHanhChinh/NTM
  BỘ XÂy dựng
Hnh nh bn tin/2010-12/0_0thutuchanhchinh
  Danh mục các loại giấy tờ VỀ tạo lập nhà Ở ĐẤT Ở làm cơ SỞ pháp lý ĐỂ CẤp giấy chứng nhậN
DesktopModules/THUTUCHANHCHINH/Thu muc tai lieu
  Mẫu (Form) na6 Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/tt-bca ngày 05-01-2015 (1)
thutuchanhchinh/App_Upload/Mau_TTHC
  UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
  Tên thương nhân CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số: Độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/MauDonToKhai/Attachments/13055
  BIỂu mẫU 1 (Kèm theo Công văn số 125/cctthc ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) stt
TW/Lists/MauDonToKhai/Attachments/129523
  ĐƠn yêu cầu xóA ĐĂng ký thế chấP, thế chấp của ngưỜi thứ 3 BẰng quyền sử DỤng đẤT, TÀi sản gắn liền vớI ĐẤT
TW/Lists/MauDonToKhai/Attachments/132361
  PHỤ LỤC 1-8 biên bảN ĐÁnh giá CẤp cơ SỞ ĐỀ TÀI
vi/sotttt/SiteAssets/ThuTucHanhChinh
  BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
songv/SiteResources/ThuTucHanhChinh
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/tthc/File
  UỶ ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vi/sotttt/SiteAssets/ThuTucHanhChinh
  BỘ thông tin và truyềN thôNG
sites/default/files/thutuchanhchinh
  Phụ lục 1: Mẫu Đơn đề nghị cấp (cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn) giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
DesktopModules/THUTUCHANHCHINH/Thu muc tai lieu
  ĐỊa chỉ CÔng an thành phố HÀ NỘi và CÔng an 29 quận huyệN, thị XÃ trêN ĐỊa bàn hành phố HÀ NỘI
TW/Lists/VBQuyDinhTTHCKhac/Attachments/145
  Tổng cục Hải quan Số: 1257/2001/QĐ-tchq
FileStorage/ThuTucHanhChinh/document
  GIẤy khai đĂng ký xe
vi/sotttt/SiteAssets/ThuTucHanhChinh
  Chương I những quy đỊnh chung điều 1
TW/Lists/VBQuyDinhTTHCKhac/Attachments/479
  LIÊn tịch bộ TƯ pháp bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
sites/default/files/thutuchanhchinh
  PHỤ LỤC 1 MẪu văn bảN ĐĂng ký hoạT ĐỘng giáo dục nghề nghiệp trình đỘ SƠ CẤP
QTIUpload/ThuTucHanhChinh/2014617/1
  TỈnh quảng nam số: 1518 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/thutuchanhchinh/2015_04
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập- tự do- hạnh phúc
DesktopModules/THUTUCHANHCHINH/Thu muc tai lieu
  CÔng an tp hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/MauDonToKhai/Attachments/329
  PHỤ LỤC 1 danh mục hàng nguy hiểm là CÁc chấT ĐỘc hạI, chất lây nhiễM
xuantho/Lists/Dost_ThuTucHanhChinh/Attachments/9
  THỦ TỤc hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết củA Ủy ban nhân dân cấp xã TỈnh đỒng nai
3cms/upload/tthc/File
  Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-cp ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ
songv/SiteResources/ThuTucHanhChinh
  THÔng tư CỦa bộ CÔng an số 10/2006/tt-bca ngàY 18 tháng 9 NĂM 2006
thutuchanhchinh/Lists/Th tc hnh chnh/Attachments/1
  BỘ TƯ pháp số: 03/2008/tt-btp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites/default/files/thutuchanhchinh
  Mẫu 1c cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
DesktopModules/THUTUCHANHCHINH/Thu muc tai lieu
  PHẦn III các biểu mẫu là thành phần hồ SƠ thực hiện thủ TỤc hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ CÔng an
3cms/upload/tthc/File
  Số: 2057/QĐ-ubnd
TW/Lists/MauDonToKhai/Attachments/11736
  Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/tt-blđtbxh ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-cp. TÊN doanh nghiệP/TỔ chứC
sites/default/files/thutuchanhchinh
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢn khai cá nhâN
3cms/upload/tthc/File
  Phụ lục 1 (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/tt-bxd ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
thutuchanhchinh/Documents
  14. Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng a Trình tự thực hiện thủ tục hành chính
sites/default/files/thutuchanhchinh
  Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 28/2013/ttlt-blđtbxh-bqp ngày 22/10/2013 của Liên bộ Lao động tb&XH, Bộ Quốc phòng
3cms/upload/tthc/File
  Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2014/tt-btc ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính
sites/default/files/thutuchanhchinh
  Mẫu số 01/ƯĐgd tờ khai đỀ nghị giải quyếT ƯU ĐÃi trong giáo dụC ĐÀo tạO
images/stories/thutuchanhchinh
  HỒ SƠ HƯỞng trợ CẤp theo quyếT ĐỊnh 290/QĐ-ttg I/ Hồ sơ gồm có
3cms/upload/tthc/File
  QuyếT ĐỊnh thay đổi, bổ sung thành viên Tổ công tác thực hiện
images/vanban/thutuchanhchinh/laodongtiencongtienluong
  Thủ tục Cho phép làm thêm trên 200 giờ đến 300 giờ trong 1 năm
sites/default/files/thutuchanhchinh
  Mẫu 3 (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2014/tt-blđtbxh ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động -tb&XH) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists/ThuTucHanhChinh/Attachments/81
  Mẫu 31 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
portaldn/en/SiteAssets/Lists/ThuTucHanhChinhCap2/EditForm
  MẪu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/tt-blđtbxh ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-cp đã được sửa đổi
DesktopModules/THUTUCHANHCHINH/Thu muc tai lieu
  MẪu số 32 (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
songv/SiteResources/ThuTucHanhChinh
  Số: 340/TTg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites/default/files/thutuchanhchinh
  Ban tæ chøc héi nghÞ nghiªn cøu xy dùng m h×nh sn xuÊt hoa t¹i B¾c giang
thutuchanhchinh/Lists/Th tc hnh chnh/Attachments/984
  Phụ lục 8 Thông tư số 20/2010/tt- bgtvt ngày 30 tháng 7 năm 2010
TW/Lists/MauDonToKhai/Attachments/108834
  HỢP ĐỒng tặng cho quyền sử DỤng đẤt và TÀi sản gắn liền vớI ĐẤT
TW/Lists/MauDonToKhai/Attachments/191333
  Mẫu số 41/HĐta cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
uploads/thutuchanhchinh/2015_07
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc HỢP ĐỒng tặng cho tài sản gắn liền vớI ĐẤT
DesktopModules/THUTUCHANHCHINH/Thu muc tai lieu
  MẪu số 43 (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/tthc/File
  BIỂu thống kê ĐẶC ĐIỂm khu rừng giao, cho thuê, thu hồi rừNG
DesktopModules/THUTUCHANHCHINH/Thu muc tai lieu
  MẪu số 46 (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
thutuchanhchinh/Lists/list_thutuchanhchinh/Attachments/420
  Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
TW/Lists/MauDonToKhai/Attachments/91352
  HỢP ĐỒng thế chấp quyền sử DỤng đẤt chúng tôi gồm có: Bên thế chấp
uploads/thutuchanhchinh/2015_07
  1. Bên a đồng ý thế chấp quyền sử dụng đất của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên B
userfiles/file/So Ke hoach dau tu
  Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố
uploads/thutuchanhchinh/2015_07
  HỢP ĐỒng uỷ quyềN
TW/Lists/MauDonToKhai/Attachments/57555
  Mẫu số 57/dc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc di chúC
uploads/thutuchanhchinh/2015_07
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ di chúC
  Mẫu số 58/vbpc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
3cms/upload/tthc/File
  Mẫu số 04 của Nghị định số 59/2015/NĐ-cp
portals/0/ThuTucHanhChinh
  Lần đăng ký CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites/default/files/thutuchanhchinh
  Kcn: Khu công nghiệp ccn: Cụm công nghiệp
  Mẫu số 01-bhyt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập-Tự do-Hạnh phúc
  Mẫu 1b cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
3cms/upload/tthc/File
  Mẫu số 1 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Mẫu 65: ban hành theo tt số14./2010/tt-bnn ngày 19 tháng 3
DataFiles/files/BoThuTucHanhChinh
  Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-ttg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 2010
content/thutuchanhchinh/Lists/ThuTucHanhChinh/Attachments/17
  Mẫu 1đ c số: Ộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Media/ThuTucHanhChinh/2541
  Bieu 04. Biểu thống kê Tên thủ tục hành chính: Phê duyệt hồ sơ thiết kế chặt nuôi dưỡng đối với khu rừng đặc dụng bộ Nông nghiệp và ptnt quản lý
/Thu_tuc_hanh_chinh/so lao dong
  Mẫu số 3b: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-blđtbxh ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề
content/thutuchanhchinh/Lists/ThuTucHanhChinh/Attachments/16
  Mẫu 1g Số: CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
songv/SiteResources/ThuTucHanhChinh
  BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
thutuchanhchinh/App_Upload/Mau_TTHC
  ĐƠN ĐỀ nghị ĐIỀu chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đẠi diệN/chi nháNH
sites/default/files/thutuchanhchinh
  Mẫu ah1 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
thutuchanhchinh/App_Upload/Mau_TTHC
  Mẫu ah1 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites/default/files/thutuchanhchinh
  Mẫu số 8 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/ttlt-blđtbxh-btc ngày 24 tháng 10 năm 2014) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
songv/SiteResources/ThuTucHanhChinh
  Tên cơ quan, đơn vị
  BỘ ngoại giao cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites/default/files/thutuchanhchinh
  MỤc lụC 1 ĐẶt vấN ĐỀ 3 Phần I 5 những căn cứ pháp lý VÀ TÀi liệu sử DỤng 5
TW/Lists/MauDonToKhai/Attachments/15166
  Phô lôc II méu biÓu tham gia ho¹t ®éng c ng nghiÖp quèc phßng
TW/Lists/MauDonToKhai/Attachments/3074
  PHỤ LỤc II cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
TW/Lists/MauDonToKhai/Attachments/10110
  Danh mục trang thiết bị, DỤng cụ y tế, HỘp chống choáng phản vệ
TW/Lists/MauDonToKhai/Attachments/163482
  Declaration of origin
Vanban/TTHC
  Chương I quy đỊnh chung điều Phạm VI điều chỉnh và đối tượng áp dụng
TW/Lists/MauDonToKhai/Attachments/69197
  Đ Mẫu: 5 ộc lập – Tự do – Hạnh phúc
sites/default/files/thutuchanhchinh
  BẢn dự thảo dự Án quy hoạch bảo vệ VÀ phát triển rừNG
TW/Lists/MauDonToKhai/Attachments/102214
  Stt yêu cầu, câu hỏi
sites/default/files/thutuchanhchinh
  MỤc lụC 1 ĐẶt vấN ĐỀ 3 Phần I 5 những căn cứ pháp lý VÀ TÀi liệu sử DỤng 5
TW/Lists/MauDonToKhai/Attachments/136376
  Yêu cầu, câu hỏi Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời
TW/Lists/MauDonToKhai/Attachments/207601
  HẢi quan việt nam / viet nam customs hq/2011-pmd
TW/Lists/MauDonToKhai/Attachments/209910
  Danh sách các quốc gia thành viên tổ chức cấm vũ khí HÓa họC
directory thutuchanhchinh  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương