wp-content/uploads/2013/09
  1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/02
  THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2013/01
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 6 năm 2010 về Kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định
wp-content/uploads/2013/10
  Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
wp-content/uploads/2013/01
  Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
wp-content/uploads/2013/10
  BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/2/2013/so 34 35
  HỘI ĐỒng nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
data/news/2013/11/5359
  Trung tâm công tác xã HỘi thanh niên tp tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2013 danh sách tình nguyện viêN
Data/file/2013/thang01/02
  Dạng 1 : Số chẵn, số lẻ, bài toán xét chữ số tận cùng của một số
uploads/news/2013_07
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng việt nam
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do- hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2013/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 1023
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2013/08
  CHÍnh phủ Số: /201 /NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_08_19
  BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2013/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 1090
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2013/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 1116
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1152
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1154
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1155
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
wp-content/uploads/2013/11
  20 tcn 33 – 1985 CẤp nưỚc mạng lưỚi bên ngoài và CÔng trình tiêu chuẩn thiết kế (Trích)
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20130504
  Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-cp ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-cp ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ
Portals/2/2013/tiep nhan/qui 2
  Ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_09_04
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1210
  Số: 1213/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Portals/2/2013/so 32 33
  C Ông báO/Số 32 + 33/Ngày 20-8-2013 UỶ ban nhân dâN
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_09_11
  THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kịch bản phim, phim, chương trình nghệ thuật biểu diễn
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011 2016 đối với ông Bùi Văn Thạch để nhận nhiệm vụ mới
  Phê chuẩn việc bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011 2016 đối với ông Phạm Công, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính
  Ông Ngô Xuân Thứ, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
  Về việc kiện toàn Nhóm công tác tạo thuận lợi vận tải quốc gia
  Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-cp ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
  THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2013/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 1238
wp-content/uploads/2013/10
  BIÊn bản số … nghiệm thu công việc xây dựNG
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/03
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_09_12
  Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/02
  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 20. 000 lít hoá chất sát trùng Benkocid; 5
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/03
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 07 tập thể và 05 cá nhân thuộc tỉnh Đồng Nai (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 12 tập thể thuộc tỉnh Đồng Tháp (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 02 tập thể thuộc tỉnh Đồng Tháp (có danh sách kèm theo), đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua lao động sản xuất và yêu nước của tỉnh Đồng Tháp năm 2011
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Võ Thị Hảo, Việt kiều Canada, đã có thành tích trong công tác xã hội từ thiện tại tỉnh Bến Tre từ năm 2006 đến năm 2011
  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20130313
  Danh sách 132 trường không tổ chức thi năm 2013
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  QuyếT ĐỊnh về việc bổ nhiệm đồng chí Cao Xuân Thành, giữ chức Trợ lý
  QuyếT ĐỊnh về việc bổ nhiệm đồng chí Đặng Xuân Hoan, giữ chức Trợ lý
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_10_25
  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-cp ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_10_23
  THÔng tư Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2013/tt-btc ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2013/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 1411
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/03
  Giám đốc Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
wp-content/uploads/2013/10
  Đại diện đơn vị thi công: CÔng ty cp tư VẤn quản lý XÂy dựng cmc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/03
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2013/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 1467
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  BỘ TÀi chính số: 147/2012/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1474/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2013/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 1477
Portals/2/2013/so 38 39
  C Ông báO/Số 38 + 39/Ngày 15-10-2013 UỶ ban nhân dâN
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20130606
  BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
ctt/vanban
  I. CÁC nhiệm vụ BỘ trưỞng giao trong tuầN: Cục Trồng trọt
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2013/03
  Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-cp ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1502
  Về việc hỗ trợ giống cây trồng dự trữ quốc gia cho các địa phương
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1511
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_11_07
  THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động và lệ phí cấp giấy phép hoạt động đối với
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1554
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1556
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1557
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_11_12
  Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40. 01, 40. 02, 40. 05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/tt-btc ngày 15/11/2012
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 000 lít hoá chất sát trùng Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Quảng Nam phòng, chống dịch bệnh tai xanh
  Xét đề nghị của Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương (công văn số 238/pclbtw ngày 01 tháng 10 năm 2012), Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
  Số: 1598/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_11_29
  BỘ TÀi chính số: 161 /2013/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  Số: 1626/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tâm Nghệ thuật Tình thương, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Số: 1646/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/02
  Số: 166/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2013/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 1664
wp-content/uploads/downloads/2013/07
  Các bài suy niệm chúa nhậT 15 thưỜng niên c lời Chúa: Đnl. 30, 10-14; Cl. 1, 15-20; Lc. 10, 25-37 MỤc lụC
wp-content/uploads/2013/10
  Nhãm h kõt cÊu thÐp Gia c ng, l¾p r¸p vµ nghiÖm thu
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  Số: 1714/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_12_05
  BỘ TÀi chính số: 173/2013/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lào Cai, đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2011 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam
  Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 14 tập thể và 25 cá nhân thuộc Bộ Công Thương (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Số: 1738/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2013/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 1752
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  1. Trường Trung học cơ sở xã Bum Nưa, Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Vụ Kinh tế, Văn phòng Trung ương Đảng, đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2009 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 12 tập thể và 12 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Bình (có Danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Cao đẳng Sơn La, tỉnh Sơn La, đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Sơn La năm học 2011-2012
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 tập thể và 13 cá nhân thuộc Bộ Công Thương (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  BỘ TÀi chính số: 179/2012/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
userfiles/thutuchs/dmbieumau/20135
  MẪu số 17-hsb bảng kê HỒ SƠ Đi chuyểN
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho nhân dân và cán bộ huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Kon Tum năm 2011
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 04 cá nhân thuộc tỉnh Đồng Nai (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 09 cá nhân thuộc tỉnh Gia Lai (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/03
  Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2012
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  Số: 1820/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/03
  Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 tập thể và 05 cá nhân thuộc Bộ Giao thông vận tải (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Căn cứ Nghị định số 28/NĐ-cp ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ về quy định người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 05 cá nhân thuộc Bộ Giao thông vận tải (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 08 tập thể và 02 cá nhân thuộc tỉnh Đồng Nai (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 10126/TTr-bct ngày 23 tháng 10 năm 2012
  Về việc phê duyệt biên chế công chức của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2013
UploadFile/Portals/0/AttachFiles/2013/6/20
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam bảo hiểm xã HỘi thành phố HÀ NỘI Độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/02
  Về việc hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2013 cho các địa phương
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1896
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2013/12
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2010/NĐ-cp ngày 18 tháng 8 năm 2010 quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1908/QĐ ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/03
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  Số: 1912/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_12_25
  BỘ TÀi chính số: 196 /2013/tt-btc
wp-content/uploads/2013/10
  TI£u chuèN xy dùng tcxd 196 1997 Nhµ cao TÇng c ng t¸c thö tÜnh vµ kiÓm tra chÊt l­îng cäc khoan nhåi
  Nhµ cao tÇng Thi c ng cäc khoan nhåi High rise building Guide for construction of bored piles
  Tcvn 198 : 1997 Nhµ cao tÇng ThiÕt kÕ kÕt cÊu bªt ng cèt thÐp toµn khèi
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/02
  Số: 198/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
iwtcore/uploads/2013/01
  TỌA ĐÀm thế giới trong gương của Haruki Murakami
wp-content/uploads/2013/10
  Nhãm h tæ chøc thi c ng Organization of construction activities
  Nhãm h kõt cÊu g¹ch ®¸ quy ph¹m thi c ng vµ nghiÖm thu
  Nhãm h c ng t¸c ®Êt Quy ph¹m thi c ng vµ nghiÖm thu
  Nhãm h h−íng dÉn pha trén vµ sö dông v÷a xy dùng Guidance for mixing and using of building mortars Quy ®Þnh chung
  Nhãm h hö thèng cÊp tho¸t n−íc bªn trong nhµvµ c ng tr×nh – Quy ph¹m thi c ng vµ nghiÖm thu
  TI£u chuèN viÖt nam tcvn 5637 -1991 Qu¶n lÝ chÊt l−îng xy l¾p c ng tr×nh xy dùng-Nguyªn t¾c c¬ b¶n
  Bª t ng nÆng – Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c­êng ®é nÐn Heavyweight concrete Method for determinatien of compressive strength Nhãm H
  Hçn hîp bª t ng nÆng – Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi l­îng thÓ tÝch Heavyweight concrete compounds Method for determination of density
  Hçn hîp bª t«ng nÆng Ph­¬ng ph¸p vebe x¸c ®Þnh ®é cøng Heavyweight concrete compounds Vebe test Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph­¬ng ph¸p thö ®é cøng cña hçn hîp bª t
UploadFile/Portals/0/AttachFiles/2013/8/14
  Quyết định số 466/QĐ-bhxh ngày 19 tháng 04 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giám định bảo hiểm y tế
wp-content/uploads/2013/10
  Bé xy dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Sè 04 / 2004/ Q§-bxd §éc lËp Tù do H¹nh phóc
  Nhµ cao tÇng Thi c ng phÇn thn High rise building Guide for construction of the superstruction
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/03
  Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
Portals/2/2013/tiep nhan/qui 4
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/02
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai, đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm học 2011-2012 của tỉnh Lào Cai
  Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  Căn cứ Pháp lệnh số 26/2005/pl-ubtvqh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 29 tháng 6 năm 2005 về Ưu đãi Người có công với cách mạng
  Số: 2059/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 2060/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 2061/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 cá nhân thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (có Danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Căn cứ Nghị quyết số 47-nq/HĐNN7 ngày 29 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Nhà nước ban hành Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ cứu nước
  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 2067/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 2068
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2013/04
  VĂn phòng chính phủ Số: 2070
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2013/01
  THỦ TƯỚng chính phủ –––––––– Số: 2074
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/02
  QuyếT ĐỊnh truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 2091
  Số: 2101/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2013/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 2116
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/02
  CỘng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/03
  BỘ TÀi chính bộ khoa học và CÔng nghệ
  Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2013/06
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ NỘi vụ-BỘ TÀi chíNH
Hnh nh bn tin/2013-10/Phường 28
  ĐỀ CƯƠng tuyên truyền nhớ LẠi tình cảm của bác hồ DÀnh cho thưƠng binh, liệt sĩ
wp-content/uploads/2013/10
  TI£u chuèN xy dùng ViÖt Nam tcxdvn 293 : 2003 Bé xy dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  '' Dµn gi¸o C¸c yªu cÇu vÒ an toµn '' Bé tr­ëng bé xy dùng
  Bé Xy dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2013/04
  CHÍnh phủ —— Số: /2013/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  Ủy ban nhân dân tỉnh lâM ĐỒng
wp-content/uploads/2013/10
  Tcxdvn 314: 2005 hµn kim lo¹i thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa
  Bé Xy dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
  QuyÕt ®Þnh cña bé tr­ëng bé xy dùng VÒ viÖc ban hµnh tiªu chuÈn tcxdvn 324: 2004 XI m¨ng xy tr¸t
Portals/2/2013/so 45 46
  HỘI ĐỒng nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2013/01
  VĂn phòng chính phủ Số: 328
wp-content/uploads/2013/10
  Bé Xy dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
  Bé Xy dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
  Tcxdvn 345: 2005 tcxdvn tiªu chuÈn xy dùng viÖt nam tcxdvn 345: 2005
  Tcxdvn 346: 2005 tcxdvn tiªu chuÈn xy dùng viÖt nam tcxdvn 346: 2005
  Tcxdvn 347: 2005 tcxdvn tiªu chuÈn xy dùng viÖt nam tcxdvn 347: 2005
vi/images/tintuc/vanban/2013
  CÔng ty cổ phầN ĐẦu tư VÀ phát triển càng đÌnh vũ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2013/01
  VĂn phòng chính phủ Số: 374
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2013/03
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 383
Portals/2/2013/tiep nhan/qui 2
  QuyếT ĐỊnh ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2013 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
data/news/2013/9/31768/file
  ĐƠn xin đỔi cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2013/01
  VĂn phòng chính phủ Số: 419
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2013/01
  VĂn phòng chính phủ Số: 429
uploads/news/2013_01
  Viết tắt Từ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2013/04
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 449
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 465
wp-content/uploads/2013/10
  KÝ hiÖu trong xy dùng Symbolic characters in building
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2013/01
  VĂn phòng chính phủ Số: 516
wp-content/uploads/downloads/2013/07
  Các bài suy niệm chúa nhậT 14 thưỜng niên c lời Chúa: Is 66, 10-14c; Gl 6, 14-18; Lc 10, 1-12. 17-20 MỤc lụC
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20130520
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do
Portals/2/2013/tiep nhan/qui 3
  Giao Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 của Quyết định này
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20130524
  Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20130612
  BỘ TÀi chính số: 73/2013/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2013/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 736
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2013/01
  Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non
  VĂn phòng chính phủ Số: 773
  VĂn phòng chính phủ Số: 835
upload/document
  Ban thi đua-khen thưỞng trung ưƠNG
upload/others/201308
  Danh sách khách sạn 1-5 sao trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Portals/2/2013/tiep nhan/qui 2
  TỈnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
Uploaded_VGP/nguyenxuanhong/20130608
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 896
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_07_22
  BỘ TÀi chính số: 94/2013/ tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2013/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 966
UploadFile/Portals/0/AttachFiles/2013/4/11
  BẢo hiểm xã HỘi thành phố HÀ NỘi số: 986 /kh-bhxh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_08_01
  Quy đỊnh về chế ĐỘ VÀ biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốN ĐẦu tư XÂy dựng cơ BẢn từ ngân sách nhà NƯỚC, VỐn trái phiếu chính phủ
wp-content/uploads/2013/09
  Câu 1: Phát biểu n瀰 sau đ窕 sai khi n về các loại dao động? A
wp-content/uploads/2013/11
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒng thi công ép tĩnh cọC
tin-tuc/Pictures/SNPAdmin/2013_6_19
  CÔng ty cổ phần cảng cát lái cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/dangdinhnam/2013_11_19
  CHÍnh phủ Số: 482
wp-content/uploads/2013/10
  Câu 18 trang 72 Tri Hành
upload/others/201308
  Danh sách khách sạn 1- 5 sao trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
TaiLieu
  BỘ y tế Số: 08 /2013/tt- byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/co-so-du-lieu/2013_11
  SỞ NÔng nghiệp và ptnt tỉnh quảng trị o0o TÀi liệU ĐÀo tạo nghề KỸ thuật trồng và chăm sóc cây cảNH
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2013/11
  DỰ thảO 2 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/03
  BỘ XÂy dựng số: 03/2012/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
wp-content/uploads/downloads/2013/01
  Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩM
wp-content/uploads/downloads/2013/07
  Các bài suy niệm chúa nhậT 17 thưỜng niên c lời Chúa: St. 18, 20-32; Cl. 2, 12-14; Lc. 11, 1-13 MỤc lụC
wp-content/uploads/downloads/2013/05
  Các bài suy niệm LỄ hiện xuống – Năm c lời Chúa: Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b 12-13; Ga 20,19-23 MỤc lụC
news/wp-content/uploads/2013/12
  THÔng báo kế hoạch học tập học kỳ Spring 2014
iwtcore/uploads/2013/01
  LỄ HỘi tết truyền thống nhật bản oshougatsu 2013 Chương trình kỷ niệm “Năm hữu nghị Nhật – Việt”
0/71/50/03/201309
  Những triết lý về ly cà phê!
EOC/wp-content/uploads
  Participation letter for ell students regarding the online
wp-content/uploads/2013/03
  LỊCh học lớp ielts – tháng 4/2013 phải tuyệT ĐỐi tuân theo mệnh lệnh của cô!
wp-content/uploads/2013/02
  Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Song ngữ & Ngôn ngữ học tâm lí Tây Bắc
wp-content/uploads/downloads/2013/02
  CHÚa nhậT 3 MÙa chay c lời Chúa: Xh 3,1-8a. 13-15; 1Cr 10,1 10-12; Lc 13,1-9 MỤc lụC
uploads/co-so-du-lieu/2013_11
  SỞ NÔng nghiệp và ptnt tỉnh quảng trị o0o TÀi liệU ĐÀo tạo nghề KỸ thuật trồng néM
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/02
  Phụ lục II danh mục các chú giảI ĐÍnh chính ban hành kèm theo Quyết định số 2914
uploads/news/2013_01
  Những phím tắt quan trọng nhất khi dùng máy tính Bạn nên dùng các tổ hợp phím tắt để tăng tốc độ làm việc mà không cần đến con trỏ chuột
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2013/05
  2013/NĐ-cp dự thảo lần 5 Hà Nội, ngày tháng năm 2013 nghị ĐỊNH
directory tailieu 2013  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương