tailieu
  Trung tâM ĐÀo tạo mạng máy tính nhất nghệ 105 Bà Huyện Thanh Quan – 205 Võ Thị Sáu, Q3, tp. Hcm
vi-vn/doantn/TaiLieu
  Huyện thanh liêM
Images/Tailieu
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở NÔng nghiệp và ptnt độc lập Tự do Hạnh phúc
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam
  Quy định quản lý chất thải rắn và nước thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam
portals/24/tailieu
  BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
vi-vn/stttt/TaiLieu/2015/Thang 4
  TỈnh hà nam số: /2015/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam
  Quyết định số 02/2010/QĐ-ubnd ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam
  Quyết định số 956/QĐ-ubnd ngày 08 tháng 08 năm 2008 của ubnd tỉnh Hà Nam V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2011
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL
  Chỉ thị số 02/2007/ct-ubnd ngày 09 tháng 4 năm 2007 của ubnd tỉnh Hà Nam Về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tcvn iso 9001: 2000 vào các cơ quan hành chính nhà nước địa bàn tỉnh
vi-vn/sct/TaiLieu/thang 8
  PHỤ LỤc I thủ TỤc hành chính mới ban hành thuộc phạm VI chức năng quản lý CỦa bộ CÔng thưƠNG
vi-vn/svhttdl/TaiLieu/Tháng 4 năm 2014
  Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI, KỲ HỌp thứ 18
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI, KỲ HỌp thứ 18
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI, KỲ HỌp thứ 18
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2011
  Quyết định số 26/2011/QĐ-ubnd ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam
  Quyết định số 09/2011/QĐ-ubnd ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL
  Nghị quyết số 31/2010/nq-hđnd ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Về
  Nghị quyết số 34/2010/nq-hđnd ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Về Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan nhà nước
  Nghị quyết số 32/2010/nq-hđnd ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI, KỲ HỌp thứ 20
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI kỳ HỌp thứ 16
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 08/2010/QĐ-ubnd ngày 09 tháng 4 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Hà Nam
vi-vn/hoanghoa/TaiLieu
  UỶ ban nhân dân huyện hoằng hóa số: 125/bc-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
tailieu/filetailieumoituong
  Tổng luận về Công nghệ Xử lý Chất thải rắn của một số nước và ở Việt Nam
vi-vn/sxd/TaiLieu
  Tcxdvn 104 : : 2007 BỘ XÂy dựng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vi-vn/sct/TaiLieu/thang 10
  SỞ CÔng thưƠng số: 76 /QĐ-sct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-vn/sgtvt/TaiLieu/Tại đây/VPQPPL
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 1085/2005/QĐ-ubnd ngày 08 tháng 07 năm 2005 của ubnd tỉnh Hà Nam Về việc uỷ quyền cho các huyện, thị xã quản lý, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa
  Quyết định số 11/2010/QĐ-ubnd ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2011
  Quyết định số 25/2011/QĐ-ubnd ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v bổ sung lực lượng công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh
tailieu
  TỦ SÁch tri thức duy tân nguyễn xuân huy sáng tạo trong thuật toán và LẬp trìNH
vi-vn/stp/TaiLieu/Hien phap 2013
  Quy định của Hiến pháp năm 2013 về chính quyền địa phương
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL
  Nghị quyết số 11/2008/nq-hđnd ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, lệ phí cấp bản sao
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI kỳ HỌp thứ 14
  Nghị quyết số 12/2008/nq-hđnd ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về công tác Dân số Kế hoạch hóa gia đình
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 29/2010/QĐ-ubnd ngày 11 tháng 9 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
TY/TaiLieuThamKhao/XaHoi
  THẢm trạng buôn bán ngưỜi nguyễn Đức Tuyên Tháng 12 2013 NỘi dung
vi-vn/congan/TaiLieu/2014
  Mẫu phương án chữa cháy cơ sở pc10 theo Thông tư 11/2014/tt-bca
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 09/2010/QĐ-ubnd ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu làng nghề tỉnh Hà Nam
  Quyết định số 10/2010/QĐ-ubnd ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam
vi-vn/sgtvt/TaiLieu
  Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-cp ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Images/Tailieu
  Công văn số 1420/ubnd. Nn ngày 12 tháng 3 năm 2013 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch lợn Tai xanh
vi-vn/TaiLieu/2014/Thang 9
  Quyết định số 1421/QĐ-ubnd ngày 16 tháng 11 năm 2007 V/v quy hoạch mạng lưới các khu công nghiệp, cụm cn ttcn huyện, thị xã và cụm tiểu thủ công nghiệp làng nghề xã, thị trấn tỉnh Hà Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2015
vi-vn/sldtbxh/TaiLieu/Nam 2014/Thang 8
  Sau 10 năm thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2001-2010, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Hà Nam đã đạt được những thành quả đáng khích lệ
vi-vn/stp/TaiLieu/XLVPHC/TDTHPL
  Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012
vi-vn/thanhtra/TaiLieu/2014/Thủ tục hành chính/Khiếu nại
  MẪu số 14-kn (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2013/tt-ttcp ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ)
vi-vn/stp/TaiLieu/XLVPHC
  TÊn cơ quan ra quyếT ĐỊNH1
Portals/0/TaiLieuDinhKem
  BỘ CÔng thưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng cđ CÔng nghiệp huế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vi-vn/sgtvt/TaiLieu/Tại đây/VPQPPL
  Số: 1548/QĐ-ubnd hà Nam, ngày 07 tháng 12 năm 2011
tailieu/thu_vien_phap_luat/Thong Tu
  BỘ TÀi chính số: 86/2009/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-vn/sldtbxh/TaiLieu/Nam 2014/Thang 9
  1. Mục tiêu tổng quát: Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, tạo việc làm, chuyển nghề, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho lao động nông thôn
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khóa XVII, KỲ HỌp thứ 2
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2011
  Quyết định số 20/2011/QĐ-ubnd ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành quy định về thí điểm đấu giá quyền khai thác cát, đất để san lấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL
  Nghị quyết số 08/2005/nq-hđnd ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về quy hoạch các trạm thu phí qua cầu trên hệ thống đường tỉnh Hà Nam
vi-vn/sldtbxh/TaiLieu/Nam 2014/Thang 9
  Hà Nam, ngày 18 tháng 11 năm 2011
CongVan/2011/TaiLieu
  ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệm 70 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 02/2008/QĐ-ubnd, ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Ban hành Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hà Nam
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2013
  HỘI ĐỒng nhân dâN
qt/hdnv/Lists/TaiLieuNghiepVu/Attachments/1826
  Phụ lục BẢng chấM ĐIỂM
vi-vn/skhdt/TaiLieu/2014
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003
TaiLieu
  CÔng ty cổ phần phân tích và DỰ BÁo thị trưỜng việt nam
download/Tailieu
  ĐỀ thi tuyển sinh cao đẲng năM 2011 MÔn thi: anh văN; Khối D
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 07/2006/QĐ-ubnd ngày 17 tháng 5 năm 2006 V/v ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL
  Chỉ thị số 13/2006/ct-ubnd ngày 18 tháng 5 năm 2006 của ubnd tỉnh Hà Nam Về tăng cường công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh
  Chỉ thị số 02/2011/ct-ubnd ngày 18 tháng 8 năm 2011 của ubnd tỉnh Hà Nam Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh
upload/tailieu
  TRƯỜng thpt chuyên kì thi thử thpt quốc gia lần thứ TƯ nguyễn huệ NĂm họC 2014 – 2015 ĐỀ thi môN: LỊch sử
download/Tailieu/TuyenSinh/2011
  ĐỀ thi tuyển sinh cao đẲng năM 2011 Môn thi : LỊch sử phần chung cho tất cả thí sinh
tailieu
  KHỐi tiểu học câu 1: Ngày tháng năm sinh và nơi sinh của Bác?
PortalFolders/ImageUploads/STP/40/TAILIEU HP
  Ngàn cân treo sợi tóc
vi-vn/doantn/TaiLieu
  NGÀy thưƠng binh liệt sĩ 27/7
wp-content/uploads/2015/01
  TÀi liệu tuyên truyền kỷ niệM 55 NĂm ngày bến tre đỒng khởI
uploadFiles/TaiLieuVanBan/21c74a06-d7e7-401a-921d-6181dc77b744
  HỘi nông dân việt nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam bch hnd tỉnh hà giang độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 21/2010/QĐ-ubnd ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành “Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và công tác dân số kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Nam”
downloads/tailieu/Tailieu_6.5
  1. Văn kiện Đại hội XI của Đảng về phương hướng, nhiệm vụ của ngành y tế
1fdegdtmonocomosopfile/uploads/files/tailieu/lop12
  Bài tập viết phương trình đường thẳng và mặt phẳng Bài
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL
  CHỈ thị của ubnd tỉnh Hà Nam số 06/2003/ct-ub ngày 24 tháng 3 năm 2003 về tăng cường công tác pbgdpl trong giai đoạn hiện nay
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 475/2003/QĐ-ub ngày 13 tháng 5 năm 2003 của ubnd tỉnh Hà Nam Về việc ban hành quy định cấp dự báo cháy rừng và tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh
CongVan/2011/TaiLieu/DaiHoi
  LẦn thứ nhiệm kỳ (2012-2014)
download/Tailieu/Phapluat/2010
  Điều kiện sống
tailieu/tds_anh
  118 Nguyen Phi Khanh St, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2011
  Quyết định số 12/2011/QĐ-ubnd ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành “Quy định mức hỗ trợ kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011-2015
  Quyết định số 17/2011/QĐ-ubnd ngày 27 tháng 5 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v sửa đổi quy định hình thức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp
  Quyết định số 13/2011/QĐ-ubnd ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành “Quy định chế độ hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL
  Chỉ thị số 05/2007/ct-ubnd ngày 20 tháng 7 năm 2007 của ubnd tỉnh Hà Nam V/v Tăng cường quản lý đại lý Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
  Nghị quyết số 13/2000/nq-hđnd ngày 20 tháng 7 năm 2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về tổ chức, chế độ chính sách đảm bảo cho hoạt động của lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 15/2008/QĐ-ubnd ngày 20 tháng 8 năm 2008 của ubnd tỉnh Hà Nam Về việc uỷ quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2011
  Quyết định số 02/2011/QĐ-ubnd ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép quy hoạch và giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL
  Chỉ thị số 01/2011/ct-ubnd ngày 21 tháng 01 năm 2011 của ubnd tỉnh Hà Nam V/v tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính, gắn với tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính trên địa bàn tỉnh
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2011
  Quyết định số 03/2011/QĐ-ubnd ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 2015
TaiLieu
  BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 21/2009/QĐ-ubnd ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà nam về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2011
  Quyết định số 21/2011/QĐ-ubnd ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn huyện Lý Nhân
tailieu
  Thư Mời tb-02 hnk-vi svsqkq-lk72&73 01-July-15 Thư Mời
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định Số 11/2007/QĐ-ubnd ngày 22 tháng 8 năm 2007 của ubnd tỉnh Hà Nam V/v Ban hành định mức phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2011
  Quyết định số 08/2011/QĐ-ubnd ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 29/2006/QĐ-ubnd ngày 23 tháng 10 năm 2006 của ubnd tỉnh Hà Nam Về việc ban hành Quy định quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước
  Quyết định số 19/2008/QĐ-ubnd ngày 23 tháng 9 năm 2008 của ubnd tỉnh Hà Nam V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông
img/uploads/Tailieu
  Ubnd tỉnh quảng nam
uploads/tailieu
  LIÊN ĐOÀn luật sư việt nam
vi-vn/sgtvt/TaiLieu/Tại đây/VPQPPL
  V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-ubnd ngày 24/5/2011
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 12/2009/QĐ-ubnd ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy định về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam
vi-vn/sgtvt/TaiLieu/Tại đây/VPQPPL
  Căn cứ Quyết định số 15/2011/QĐ-ubnd ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam
07. ISO/Tailieunghiepvu/ISOhanghoa/Bieumau
  ĐIỀu khoản bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đƯỜng khôNG
  ĐIỀu khoản bảo hiểm chiến tranh hàng hóa vận chuyển bằng đƯỜng khôNG
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 12/2010/QĐ-ubnd ngày 25 tháng 5 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy định quản lý nhà nước về công nghệ, thiết bị trên địa bàn tỉnh Hà Nam
TaiLieu
  AgroMonitor/Thị trường Cà phê Tin ngàY 26. 08. 2013 CÔng ty cổ phần phân tích và DỰ BÁo thị trưỜng việt nam
07. ISO/Tailieunghiepvu/ISOhanghoa/Bieumau
  NHỮng rủi ro đƯỢc bảo hiểm với điều kiện loại trừ như quy định trong các điều 4, 5, 6 và 7 dưới đây, bảo hiểm này bảo hiểm
qt/hdnv/Lists/TaiLieuNghiepVu/Attachments/1829
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế tiếp công dân của Bộ Tư pháp
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 30/2009/QĐ-ubnd ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
07. ISO/Tailieunghiepvu/ISOhanghoa/Bieumau
  1. Với điều kiện loại trừ như quy định trong các điều 3 và 4 dưới đây, bảo hiểm này bảo hiểm tổn thất tổn hại xảy ra cho đối tượng bảo hiểm gây ra bởi
vi-vn/skhdt/TaiLieu/2014
  Ban chỉ ĐẠo xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh hà nam giai đOẠN 2011 2020
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 20/2009/QĐ-ubnd ngày 29 tháng 6 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam
vi-vn/sct/TaiLieu
  Thủ tục cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực: Tên tthc
tailieu
  KHỐi thcs câu 1: Bác Hồ sinh ngày tháng năm nào? Tại đâu? Tên khai sinh của Bác?
vi-vn/stp/TaiLieu/VBMOI
  GIỚi thiệu văn bản mới ban hành (từ 16/06-30/06/2013) Phần I. Nghị ĐỊnh tổng số: 10 văn bản
TaiLieu
  AgroMonitor/Thị trường Cà phê Tin ngàY 09. 10. 2013 CÔng ty cổ phần phân tích và DỰ BÁo thị trưỜng việt nam
  CÔng ty cổ phần phân tích và DỰ BÁo thị trưỜng việt nam
vi-vn/snv/TaiLieu/SNV/Nam 2015/Tháng 7
  SỞ NỘi vụ Số: 303 /snv v/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 27/2010/QĐ-ubnd ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2011
  Quyết định số 34/2011/QĐ-ubnd ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và Lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi
  Quyết định số 35/2011/QĐ-ubnd ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Về tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam
  Quyết định số 33/2011/QĐ-ubnd ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ban hành đơn giá bồi thường Nhà, Vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất
tailieu/thu_vien_phap_luat/Thong Tu
  BỘ TÀi chính số: 121/2011/tt-btc
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2011
  Quyết định số 18/2011/QĐ-ubnd ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 22/2006/QĐ-ubnd ngày 31 tháng 8 năm 2006 của ubnd tỉnh Hà Nam V/v Uỷ quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
download/Tailieu/Others
  BỘ y tế Sè: 3742 /2001/Q§-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 31/2010/QĐ-ubnd ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam
07. ISO/Tailieunghiepvu/ISOhanghoa/Bieumau
  ĐIỀu khoản bảo hiểm thịT ĐÔng lạnh (A)
  ĐIỀu khoản bảo hiểm thịT ĐÔng lạnh (C) 24 giờ HỎng máy lạNH
download/Tailieu/TuyenSinh/2012
  ĐỀ thi tuyển sinh cao đẲng năM 2012 MÔn thi: anh văN; Khối A1, D1
TaiLieu
  AgroMonitor/Thị trường Cà phê Tin ngàY 13. 09. 2013 CÔng ty cổ phần phân tích và DỰ BÁo thị trưỜng việt nam
vi-vn/stc/TaiLieu/STC/File dinh kem
  TỈnh hà nam số: 372/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploadFiles/TaiLieuVanBan/c9f15787-8fe9-4e91-8347-d1ecea3440fa
  Ubnd huyện hoàng su phì ban chỉ ĐẠO 389 huyện hsp
  Ubnd huyện hoàng su phì ban chỉ ĐẠO 389 huyện hsp
dulieu/tailieu
  BÀi kiểm tra thưỜng xuyêN
vi-vn/doantn/TaiLieu/Tai lieu SHCD/Nam 2014
  Chủ đề Đoàn viên thanh niên với phong trào thanh niên tình nguyện I. Mục đích, yêu cầu
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 28/2006/QĐ-ubnd ngày 03 tháng 10 năm 2006 của ubnd tỉnh Hà Nam V/v Ban hành Quy định hạn mức đất ở giao mới tối đa và công nhận mức đất ở trong thửa đất có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Nam
vi-vn/sldtbxh/TaiLieu/Nam 2016/Thang 4
  Ubnd tỉnh hà nam sở lao đỘng tb và xh
vi-vn/stp/TaiLieu/Thông tin chiến lược quy hoạch kế hoạch phát triển ngành
  Hà Nam, ngày 24 tháng 02 năm 2012
images/tailieu
  Bước 1: Nhấp dúp chuột vào Tab “Tùy chọn”
TaiLieu
  AgroMonitor/Thị trường Cà phê Tin ngàY 07. 08. 2013 CÔng ty cổ phần phân tích và DỰ BÁo thị trưỜng việt nam
Download/Tailieu_KTQM/Ho So
  Sau khi xem xét nhu cầu của người sử dụng dịnh vụ và khả năng cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng ca2, hai bên thống nhất ký hợp đồng với các điều khoản sau
download/Tailieu/TuyenSinh/2012
  ĐỀ thi tuyển sinh đẠi học năM 2012 MÔn thi: anh văN; Khối A1
wp-content/uploads/2014/11
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩaviệt nam công đOÀn giáo dụC Độc lập Tự do Hạnh phúc
vi-vn/stp/TaiLieu/DT TTHC/Cap Tinh
  TỈnh hà nam
vi-vn/sct/TaiLieu/thang 7
  MỤc lục mở ĐẦU 1 Sự cần thiết lập quy hoạch 1 Các căn cứ lập quy hoạch 2
vi-vn/bqlckcn/TaiLieu/Năm 2014/Thang 7
  Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính
vi-vn/sldtbxh/TaiLieu/Nam 2014/Thang 9
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam đến năm 2020”
vi-vn/duytien/TaiLieu/xay dung huyen
  Mẫu số 06 (phụ lục II nghị định 59/2015/NĐ-cp) TÊn tổ chứC
vi-vn/bqlckcn/TaiLieu/Năm 2014/Thang 7
  V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
qt/hdnv/Lists/TaiLieuNghiepVu/Attachments/1826
  Hướng dẫn áp dụng Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
vi-vn/sct/TaiLieu
  Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính
vi-vn/sldtbxh/TaiLieu/Nam 2014/Thang 8
  Căn cứ Quyết định số 1241/QĐ-ttg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2015
vi-vn/sgtvt/TaiLieu/Tại đây
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Images/Tailieu
  Trung tâm khuyến nông cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-vn/vpubnd/TaiLieu
  Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-cp ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định về Công báo
tailieu
  02/tndn (Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/tt-btc của Bộ Tài chính) BẢng kê thanh toán tiềN ĐIỆN, NƯỚC
  Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-cp ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ tế
vi-vn/stc/TaiLieu/STC/VLXD/2016
  LIÊn sở tc- xd số: 5/2016/cbgvl-ls cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-vn/sgtvt/TaiLieu/Tại đây/VPQPPL
  V/v kiện toàn tổ chức thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam
vi-vn/binhluc/TaiLieu
  TỈnh hà nam số: 89 2013/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
1fdegdtmonocomosopfile/uploads/files/tailieu/lop10
  Một số bài tập lương giác khó Bài 1 : Chứng minh
vi-vn/sgtvt/TaiLieu/Tại đây/VPQPPL
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam độc lập Tự do Hạnh phúc
TaiLieu
  AgroMonitor/Thị trường Cà phê Tin ngàY 06. 08. 2013 CÔng ty cổ phần phân tích và DỰ BÁo thị trưỜng việt nam
  AgroMonitor/Thị trường Cà phê Tin ngàY 18. 11. 2013 CÔng ty cổ phần phân tích và DỰ BÁo thị trưỜng việt nam
  AgroMonitor/Thị trường Cà phê Tin ngàY 05. 08. 2013 CÔng ty cổ phần phân tích và DỰ BÁo thị trưỜng việt nam
vi-vn/duytien/TaiLieu/Dự án/Quyết định
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009
vi-vn/sldtbxh/TaiLieu/Nam 2014/Thang 8
  Chuyển từ đào tạo theo năng lực sẵn có của cơ sở dạy nghề sang đào tạo theo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và yêu cầu của thị trường lao động
wp-content/uploads/tailieu
  Trường tiểu học Phước Long 1 Thứ ngày tháng năm
tailieu/thu_vien_phap_luat/Quyet dinh
  BỘ TÀi chính số: 99/2005/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Images/Tailieu
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở NÔng nghiệp và ptnt độc lập Tự do Hạnh phúc
upload/tailieu
  Sở gd-đt hà Nội ĐỀ thi thử ĐẠi học lần thứ 1 NĂm họC 2011-2012 Tr­ường thpt chuyên Nguyễn Huệ Môn: Sinh học
1fdegdtmonocomosopfile/uploads/files/tailieu/lop12
  BÀi tập phần kim loại câu nào sau đây không
Baitap
  Tài liệu học Unity 3d unity
vi-vn/svhttdl/TaiLieu
  Căn cứ Luật Thể dục Thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội
download/Tailieu/TuyenSinh/2008/NDCB2008
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 1919/bgdđt- đH&SĐH
TaiLieu
  BỘ y tế Số: 08 /2013/tt- byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
dulieu/tailieu
  Danh sách sv lớp k17 tin
upload/tailieu
  CHÍnh phủ Số: 79/nq-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
giaoduclyluanchinhtri/tailieubaigiang/Documents
  CHỦ nghĩa mác lênin và TƯ TƯỞng hồ chí minh nền tảng tư TƯỞNG, kim chỉ nam cho hành đỘng cách mạng củA ĐẢng ta
tailieu
  Cu Kh¸i niÖm An ninh quèc phßng
07. ISO/Tailieunghiepvu/ISOconnguoi/QT.7.5.1-CN1_Quytrinhkhaithacbhconnguoi/Bieu mau/BM05-CN1 Hop dong bao hiem
  HỢP ĐỒng bảo hiểm toàn diện học sinh sinh viên giáo viên cbcnv
TaiLieu
  THÁng thị trưỜng cà phê Tháng 2 năm 2014
vi-vn/thanhtra/TaiLieu/Năm 2015/Văn phòng
  Thanh tra chính phủ KỊch bản chưƠng trìNH
Tailieu
  Hướng dẫn sử dụng Đăng ký thành viên
tailieu
  PHẦn tin học căn bản bài 1: nhập môn tin họC
download/Tailieu
  NHỮng đIỀu học sinh cần lưU Ý khi làm bài thi tn thpt môn toán I. HÌNh thức trình bàY – KỸ NĂng thưc hiệN
downloads/tailieu/Tailieu_18.5
  1. CĂN cứ LÝ luận và thực tiếN
tailieu
  ĐỀ CƯƠng phân tích đỊnh tíNH
1fdegdtmonocomosopfile/uploads/files/tailieu/lop12
  Bài este. I. Khái niệm
Images/Tailieu
  Kü thuËt ch¨n nu i dª I. C¸c gièng dª Dª cá
TaiLieu
  AgroMonitor/Thị trường Cà phê Tin ngàY 08. 11. 2013 CÔng ty cổ phần phân tích và DỰ BÁo thị trưỜng việt nam
tailieuso/bitstream/123456789/142/1
  Em xin chân thành cảm ơn và ghi nhớ!
tailieuso/bitstream/123456789/68/1
  Cantor, 1842 giai đOẠn hưƠng đẾn cá giống ở CÁC ĐỘ MẶn khác nhau sinh viên thực hiệN
tailieuso/bitstream/123456789/125/1
  Nghiên cứu một số ĐẶC ĐIỂm sinh học của cá BỐng cáT
tailieu
  Tt hoạt chất Đơn vị tính
qt/tintuc/Lists/TaiLieuHuongDan/Attachments/23
  HƯỚng dẫn sử DỤng hệ thống quản lý HỒ SƠ LƯu trữ
SiteFolders/thptnguyenvanlinh/2725/TaiLieu
  THÔng báo cuộc thi “TRÍ tuệ athena” LẦn thứ 4
TaiLieu
  GIÁ Trừ LÙi là GÌ? TẠi sao có?
  Mục lục 1 Lời nói đầu: Nhu cầu đích thực về chất lượng cà phê của người Việt 1
vi-vn/stp/TaiLieu/KQLLTP
  KẾt quả CẤp phiếu lý LỊch tư pháp tháng 10 NĂM 2016
tailieu
  Ông Già Ba Tri
uploadFiles/TaiLieuVanBan/fa5f5114-bcc3-4b9c-89c0-e18a67fa5a72
  ChuyêN ĐỀ 1 giới thiệu chung về BÁo cáo chính trị ĐẠi hộI ĐẠi biểu phụ NỮ toàn quốc lần thứ XII a. Chủ ĐỀ VÀ KẾt cấu báo cáo chính trị
tailieu/tds_anh
  118 Nguyen Phi Khanh St, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Images/Tailieu
  TÀi liệu tập huấn khuyến nông 2017 hiểu biết về thuốc bảo vệ thực vật và CÁch sử DỤNG
repository/tailieu/523
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 6305-2 : 2007 iso 6182-2 : 2005
upload/tailieu
  Lời nói đầu tcvn 9151: 2012 được chuyển đổi từ qp-tl-c-1-75
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 9140: 2012
stttt/TaiLieu/2018/Thang 3/14
  A. Thông tin chung về người trả lời
admin/upload/vanban/tailieu
  VỀ việc ban hành tài liệu chuyên môN “HƯỚng dẫn chẩN ĐOÁn và ĐIỀu trị CÁc bệnh cơ XƯƠng khớP”
stc/TaiLieu/STC/VLXD/2015
  Ubnd tỉnh hà nam liên sở tc- xd số: 12/2015/cbgvl-ls cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-vn/stc/TaiLieu/STC/VLXD/2015
  Ubnd tỉnh hà nam liên sở tc- xd số: 02/2015/cbgvl-ls cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
1fdegdtmonocomosopfile/uploads/files/tailieu/lop12/Tienganh12
  A. consonants
attachments/article/619
  Danh muc tài liệu mới trong tháng 8
Tailieudinhkem/7_2017
  Khoa khoa học xã HỘI
repository/tailieu/69
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 6713: 2013 iso 11625: 2007
repository/tailieu/217
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7915-2: 2009
repository/tailieu/637
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 9621-1: 2013 iec/ts 60479-1: 2005
tailieu
  XỬ LÝ Ảnh y sinh (Biomedical image processing)
directory tailieu  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương