subsites/Documents/[object Object]
  KẾ hoạch xây dựng mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 126 /2008/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
subsites/Documents/ced4bdf7232ac049
  Ủy ban nhân dân thị XÃ BẮc kạN
subsites/Documents/199edb29761a0709/laodong
  Uỷ ban nhân dân thị xã bắc kạn Số: 105/kh-ubnd cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
subsites/Documents/199edb29761a0709/qldt
  UỶ ban nhân dân céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
subsites/Documents/199edb29761a0709/laodong
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp- tù do- h¹nh phóc
subsites/Documents/[object Object]
  Ubnd huyện bạch thông phòng dân tộc số: 04 /bc pdt
subsites/PictureLibrary/199edb29761a0709
  THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 37/2008/tt-btc ngàY 19 tháng 5 NĂM 2008
subsites/Documents/199edb29761a0709/qldt
  THỊ XÃ BẮc kạN
  THỊ XÃ BẮc kạN
directory subsites  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương