sites/default/files/Files/2013/12/w0
  I- suy niệm tin mừng chúa nhậT 2 MÙa vọng năm a : Lời Chúa
sites/default/files/Files/2013/09/w0
  GIÁo xứ TÂn trang nhà thờ thánh giuse
sites/default/files/Files/2013/07/w1
  BẢn tin hằng tuần số 28/2013 (Chúa Nhật 14/7/2013)
  I- suy niệm tin mừng chúa nhật chúa ba ngôi năm c
sites/default/files/Files/2013/11/w1
  I- suy niệm tin mừng chúa nhậT 34 thưỜng niên năm c : LỄ chúa giêsu kitô vua vũ trụ Lời Chúa
sites/default/files/Files/2013/11/w3
  I- suy niệm tin mừng chúa nhậT 31 thưỜng niên năm c : CỨu những gì ĐÃ HƯ MẤT
sites/default/files/Files/2013/12/w0
  I- suy niệm tin mừng chúa nhậT 4 MÙa vọng năm a : Lời Chúa
sites/default/files/Files/2013/07/w1
  I- suy niệm tin mừng chúa nhậT 5 phục sinh năm c
sites/default/files/Files/2013/07/w5
  I- suy niệm tin mừng chúa nhậT 17 thưỜng niên năm c
sites/default/files/Files/2013/07/w1
  I- suy niệm tin mừng chúa nhậT 6 phục sinh năm c
  BẢn tin hằng tuần số 22/2013 (Chúa Nhật 02/6/2013)
directory sites default  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương