resource/giaodichmotcua
  Số Hồ sơ: 609/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Resources/Docs/SubDomain/khtc/VAN BAN PHAP Q
  QuyếT ĐỊnh của bộ TÀi chính số 32/2008/QĐ-btc ngàY 29 tháng 05 NĂM 2008 VỀ việc ban hành chế ĐỘ quản lý, TÍnh hao mòN
Resources/Docs/SubDomain/danguy/Than Uy, DHQG
  Ban tổ chức số 09-hd/btctw đẢng cộng sản việt nam
Resources/Docs/SubDomain/khtc/BIEU MAU
  TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN ­­­­
Resources/Docs/SubDomain/gdtc
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

  BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
noip/resource.nsf/vwSelectImageResourceUrl/3DB91BDD1285010A4725767C0028DD0A/$FILE
  Nghị định 12/1999/NĐ-cp (06/03/1999) nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 12/1999 NĐ-cp ngàY 06 tháng 3 NĂM 1999 VỀ XỬ phạT VI phạm hành chính trong lĩnh vực sở HỮu công nghiệp chính phủ
files/resource/2252015
  ĐỀ CƯƠng tuyên truyền ngày truyền thống ngưỜi cao tuổi việt nam ngày ngưỜi cao tuổi việt nam
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 801 / /khtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bhxh hàng tháng
Resources/Docs/SubDomain/cstd/Quy trinh nghiep vu
  TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN    quy trình quản lý CÔng tác văn thư, LƯu trữ
resources/upload/File/vanban
  CỦa bộ khoa họC, CÔng nghệ và MÔi trưỜng số 55/2002/tt-bkhcnmt ngàY 23 tháng 7 NĂM 2002
Resources/Docs/SubDomain/hrmo/Thong bao/Ngay 14-10-2015
  BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Resources/Docs/SubDomain/congdoan/Thanh tra nhan dan
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chíNH
Resources/Docs/van ban srem
  Phụ lục VĂn bản tham khảO
Resource/hoso/cacbieumau
  Mẫu số 01 Đcnt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Resources/Docs/SubDomain/khtc/BIEU MAU
  Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký ngưỜi phụ thuộc giảm trừ gia cảNH
Resource/hoso/cacbieumau
  Phụ lục số 06 MẪu biên bảN ĐIỀu tra tai nạn lao đỘng
Resource/Upload/file/Khoalienthongcaodang
  Quy chế ĐÀo tạo theo hệ thống tín chỉ (Trích)
Resources/Docs/SubDomain/fgam
  TRƯỜng đh sư phạm kỹ thuật thành phố HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
resource/giaodichmotcua
  Số Hồ sơ: 105/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
resource/hoso
  Số Hồ sơ: 106/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Ngưng tham gia bhxh
resources/ttbql/items
  Số: 1107/QĐ-ttg Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2006
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chính lĩnh vực Thu bhxh, bhyt và bhtn
resources/ttbql/items
  TỈnh bắc ninh
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 601/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
resources/ttbql/items
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
Uploads/resources/admin/files
  HIẾn chưƠng hội thánh tin lành việt nam
resources/upload/File/vanban
  Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993
resources
  Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
resources/upload/File/vanban
  BỘ TÀi chính số 132 /1999/tt-btc ngàY 15 tháng 11 NĂM 1999 HƯỚng dẫn bán cổ phần cho nhà ĐẦu tư NƯỚc ngoàI
resources/yyy
  Tell: 06513 617 383 Hotline: 0942 263 583 Fax
Uploads/resources/admin/files
  Số: 4335/bnv-đt v/v báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-ttg
Resource/hoso/cacbieumau
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc thanh lý HỢP ĐỒng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đẦu cho học sinh, sinh viêN
Resources/Docs/HomePage/Van ban 2
  Danh sách 27 ngành và 54 chưƠng trình giáo dụC (PHÂN ngàNH) trưỜng đh khxh&NV, Đhqg-hcm
resource/vanban
  Số: 38/2010/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Resource/Donvi/5/Thongbao
  Hồ sơ cộng nối thời gian cán bộ phường xã trước năm 1998 (QĐ 1674)
Resource/hoso/cacbieumau
  PHỤ LỤC 02 Các văn bản quy định về điều chỉnh làm nghề; công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước ngày 01/01/1995
Resources/Docs/Văn bản công nghệ thông tin
  Ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòA
resource/hoso
  THÔng tư­ CỦa bộ y tế SỐ 10/2009/tt-byt ngàY 14 tháng 8 NĂM 2009 HƯỚng dẫN ĐĂng ký khám bệNH, chữa bệnh ban đẦu và chuyển tuyếN khám bệNH, chữa bệnh bảo hiểM y tế
resource/vanban
  THÔng tư CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 03/2007/tt-blđtbxh ngàY 30 tháng 01 NĂM 2007
Resource/hoso/cacbieumau
  Phụ lục pgnhs 313 HƯỚng dẫn danh mục hồ SƠ
Resources/Docs
  Tạp chí Kinh tế và dự báo / Số 16 Tháng 08 / 2012 Dự báo tình hình giá cả và thị trường những tháng cuối năm 2012
Resource/hoso/cacbieumau
  Đơn vị: Bộ phận
  Tên cơ quan (đơn vị): Mã đơn vị
  Mẫu số: C84b-hd ban hành theo Thông tư số 178/tt-btc
  Mẫu D01d-ts tên đơn vị Mã đơn vị: CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
resources/kdxd/items
  UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 162/2010/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Resources/Docs/SubDomain/danguy/Than Uy, DHQG
  Hướng dẫn số 75 hd/btgtu ngày 05/03/2014 của Ban Tuyên giáo Thành ủy tp. Hcm về Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam Trung Quốc, Việt Nam Lào, Việt Nam Campuchia năm 2014
resources/upload/File/vanban
  THÔng tư CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 20/2003/tt-blđtbxh ngàY 22 tháng 9 NĂM 2003 HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của nghị ĐỊnh số 39/2003/NĐ-cp ngàY 18/4/2003 CỦa chính phủ VỀ tuyểN lao đỘNG
resources
  Chương TỔng quan về kinh tế VI mô Mục tiêu
  CHƯƠng 1: thẻ thanh toán và những lợI Ích củA thẻ thanh toán trong nền kinh tế. Thẻ thanh toán
resources/upload/File/vanban
  CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 7-LĐtbxh/tt ngàY 11-4-1995 HƯỚng dẫn thực hiện một số ĐIỀu của bộ luậT lao đỘng ngàY 23-6-1994 VÀ nghị ĐỊnh số 195-cp ngàY 31-12-1994 CỦa chính phủ VỀ thời giờ LÀm việC, thời giờ nghỉ ngơI
files/resource/2662015
  Ban chấp hành trung ưƠNG
Resources/Docs/SubDomain/danguy/De CUong tuyen truyen
  HÀ NỘI ĐIỆn biên phủ trên khôNG
resources
  MỤc lục chưƠng : 1 TỔng quan về thanh toán không dùng tiền mặt và thẻ thanh toán trong nền kinh tế việt nam 1
education/common/vn/Resources/DEP/strategies
  Thiết kế dự án hiệu quả: Kỹ thuật dạy học Tài nguyên Các Tài nguyên Trực tuyến và Ấn phẩm về Chiến thuật Giảng dạy
Resources/Docs/SubDomain/hcth
  Điều Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
resource/giaodichmotcua
  Số Hồ sơ: 307/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Cấp lại tờ khai cấp sổ bhxh do mất
Resources/Docs/SubDomain/fae/2016/DAO TAO/DE CUONG CHI TIET/KG
  Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô Trình độ đào tạo: Đại học Chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô
Resource/hoso
  Số Hồ sơ: 201/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh tự nguyện
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 203/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Hoàn trả tiền đóng bhxh, bhyt tự nguyện
Resources/Docs/nội vụ
  Ubnd huyện Khánh Vĩnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016
resources/upload/File/vanban
  THÔng tư CỦa bộ XÂy dựng số 12/2005/tt-bxd ngàY 15 tháng 7 NĂM 2005 HƯỚng dẫn một số NỘi dung về quản lý chất lưỢng công trình xây dựng và ĐIỀu kiện năng lực của tổ chứC, CÁ nhân trong hoạT ĐỘng xây dựNG
resource/vanban
  Số: 2097/bhxh-csxh
noip/resource.nsf/vwSelectImageResourceUrl/3B9120E52A4E08B64725767C0028E57E/$FILE
  Nghị định 13/2001/NĐ-cp (20/04/2002) nghị ĐỊnh số 13/2001/NĐ-cp của chính phủ ngàY 20-04-2001 Về bảo hộ giống cây trồng mới chính phủ
resources/ndhp/items
  Tpchaiphong cho biết cụ thể về vấn đề này?
files/resource/2772015
  HỘi ngưỜi cao tuổi việt nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
resource/hoso
  CỦa bộ y tế SỐ 05/2008/QĐ-byt ngàY 01 tháng 02 NĂM 2008 VỀ việc ban hành danh mục thuốc chữa bệnh chủ YẾu sử DỤng tại các cơ SỞ khám bệNH, chữa bệNH
resources/GIAO_AN_VI_TINH
  PHÒng gd&Đt huyện bắc bình hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu họC
Resource/vanban
  Gia đÌnh hạ SĨ quan và binh sĩ TẠi ngũ
Resources/Docs/SubDomain/ktdbcl/Bieu mau
  Phiếu phản hồi của giảng viên về Ý kiến của ngưỜi họC
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 106/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Ngưng tham gia bhxh
resources/kdxd/items
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 43/tb-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
resources/upload/File/vanban
  THÔng tư CỦa bộ lao đỘng- thưƠng binh và XÃ HỘi số 07/2003/tt-blđtbxh ngàY 12 tháng 3 NĂM 2003 HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của nghị ĐỊnh số 01/2003/NĐ-cp ngàY 9 tháng 01 NĂM 2003 VỀ việc sửA ĐỔI
Resources/Docs/SubDomain/khtc/BIEU MAU
  TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN
NOIP/RESOURCE.NSF/vwResourceList/8A9E0F7698F4E86D472579AB00190D42/$FILE
  THÔng tin khái quát về ngày sở HỮu trí tuệ thế giớI 26/4
files/resource/392015
  Ban thưỜng vụ tw hộI ––––––––– CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Resources
  Quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng
Resources/Docs/TTHC/SO LĐ-TB-XH
  Quyết định 290/2005/QĐ-ttg ngày 08/11/2005: Điều 1
Resource/Donvi/19/Thongbao
  BẢo hiểm xã HỘi quận thủ ĐỨC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Resources/Docs
  Đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng – an ninh nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục quốc phòng an ninh hiện nay
files/resource/642016
  BIỂu mẫu thống kê KẾt quả thực hiệN “THÁng hành đỘng vì ngưỜi cao tuổi việt nam” NĂM 2016 Công tác chỉ đạo
resources/upload/File/vanban
  I. nguyên tắc chung
Resources/Docs/SubDomain/congdoan/VanBan
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam liêN ĐOÀn lao đỘng thành phố HỒ chí minh
Resource/vanban
  BỘ y tế Số: 23/2005/ QĐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Resources/Docs/Sachmoi
  THƯ MỤc giới thiệu sách quỹ châU Á CÔng nghệ thông tin an introduction to programming with C
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 301/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
resource/giaodichmotcua
  Số Hồ sơ: 301/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Xác nhận quá trình đóng bhxh, bhtn
resource/hoso
  Số Hồ sơ: 301/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Xác nhận quá trình đóng bhxh, bhtn
Resource/hoso
  Số Hồ sơ: 620/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 108/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Số Hồ sơ: 302/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia bhxh
  Số Hồ sơ: 302/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia bhxh
  Số Hồ sơ: 304/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Resource/giaodichmotcua
  Số Hồ sơ: 305/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Cấp lại sổ bhxh do mất
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 308/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Xác nhận đang tham gia bhxh; Xác nhận tham gia bhyt liên tục
resource/giaodichmotcua
  Số Hồ sơ: 309/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Thu hồi sổ bhxh đã chốt của nlđ đóng bhxh
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 309/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Thu hồi sổ bhxh đã chốt của nlđ đóng bhxh
resources/upload/File/vanban
  I. LẬP, XÉt duyệt quy hoạch chi tiết và quản lý XÂy dựng khu kcn theo quy hoạCH
resource/giaodichmotcua
  Số Hồ sơ: 310/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 310/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Bổ sung hồ sơ cấp sổ bhxh cho lao động kỳ trước
resource/giaodichmotcua
  Đối với trường hợp đã được chốt sổ bhxh
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 311/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ bhxh
resource/giaodichmotcua
  Số Hồ sơ: 312/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Cấp sổ bhxh cho kỳ trước
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 313/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 313/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
resource/giaodichmotcua
  Số Hồ sơ: 314/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Resource/hoso/cacbieumau
  Mẫu 314/sbh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 316/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Cấp lại sổ bhxh cho trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp
  Số Hồ sơ: 316/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Cấp lại sổ bhxh cho trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp
  Số Hồ sơ: 317/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
resource/hoso
  Số Hồ sơ: 321/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Xác nhận quá trình đóng bhxh, bhtn
Resources/Docs/SubDomain/nhanhoc/Thu Vien - Hoc Lieu
  Danh mục sách do giáo sư ĐẶng nghiêm vạn trao tặng khoa nhân học ngày 18 tháng 08 năm 2010
Resources/Docs/Van ban/2015/10
  Ủy ban nhân dân thành phố nha trang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
resources/LOI_BAI_HAT
  Danh mục các bài hát lớP 3 HỌc kì I
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  BẢo hiểm xã HỘi quậN (huyệN) thủ TỤc hành chính phần I. Danh mụC thủ TỤc hành chính lĩnh vực cấp sổ bhxh, thẻ bhyt
  Số Hồ sơ: 402/ /the cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Cấp lại hoặc đổi thẻ bhyt do mất, bị hư hỏng
resource/giaodichmotcua
  Số Hồ sơ: 403/ /the cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Resource/Donvi/23/Thongbao
  BẢo hiểm xã HỘi h. HÓC môN
resources/files
  TỪ ct65 ĐẾn công ty cổ phần xây dựng 465 MỘt thờI ĐỂ nhớ Vũ Thanh Tùng Chủ tịch HĐqt – Giám đốc Công ty
Resource/hoso/cacbieumau
  BẢo hiểm xã HỘi việt nam phụ LỤC 03: CÁc loại giấy tờ LÀm căn cứ CẤp lạI, ĐIỀu chỉnh thông tin đà ghi trên sổ bhxh, thẻ bhyt
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính I. Danh mục tthc lĩnh vực chi trả các chế độ bhxh
  BẢo hiểm xã HỘi quậN (huyệN) thủ TỤc hành chính phần I. Danh mụC thủ TỤc hành chíNH
resources/baobacninh/items
  Số phiếu hợp lệ Số phiếu không hợp lệ
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 506/ /cs-bhyt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Resource/hoso/cacbieumau
  Mẫu số 01-QĐ52 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Mẫu số 02-QĐ52 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai đỀ nghị giải quyết trợ CẤp theo quyếT ĐỊnh số 52/2013/QĐ-ttg
files/resource/1352015
  Lấy tháng 10 hằng năm là "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam"
Resources/Docs/SubDomain/hrmo/Bieu mau/ViTriCongViec
  PHỤ LỤc số 5 danh mục vị trí việc làm củA ĐƠn vị SỰ nghiệp công lậP (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2012/tt-bnv ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) Số tt
resource/hoso
  Số Hồ sơ: 601/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 602/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Resources/Docs/SubDomain/baochi
  TRƯỜng đẠi học khxh & nv khoa báo chí & truyền thông thời khoá biểu học kỳ 1
resource/hoso
  Số Hồ sơ: 603/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 604/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 604/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 606/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
resource/hoso
  Số Hồ sơ: 606/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 606/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 607/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
resource/hoso
  Số Hồ sơ: 607/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 607A/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 607B/ /CĐbhxh độc lập Tự do Hạnh phúc Số Hồ sơ: 607HA/ /CĐbhxh
  Số Hồ sơ: 608/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
resource/hoso
  Chuyển đến hưởng tại bhxh tỉnh, thành phố khác)
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 610/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 612/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
resource/hoso
  Số Hồ sơ: 612/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
resource/vanban
  V/v: hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo QĐ số 613/QĐ-ttg đối với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mslđ hàng tháng
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 614/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
resource/giaodichmotcua
  Số Hồ sơ: 614/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Đối với người đang làm việc (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 20 ngày làm việc)
  Số Hồ sơ: 620/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 621/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 623/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Cấp Giấy xác nhận hưởng bhxh có dán ảnh; cấp Giấy xác nhận thời gian làm Chủ nhiệm Hợp tác xã
  Số Hồ sơ: 625/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 626/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Độc lập Tự do Hạnh phúc Số Hồ sơ: 626 nộp 2T/ /CĐbhxh phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: thanh toán kinh phí cho các cơ sở dạy nghề
Resources/Docs/Huong dan nghiep vu CCHC
  Tài liệu Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số chuyên dùng
  CÀI ĐẶt và KÝ SỐ TẢi phần mềM, CÀI ĐẶT và CẤu hìNH
resources/ttbql/items
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 699/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files/resource/552016
  ĐỀ CƯƠng tuyên truyền ngày truyền thống ngưỜi cao tuổi việt nam ngày ngưỜi cao tuổi việt nam
Resources/Docs/SubDomain/gdtc
  Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/tt-btc như sau
resources/upload/File/vanban
  PHẦn I nộp tiền thuê ĐẤT
resources/kdxd/items
  HỘI ĐỒng nghiệm thu nhà NƯỚc các công trình xây dựNG
resources/ttbql/items
  Gia hạn giấy phép xây dựng đỐi với các dự ÁN ĐẦu tư VÀo khu công nghiệP
Resource/Courses/UnZip/16/20121217_91/Resources
  Từ Flappy Bird đến câu chuyện sản xuất game Việt
resource/vanban
  BẢo hiểm xã HỘI
resources/File
  Bảo hiểm xã hội số :/ bhxh giấy giới thiệu trả LƯƠng hưU
Resources/Docs/SubDomain/cyu
  Ho chi minh communist youth union in ho chi minh city excutive of committee of ho chi minh communist youth union in university
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 803/ /khtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 804/ /khtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Số Hồ sơ: 805/ /khtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 806/ /khtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
resources/upload/File/vanban
  BỘ TÀi chính số: 81 /1999/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Thông tư Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/tt-btc ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-cp ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (gtgt)
Resources/Docs
  Định hướng và giải pháp phát triển các ngành kinh tế chủ yếu đến năm 2020 / Hoàng Trung Hải Tóm tắt
  Quyết tâm thực hiện thành công các nghị quyết, kết luận của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI
resources/uploads/files
  Ubnd tỉnh bắc kạn sở thông tin và truyềN thôNG
resources/upload/File/vanban
  I/ ĐỐi tưỢng áp dụNG
Resources/Docs/SubDomain/htqt
  HỘi thảo cung cấp thông tin học bổng đỀ ÁN 911 & 599 VÀ GẶp gỡ ĐẠi diện trưỜng đẠi học hull, VƯƠng quốc anh
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  BẢo hiểm xã HỘi quậN (huyệN) thủ TỤc hành chính phần I. Danh mụC thủ TỤc hành chíNH
resources/ttbql/items
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 965/QÐ ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
resources/upload/File/vanban
  I. phạm VI áp dụNG
Resources/Docs/SubDomain/HomePage/Thông báo/Năm 2015/Thang 12-2015/Ngày 28-12-2015
  Đánh giá nguồn nhân lực Việt Nam khi tham gia aec
Resources/Docs/SubDomain/ctxh
  LUẬt phòNG, chống nhiễm VI rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phảI Ở ngưỜI (hiv/aids)
Resources/Docs/SubDomain/fe/NCKH
  PHÂn tích táC ĐỘng của yếu tố MÙa vụ trên thị trưỜng chứng khoán việt nam
Resources/Docs/SubDomain/htqt
  TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN
Resources/Docs/SubDomain/HomePage/Chương trình đào tạo/Khoa CNMTT/Ngành thiết kế thời trang
  Ngành đào tạo: Thiết kế thời trang Trình độ đào tạo: Đại học Chương trình đào tạo: Thiết kế thời trang
quangbinh/resources/info/attach
  Họ và tên: (Đề này có 01 trang)
resources
  ĐỀ BÀi thu hoạch ở nhà HÀm phứC Đề số: 15 Câu 1
Resources/Docs/SubDomain/fit
  TRƯỜng đẠi học sư phạm kỹ thuật thành phố HỒ chí minh
Resources/Docs/HomePage/Van ban 1
  NGÀnh báo chí HỌc chưƠng trình giáo dục báo in và xuất bản trình độ kiến thức
Resources/Docs/SubDomain/lib
  Danh mục báo, tạp chí tiếng Việt: 185 ( 53 báo, 136 tạp chí)
resources
  How to Remember New Words back Làm thế nào để Words Lưu thông mới
Resources/Docs/SubDomain/feee/BMDTCN/DAMH
  CÁc yêu cầu hưỚng dẫn làM ĐỒ Án môn họC 1, 2 giới hạN ĐỒ Án môn họC
Resources/Docs/SubDomain/dongphuong/Nhân sự- LLKH
  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
projects/tilt2011/3B08/Unit.2.Kim.Duyen_Tran.Thi.Hien/Resources/Materials
  How is cultural diversity generated?
Resources/Docs/SubDomain/cyu/Lịch làm việc
  Ho chi minh communist youth union in ho chi minh city excutive of committee of ho chi minh communist youth union in university
noip/resource.nsf/vwResourceList/CD849DC99AFA7614472580490031F3B0/$FILE
  Phiên bản lần thứ 10-2016. 01
Resource/News
  Vào thư mục C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop cs3\Samples
resources
  NGỮ pháp liệt kê Ghi chú
Resources/Docs/SubDomain/dtn
  Bch đOÀn trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN
noip/RESOURCE.NSF/vwResourceList/CAAD1AF7A9E380CE8825816B00798EA0/$FILE
  Phụ lục c tờ khai sửA ĐỔI/gia hạN/CẤp phó BẢn cấp lạI/CHẤm dứT/HUỶ BỎ hiệu lực văn bằng bảo hộ
noip/resource.nsf/vwSelectImageResourceUrl/5190EBF06346CA1A4725766E0023F598/$FILE
  Phụ lục a mẫu số: 04-nh
Resource/hoso/cacbieumau
  Độc lập Tự do Hạnh phúc giấY Ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ bhxh, bhyt, bhtn I. Người ủy quyền
resources/files
  6Ngày 5Đêm 11tr888 vnđ/khách kualalumpur+genting+malaca+joho city singapore+sentosa
Resources/Docs/SubDomain/ctxh
  TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN
Resources/Docs/SubDomain/nhanhoc/Ly lich khoa hoc GV
  LÝ LỊch khoa học I. Thông tin cá nhâN
Resources/Docs/SubDomain/fgam
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc o0o
Resources/Docs/SubDomain/kls
  Khoa lịch sử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Resources/Docs/SubDomain/lichsu/Chuong trinh dao tao
  TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Khoa lịch sử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Khoa lịch sử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Resources/Docs/SubDomain/css
  Nguyễn Bạch Long (*) Tóm tắt
Resources/Docs/SubDomain/nhanhoc/Thu Vien - Hoc Lieu
  SÁch tiếng nguyên bản việT và sách pho to tiếng Việt và Tự điển
directory resource  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương