cert/repository/documents
  Đề nghị thu hồi chứng thư số
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ biên bản bàn giao quản lý chứng thư SỐ
  Đã sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để đảm bảo an toàn cho các giao dịch điện tử, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp
jspui/bitstream/123456789/923/1
  Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
repository/tailieu/523
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 6305-2 : 2007 iso 6182-2 : 2005
repository/tailieu/69
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 6713: 2013 iso 11625: 2007
repository/tailieu/217
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7915-2: 2009
repository/tailieu/637
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 9621-1: 2013 iec/ts 60479-1: 2005
directory repository  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương