portal/data/doc/tintuc
  Nghiên cứu một số đặc điểm
  NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
DATA/DOCUMENT/2015/08/DVC Ton giao
  BỘ NỘi vụ Số: 01/2013/tt-bnv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
data/documents
  BỘ CÔng nghiệP
data/documents/bills
  Số: /2010/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
data/documents
  BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư Số: 10/2015/tt-bkhđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân tỉnh phú YÊn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân tỉnh phú YÊn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ CÔng thưƠng giao thông vận tải tài chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DATA/DOCUMENT/2016/04/Dich vu cong hang
  BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data/documents
  BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
  Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005
  BỘ CÔng nghiệp số: 47/2006/QĐ-bcn
  BỘ CÔng nghiệp số: 35/2006/QĐ-bcn
  THÔng tư Quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-ttg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 1252 /QĐ-btm
data/documents/bills
  PHẦn mở ĐẦU
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: XXX
DATA/DOCUMENT/2015/09
  Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010
data/documents/bills
  BỘ CÔng thưƠng số: /2012/tt-bct cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ CÔng thưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
data/document/document
  BỘ TÀi chính số: 196/tb-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
data/documents/bills
  CỤc kỹ thuật an toàn và MÔi trưỜng công nghiệP
DATA/DOCUMENT/2016/04/dvc_huong
  NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data/documents
  BỘ CÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DATA/DOCUMENT/2015/09
  CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
data/documents/bills
  Số: /2013/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
data/document/document
  BỘ TÀi chính số: 141/2009/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ TÀi chính số: 175/2009/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
data/documents/bills
  BỘ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-cp ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
  Điều Phạm VI điều chỉnh Thông tư này quy định chi tiết thi hành khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 106/2005/NĐ-cp ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ; khoản 4 Điều 1 của Nghị định số /2009/NĐ-cp ngày Điều Đối tượng áp dụng
data/documents
  BỘ CÔng nghiệp số: 41/2002/QĐ-bcn
  QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ CÔng nghiệp số 15/2006/QĐ-bcn ngàY 26 tháng 5 NĂM 2006 VỀ việc ban hành tiêu chuẩn ngành da giầY
data/document
  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 122/2011/NĐ-cp ngày 27/12/2011
portal/data/doc/tintuc
  XẾp hạng các trưỜng đẠi học châU Á CỦa tổ chức qs năM 2014 VÀ tin vui của giáo dục việt nam
data/documents
  CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 250/2006/QĐ-ttg ngàY 31 tháng 10 NĂM 2006
data/documents/bills
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: /2009/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
portal/data/doc/tapchi
  TAÛp chê khoa hoüC, Âaûi hoüc Huãú, Säú 25, 2004 CẤu trúc thành phần loài khu hệ CÁ
data/documents
  QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ giao thông vận tải số 22/2006/QĐ-bgtvt ngàY 04 tháng 5 NĂM 2006 ban hành tiêu chuẩn ngành “YÊu cầu kỹ thuật và BẢo vệ MÔI trưỜng phưƠng tiệN giao thông đƯỜng sắT” 22 tcn 348 06
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 1331 /QĐ-bct
data/documents/bills
  Qcvn : 2013/btc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về BẢo quản xăNG, DẦu dự trữ quốc gia
  BỘ CÔng thưƠng bộ khoa học và CÔng nghệ
data/documents
  Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
data/documents/bills
  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ qcvn /bct
portal/data/doc/tapchi
  TAÛp chê khoa hoüC, Âaûi hoüc Huãú, Säú 28, 2005 TÌnh hình dao đỘng giá CÀ phê thị trưỜng thế giới trong những năm qua và những táC ĐỘng của nó ĐẾN thị trưỜng cà phê Ở việt nam
data/documents/bills
  THÔng tư Quy định chi tiết thi hành một số nội dung quy định tại Nghị định số /2014/NĐ-cp ngày tháng năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
data/documents
  Ủy ban nhân dân tỉnh phú YÊn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
data/documents/bills
  BỘ CÔng thưƠng số: /tt-bct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-cp ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
data/doc_templates
  VĂn phòng chính phủ Số: 608
data/documents/bills
  B dự thảo lần 2 Ộ CÔng thưƠng s dự thảo
  Căn cứ Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012
  CHÍnh phủ Số: /2015/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  THÔng tư Quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
  Dự thảo 3 BỘ CÔng thưƠNG
  Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-cp ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
  BỘ CÔng thưƠng số: /2016/tt-bct cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  CHÍnh phủ Số
data/documents
  QuyÕt ®Þnh cña Bé tr­ëng Bé c ng nghiÖp Sè 02/2000/Q§-bcn ngµy 18 th¸ng 01 n¨m 2000 VÒ viÖc ban hµnh Tiªu chuÈn ngµnh
DATA/DOCUMENT/2015/09
  BỘ NỘi vụ Số: 79/2005/tt-bnv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/data/document
  ÑEÀ taøI: vaän duïng moät soá kyõ thuaät daïy hoïC
data/document/document
  Số: 88/2009/tt-btc
data/documents
  Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-cp ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
data/documents/bills
  VỤ CÔng nghiệp nhẹ ­­­­­­­­­­­­­­ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
portal/data/doc/tapchi
  TAÛp chê khoa hoüC, Âaûi hoüc Huãú, Säú 47, 2008
data/documents/bills
  Qcvn /bct quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pha chế, TỒn trữ VÀ VẬn chuyển etanol nhiên liệU, XĂng sinh họC (XĂng e5, E10) TẠi kho xăng dầU
portal/data/doc/tapchi
  TAÛp chê khoa hoüC, Âaûi hoüc Huãú, Säú 46, 2008
portal/data/doc/tintuc
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ĐẠi học huế danh mụC ĐỀ xuấT ĐỀ TÀi kh&cn cấp bộ NĂM 2017
  I. TÌNh hình thực hiệN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/nhiệm vụ kh&cn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước
portal/data/doc/tapchi
  TAÛp chê khoa hoüC, Âaûi hoüc Huãú, Säú 46, 2008
portal/data/doc/tintuc
  ĐẠi học huế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc biên bảN ĐÁnh giá SẢn phẩm tham dự “Triển lãm sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013”
portal/data/doc/tapchi
  TAÛp chê khoa hoüC, Âaûi hoüc Huãú, Säú 46, 2008 tiềm năng sử DỤng của một số loại thứC ĂN ĐỊa phưƠNG
  TAÛp chê khoa hoüC, Âaûi hoüc Huãú, Säú 22, 2004
portal/data/doc/tintuc
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam đẠi học huế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
portal/data/doc/tapchi
  NGƯỜi thầY ĐẦu tiêN
image/data/doc
  Một số cấu hình trên file htaccess
data/documents/bills
  Chương I những quy đỊnh chung
portal/data/doc/tintuc
  Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân làm chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở Đại học Huế năm 2015
portal/data/doc/tapchi
  TAÛp chê khoa hoüC, Âaûi hoüc Huãú, Säú 18, 2003
portal/data/doc/tintuc
  TÌnh hìNH, KẾt quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẤp cơ SỞ NĂM 2014
directory portal data  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương