photos/file
  Nghị định số 44/2002/NĐ-cp ngày 9-5-2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động
Photos/Regulation/FileAttached
  BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
Photos
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc o0o biên bản họP ĐẠi hộI ĐỒng cổ ĐÔNG
upload/2013/PHOTOS/1682013
  Ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/2014/PHOTOS/THANG3/06032014
  V/v phối hợp bảo vệ thi công đ ư ờng cao tốc Nội Bài Lào Cai tại xã Hoàng Đ an, huyện Tam d ươ ng
photos/thuvien
  THỤy sĩ – CÁi nôi của ngành quản lý du lịch và khách sạn I. VÀI nét về thụy sĩ
trungtam/userfiles/upload
  Trung tâm ngoại ngữ tin họC
directory photos  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương