nguoidung/tvhao/thongtin
  CHƯƠng 1 TỔng quan về KỸ thuật truyền số liệU
nguoidung/cntt07/thongtin
  CÂU 1: Mạng máy tính là gì? A./ Các máy tính trao đổi thông tin với nhau tuân theo tập giao thức. B./ Các máy tính kết nối với nhau bằng đường truyền vật lý. C./ Các máy tính kết nối với nhau chia sẻ nguồn thông tin chung
  TRƯỜng tcn thá[ MƯỜi khoa công nghệ thông tin
  Tin hoc văn phòng
nguoidung/cntt02/tailieu
  Virus máy tính có thể không phá hoại gì mà chỉ nhân bản. Virus
nguoidung/tvhao/thongtin
  BÀi thực hành môn lập trình mạng gv trưƠng vĩnh hảo I. Mục đích
  CÁc phưƠng pháp xuất nhập winsock I. Cài đặt Winsock
  4. Phần mềm Explorer – của HĐh windows xp
nguoidung/nvmung/tailieu
  Chương 1 : Tổng quan về hệ phân tán. Định nghĩa
nguoidung/cntt07/thongtin
  Tr­êng cao ®¼ng nghÒ ®ång th¸p Khoa c ng nghÖ th ng tin
nguoidung/tvhao/thongtin
  MÔn học công nghệ MẠng không dâY
directory nguoidung  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương