Admin/Documents/UploadFile
  1. MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/QB_CauTrucDiaChat
  CHƯƠng 1 khái quáT ĐẶC ĐIỂM ĐỊa lý TỰ nhiên và XÃ HỘi vị trí địa lý
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/QB_TNKS
  Chương 1 khái quáT ĐẶC ĐIỂM ĐỊa lý TỰ nhiên vị trí địa lý
khcn/system/files
  NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu8
  Tác động của Di sản thế giới Phong Nha Kẻ Bàng
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/QB_CauTrucDiaChat
  CHƯƠng 3 CẤu trúC ĐỊa chất thang địa tầng
Admin/Documents/UploadFile
  I. ĐẶt vấN ĐỀ
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu2
  CHƯƠng V: ĐỊa vực cư trú, DÂn cư, CÁc dân tộc và TÔn giáO
Upload
  Danh sách các bài báo quốc tế tiêu biểu thuộC danh sách isi củA Đhqg-hcm giai đOẠn từ 2006 ĐẾn tháng 10 NĂM 2011
3cms/upload/khcn/File/TapChiKHCN/2013/so2
  Vai trò CỦa viện trợ phát triển chính thứC (oda) CỦa hàn quốc với khu vựC ĐÔng nam á ncs, ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
UserFiles/documents/attachment/1018
  BỘ khoa học và CÔng nghệ Số: 08 /2010/tt-bkhcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/0/KHCNCS
  TÊn tổ chức chủ trì ĐỀ TÀI
  HƯỚng dẫn báo cáo tổng hợp kết quả đề tài cấp cơ sở
Portals/26/XaHaThuong
  UỶ ban nhân dân tỉnh thái nguyêN
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/DN_QuangBinh
  Trung tá. LÊ Việt bìNH
Portals/26/XaHaThuong
  UỶ ban nhân dân tỉnh thái nguyêN
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu2
  Chương V: Kinh tế
congtacmt/Lists/vbpl/Attachments/192
  VÀ phát triển nông thôN
Admin/Documents/UploadFile
  Tình hình nghiên cứu ngoài nước
Portals/26
  UỶ ban nhân dân tỉnh thái nguyêN
resources/public/root/images/khcn
  Khoa kỹ thuật xây dựNG
sokhcn.old/images/Document
  Ủy ban nhân dân tỉnh phú YÊN
3cms/upload/khcn/File/VBPQ/2013
  QuyếT ĐỊnh ban hành Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
Upload
  BỘ khoa học và CÔng nghệ Số: 1549 /bkhcn-tccb v/v: Hướng dẫn xây dựng dự án tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp kh&cn và tổ chức kh&cn công lập. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/khcn/File/TapChiKHCN/2013/so5
  Nnc trần văn chưỜNG
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/DN_QuangBinh
  Nnc trần văn chưỜNG
3cms/upload/khcn/File/BCKH410
  NĂM 1604: MỘt sự LỰa chọn hợp lý VÀ ĐỒng thuận cn. Trần hùng I. Cần thiết phải có một “Ngày Quảng Bình”
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/DN_QuangBinh
  ThS. trưƠng trung phưƠNG
  Nnc trần văn chưỜNG
kehoachcl/khhangnam/sxtn/Documents
  Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2013
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/DN_QuangBinh
  Danh tưỚng nhà thơ nnc. Trần văn chưỜNG
  GS. ts. Nguyễn quang ngọC
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/LS_QuangBinh
  Chương 10 quảng bình dưỚi triều nguyễN (Từ năm 1802 đến năm 1885)
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/DN_QuangBinh
  ThS. nguyễn thị thùy nhung khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Huế Vài nét về thôn Văn La và dòng họ Hoàng
3cms/upload/khcn/File/VBPQ/2013
  Số: 186/tb-shtt
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu2
  Chương XXI: VĂn hoá VẬt chất và VĂn hoá tinh thần di sản tự nhiên và văn hoá
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/DN_QuangBinh
  HỮu quâN ĐÔ thống lê SĨ (1816-1883)
  Nnc trần văn chưỜNG
  ĐẠi tưỚng võ nguyên giáp tổng tư LỆnh các lực lưỢng vũ trang nhân dân việt nam
3cms/upload/khcn/File/BCKH410
  ThS. ĐỖ MẠnh hùNG
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu8
  MỘt số KẾt quả nghiên cứu bưỚC ĐẦu về thảm thực vật và HỆ thực vật tại vùng mở RỘng của vưỜn quốc gia phong nha kẻ BÀNG
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/DN_QuangBinh
  ĐẠi tưỚng võ nguyên giáp ngưỜi anh cả CỦa quâN ĐỘi nhân dân việt nam
3cms/upload/khcn/File/BCKH410
  1. Thực dân Pháp trở lại xâm lược Quảng Bình và chủ trương của Đảng về việc xây dựng làng chiến đấu
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu2
  Chương XIII: cuộc kháng chiến chống mỹ, CỨu nưỚC
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/DN_QuangBinh
  ThS. HÀ Thị phưỚc thS. LÊ Thị như khuê
  Truyện song tinh
  TS. nguyễn khắc tháI
khcn/system/files
  Bé khoa häc vµ c ng nghÖ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
cchc/Documents
  VỤ khoa học công nghệ VÀ MÔi trưỜng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/PNKB
  Chương IV giá trị Đa dạng sinh học I những hệ sinh thái chủ YẾu của khu phong nha kẻ BÀNG
Portals/0
  UỶ ban nhân dân tỉnh thái nguyên số: 281/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
images/stories/bieumau/khcn_qhqt/lylichkhoahoc/congnghethongtin
  LÝ LỊch khoa họC
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu2
  Chương XVI: VĂn hoá chăM
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/LS_QuangBinh
  Chương 3 quảng bình thời kỳ thuộc lãnh thổ VƯƠng quốc champa
khcn/system/files
  CHÍnh phủ Số : 134
DocumentLibrary/d74f5ab8c0bc0a28
  I. ĐÁnh giá TÌnh hình thực hiện kế hoạch kh&cn năM 2013 VÀ 6 tháng đẦu năM 2014
khcn/plugin_upload/download/news/4273/211
  Ubnd tỉnh hà TĨnh sở khoa học và CÔng nghệ
3cms/upload/khcn/File/TapChiKHCN/2013/so6
  Lược sử Quảng Bình 410 năm hình thành và phát triển
Portals/0
  UỶ ban nhân dân tỉnh thái nguyên số: 555/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/8552/20151207
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh bắc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
anpham/Documents
  Năm 2014, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt khá, xuất khẩu tăng kỷ lục
khcn/system/files
  TỈnh lạng sơn số: 527 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban/vbcd/Documents
  QuyếT ĐỊnh quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước
Portals/0
  UỶ ban nhân dân tỉnh thái nguyêN
uploads/news/2016_04
  Ubnd tỉnh cao bằng sở khoa học và CÔng nghệ
3cms/upload/khcn/File
  Ubnd tỉnh quảng bìNH
Portals/0
  UỶ ban nhân dân tỉnh thái nguyêN
  UỶ ban nhân dân tỉnh thái nguyêN
gioithieu/Documents
  Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2014
Portals/0
  UỶ ban nhân dân tỉnh thái nguyêN
Portals/26/XaHaThuong
  UỶ ban nhân dân tỉnh thái nguyêN
  UỶ ban nhân dân tỉnh thái nguyên số: 671/QĐ ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
images/Bai_viet/2015/TB-de tai/BoKHCN
  BỘ khoa học và CÔng nghệ Số: 677/QĐ-bkhcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/khcn/File
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
Admin/Documents/UploadFile
  1. MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu8
  Kinh nghiệm quản lý, BẢo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long trong sự phát triển kinh tế XÃ HỘi tỉnh quảng ninh ban quản lý Vịnh Hạ Long
3cms/upload/khcn/File/TapChiKHCN/2013/so6
  NƯỚc khoáng bang và TẤm lòng đẠi tưỚng lê Chiêu Phùng
kehoachcl/khhangnam/sxtn/Documents
  Danh mụC ĐỀ TÀi nghiên cứU, DỰ Án sản xuất thử nghiệm cấp bộ giai đOẠN 2010-2015
wp-content/uploads/2015/07
  Name: Tran Thanh
3cms/upload/khcn/File/BCKH410
  Ban Quản lý Di tích tỉnh Quảng Bình
Lists/bonongnghiep_News/Attachments/24661
  Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/QB_ThoiKhaiThiet
  CHƯƠng sáu quảng bình dưỚi thời tây sơN
userfiles
  Danh mụC ĐỀ TÀI, DỰ Án năM 2014
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/QB_TNKS
  Chương 6 nhóm khoáng sản nhiên liệU
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/tongthuat2010
  A. thông tin chung về ĐỀ TÀi chủ nhiệm đề tài
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu2
  Chương 2: ĐỊa chất và khoáng sảN
images/stories/bieumau/khcn_qhqt/lylichkhoahoc/congnghethongtin
  LÝ LỊch khoa họC
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/DN_QuangBinh
  TS. hoàng chí hiếU
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu8
  TỈnh quảng bình tác giả báo cáo: cn. Lê Trọng Trãi
kehoachcl/khhangnam/sxtn/Documents
  Danh mụC ĐỀ TÀI, DỰ Án khoa học công nghệ CẤp bộ giai đOẠN 2011-2015
Upload
  TRỊnh xuân thuận lý LỊch học giả Trịnh Xuân Thuận
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu8
  Đa dạng sinh họC ĐỘng vật không xưƠng sống hang đỘng khu vực phong nha kẻ BÀNG, việt nam ts. Phạm Đình Sắc
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu2
  1 Hiện trạng động vật I động vật biển và sông nước mặn, lợ
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/tongthuatDT2015
  Nghiên cứU, ĐIỀu tra, XÁC ĐỊnh các loại sâU, BỆnh hại chủ YẾu trên cây cao su tại quảng bình và ĐỀ xuất biện pháp phòng trừ TỔng hợP
wp-content/uploads/2015/06
  Phùng Thanh Khoa
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/QB_CauTrucDiaChat
  CHƯƠng 4 ĐẶC ĐIỂM ĐỊa hìNH, ĐỊa mạO với hoạt động tân kiến tạo
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu8
  Nghiên cứu khoa học tại vưỜn quốc gia phong nha kẻ bàng sau 10 NĂm công nhận là di sản thế giới và ĐỊnh hưỚng thS. Đinh Huy Trí
  ĐẶC ĐIỂm và khả NĂng khai thác loại hình du lịch sinh thái này tại di sản thiên nhiên thế giớI
  GIÁ trị NỔi bậT ĐỊa chấT, ĐỊa mạo của khu vực di sản thiên nhiên thế giới phong nha kẻ BÀNG
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/tongthuatDT2015
  Đồng chủ nhiệm: ts. Lê Ngọc Thanh Tổ chức chủ trì đề tài
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/sotaynongnghiep
  26. KỸ thuật trồng đẬu tưƠng 26 giống đẬu tưƠNG
  Hoa cúC (CN01, cn20) 32 Kỹ thuật chọn cành giâm
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/tongthuat2010
  TẠi quảng bình a. Thông tin chung về ĐỀ TÀI
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu7
  NHỮng phát hiện mới về Đa dạng sinh họC Ở VƯỜn quốc gia phong nha – KẺ BÀNG
wp-content/uploads/2015/06
  Viện Kỹ thuật Công nghệ cao ntt, Đại học Nguyễn Tất Thành
3cms/upload/khcn/File/TapChiKHCN/2013/so5
  Nghề Đan lát bằng mây tre của ngưỜi bru Vân Kiều qua sưu tập hiện vật tại Bảo tàng Quảng Bình Trần Thị Diệu Hồng
upload/8552/20170505
  CHƯƠng trình hành đỘng thực hiện Kế hoạch số 40-kh/tu của Tỉnh ủy triển khai Kết luận số 06-kl/tw của Ban Bí thư (Khóa XII) về đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa
upload/8552/20161115
  Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 40-kh/tu ngày 25/10/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu7
  SỰ Đa dạng một số nhóm côn trùng cánh màng (hymenoptera) VÀ CÁnh nửA (heteroptera) Ở VƯỜn quốc gia phong nha – KẺ BÀNG, TỈnh quảng bìNH
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/tongthuatDT2015
  TẠi tỉnh quảng bình a. Thông tin chung về DỰ Án tên chủ nhiệm dự án
3cms/upload/khcn/File/TapChiKHCN/2013/so4
  Khoáng sản kim loại quý VÀng bạc nguyễn Đức Lý, Nguyễn Xuân Tuyến Tổng quan về vàng bạc
3cms/upload/khcn/File/TapChiKHCN/2013/so5
  ĐẠi tưỚng võ nguyên giáp và BẢn chính sách thành văN ĐẦu tiên về kh&cn ở NƯỚc ta
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/DN_QuangBinh
  Nnc nguyễn quang trung tiếN
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/sotaynongnghiep
  44. KỸ thuật thâm canh lúa lai 44 CÁc giống lúa lai
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu8
  GIÁ trị NỔi bật của khu hệ thú VƯỜn quốc gia phong nha kẻ BÀng hưỚng đẾn tiêu chí X về Đa dạng sinh học của khu di sản thiên nhiên thế giớI (unesco) pgs. Ts. Nguyễn Xuân Đặng, cn. Nguyễn Xuân Nghĩa
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/tongthuat2015
  A. thông tin chung về MÔ HÌnh tên chủ nhiệm mô hình
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/PNKB
  Chương II đẶC ĐIỂM ĐỊa chấT, ĐỊa mạO ĐẶC ĐIỂM ĐỊa chấT
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu8
  MỘt số nghiên cứu khoa học và Ứng dụng tiến bộ khoa học và CÔng nghệ HỔ trợ cho việc phát triển kinh tế XÃ HỘi vùng đỆm khu vực phong nha kẻ BÀng ts. Võ Khắc Sơn
uploads/news/2017_04
  Danh sách đỀ nghị khen thưỞng năM 2016 2017 CÁc tập thể CÓ thành tích xuất sắc trong hoạT ĐỘng khoa học và CÔng nghệ
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu7
  Du lịch mạo hiểM – HƯỚng phát triển mới cho khu di sản thiên nhiên thế giới phong nha – KẺ BÀNG
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/LS_QuangBinh
  Ô châu cận lục
3cms/upload/khcn/File/TapChiKHCN/2013/so1
  NHỮng chủ nhân giải nobel 2012
  CÁc xu hưỚng quan hệ TỘc ngưỜi thuộc nhóm ngôn ngữ việt mưỜng ở miền núi tỉnh quảng bình hiện nay pgs. Ts nguyễn Văn Mạnh
3cms/upload/khcn/File/BCKH410
  GS. ts. Nguyễn văn mạNH
upload/8552/20180209
  Danh sách doanh nghiệp có CÔng nghệ SẢn xuất lạc hậu trung quốc loại bỏ (ĐỢT 2)
directory khcn  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương