img/VBPL/Dau tu/quyet dinh
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
img/VBPL/dat dai-
  Cập nhật 24 giờ 11 9-3-2004 Luật Ðất đai
img/VBPL/dat dai-/thong tu
  BỘ TÀi chính số 02/2010/ttlt-btnmt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
img/VBPL/Dau tu/Nghi dinh
  A. danh mục lĩnh vựC ĐẶc biệt khuyến khích đẦu tư
img/VBPL/lam nghiep
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 186
img/VBPL/Dau tu/Nghi dinh
  Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012
img/VBPL/quy hoach
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Thuận Bắc đến năm 2020 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
img/VBPL/Doanh nghiep
  TỔng cục hải quan số: 1966/QĐ-tchq cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
img/VBPL/dat dai-/quyet dinh
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004
img/VBPL/nong nghiep
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 742/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
directory img VBPL  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương