Upload/DOCUMENTS/2008/8
  THỦ TƯỚng chính phủ
Upload/DOCUMENTS/2008/6
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
noidung/news/Lists/ThongBao/Attachments/71
  Độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/100014
  UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/news/Lists/ThongBao/Attachments/72
  Độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/101887
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh cà mau độc lập Tự do Hạnh phúc
noidung/news/Lists/ThongBao/Attachments/68
  Độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/105303
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh quảng nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/103248
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh kon tum
TW/Lists/vbpq/Attachments/100727
  TỈnh hoà BÌnh ¾¾––– Số: 33 /2015/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/100304
  HỘI ĐỒng nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/101911
  Ủy ban nhân dân tỉnh cà mau cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/100835
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đẮKLẮK Độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/13998
  PHỤ LỤc số 01 phưƠng pháp xáC ĐỊnh đƠn giá CÔng lao đỘng kỹ thuậT
TW/Lists/vbpq/Attachments/13475
  Quy đỊnh về thời gian lập dự toán, quyết toán Ngân sách năm ở địa phương tỉnh Bắc Ninh
noidung/news/Lists/ThongBao/Attachments/74
  Độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/1389
  BỘ lao đỘng việt nam dân chủ CỘng hòA Độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/105618
  NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
Upload/DOCUMENTS/2008/7
  UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
Portals/0/VBPL/ThongTu
  BỘ TÀi chính bộ CÔng an
TW/Lists/vbpq/Attachments/104787
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bà RỊA–VŨng tàU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vbpl
  Vệ sinh an toàn trong Sản xuất, kinh doanh thực phẩm 20 Mục 3 25 Thủ tục, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận 25
TW/Lists/vbpq/Attachments/102377
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bạc liêU
TW/Lists/vbpq/Attachments/10033
  BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/10843
  BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/1051
  VIỆt nam dân chủ CỘng hòA Độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/DOCUMENTS/2008/7
  UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/10862
  BỘ CÔng nghiệp nặng
img/VBPL/Dau tu/quyet dinh
  Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/0/VBPL
  Phụ lục I danh mục hàng nguy hiểm ban hành kèm theo Nghị định số 104
Portals/0/VBPL/ThongTu
  BỘ CÔng an số: 35/2010/tt-bca cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/10659
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992
TW/Lists/vbpq/Attachments/10859
  NGÂn hàng nhà NƯỚC
TW/Lists/vbpq/Attachments/10854
  BỘ VĂn hoá, thông tin và thể thao
Upload/DOCUMENTS/2009/8
  Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
TW/Lists/vbpq/Attachments/12678
  Danh mục bổ sung giống cây trồng phải áp dụng tiêu chuẩn ngành
TW/Lists/vbpq/Attachments/14776
  Tên đơn vị Tỉnh, Thành phố
img/VBPL/dat dai-
  Cập nhật 24 giờ 11 9-3-2004 Luật Ðất đai
vbpl
  Nghị ĐỊnh của chính phủ số 110/2004/NĐ-cp ngày 08-4-2004 về công tác văn thư chính phủ
TW/Lists/vbpq/Attachments/14467
  Về việc kinh phí để trả tiền lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thủ TƯỚng chính phủ
TW/Lists/vbpq/Attachments/10510
  BỘ quốc phòng-bộ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/0/VBPL/Chithi-QuyetDinh
  Số: 1110/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/100111
  Chương I những quy đỊnh chung điều 1
TW/Lists/vbpq/Attachments/13722
  NỘi dung và phưƠng pháp lập tờ khai thuế gtgt của dự ÁN ĐẦu tư
botuphap/Lists/vanbandieuhanh/Attachments/40
  BỘ TƯ pháp số: 1165/QĐ-btp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
congtacmt/Lists/vbpl/Attachments/192
  VÀ phát triển nông thôN
TW/Lists/vbpq/Attachments/1048
  VIỆt nam dân chủ CỘng hòA Độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/DOCUMENTS/2008/5
  Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
noidung/vanbanphapluat/Lists/VBPL/Attachments/10
  Ngày 30/1/2015. Cập nhật lúc 9
TW/Lists/vbpq/Attachments/14673
  Độc lập Tự do Hạnh phúc quy trình vận hành đIỀu tiếT
TW/Lists/vbpq/Attachments/101087
  VỀ việc quản lý giống bò SỮa trêN ĐỊa bàn thành phố HỒ chí minh
TW/Lists/vbpq/Attachments/14620
  Tt đối tượng giống
img/VBPL/dat dai-/thong tu
  BỘ TÀi chính số 02/2010/ttlt-btnmt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/11364
  BỘ thưƠng mại và du lịch uỷ ban khoa học nhà NƯỚC
Upload/DOCUMENTS/2009/7
  Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
  Ủ Ủy ban nhân dân tỉ TỈnh thừa thiên huế
Portals/0/VBPL
  Chương I quy đỊnh chung
Upload/DOCUMENTS/2008/6
  UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 85/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/14993
  Danh mục sản phẩM
TW/Lists/vbpq/Attachments/10363
  Căn cứ ý kiến đề nghị của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước
TW/Lists/vbpq/Attachments/10178
  BỘ thưƠng mại cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/DOCUMENTS/2008/6
  TỈnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpl
  BẢo hiểm xã HỘi việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/103193
  BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
img/VBPL/Dau tu/Nghi dinh
  A. danh mục lĩnh vựC ĐẶc biệt khuyến khích đẦu tư
Upload/DOCUMENTS/2008/8
  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/bnn ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-ttg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
TW/Lists/vbpq/Attachments/10074
  BỘ ngoại giao
TW/Lists/vbpq/Attachments/10002
  BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/DOCUMENTS/2008/7
  TỈnh thừa thiên huế
TW/Lists/vbpq/Attachments/13158
  Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-cp ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Upload/DOCUMENTS/2008/7
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc = = Số: 68 /ub-bc
img/VBPL/lam nghiep
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 186
TW/Lists/vbpq/Attachments/1046
  VIỆt nam dân chủ CỘng hòA Độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/DOCUMENTS/2008/7
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác
TW/Lists/vbpq/Attachments/14992
  Danh mục sản phẩM
img/VBPL/Dau tu/Nghi dinh
  Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012
TW/Lists/vbpq/Attachments/13928
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/DOCUMENTS/2008/7
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/11055
  BỘ khoa họC, CÔng nghệ VÀ MÔi trưỜng
Upload/DOCUMENTS/2009/1
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/101362
  Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Upload/DOCUMENTS/2008/9
  V/v hợp tác và đầu tư của Tổng Công ty Công nghiệp Ôtô Việt Nam tại Thừa Thiên Huế
botuphap/Lists/vanbandieuhanh/Attachments/28
  BỘ TƯ pháp số: 1684/QĐ-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
botuphap/Lists/vanbandieuhanh/Attachments/27
  BỘ TƯ pháp số: 1685/QĐ-btp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/104197
  NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/105634
  THÔng tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2012/tt-nhnn ngày 26/11/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định
TW/Lists/vbpq/Attachments/103825
  HỘI ĐỒng nhân dâN
TW/Lists/vbpq/Attachments/14282
  HÀng hoá VÀ thuế suấT thuế nhập khẩU ĐỂ Áp dụng hạn ngạCH thuế quan
Upload/DOCUMENTS/2008/7
  UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/13629
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/14179
  ĐÍnh chính danh mục thuốc thú y đƯỢc phép lưu hàNH, HẠn chế SỬ DỤNG
Upload/DOCUMENTS/2008/9
  BỘ y tế Số: 1742/QĐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/111668
  Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa-vũng tàU
TW/Lists/vbpq/Attachments/10249
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992
TW/Lists/vbpq/Attachments/1272
  HỘI ĐỒng chính phủ
TW/Lists/vbpq/Attachments/11163
  CHỦ TỊch hộI ĐỒng bộ trưỞng
TW/Lists/vbpq/Attachments/10248
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992
Upload/DOCUMENTS/2008/7
  UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiến huế Số : 1779 /2007/QĐ-ubnd
Upload/DOCUMENTS/2009/11
  TỈnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/100286
  Ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa số: 5258/2015/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/DOCUMENTS/2008/7
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu tư vấn lập dự án đầu tư
  Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
img/VBPL/quy hoach
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Thuận Bắc đến năm 2020 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
TW/Lists/vbpq/Attachments/1422
  CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 184/ttg ngàY 6 tháng 6 NĂM 1980 VỀ quản lý chặt chẽ biên chế CÁc cơ quan nhà NƯỚC
TW/Lists/vbpq/Attachments/11044
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992
TW/Lists/vbpq/Attachments/10204
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992
Upload/DOCUMENTS/2008/7
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
noidung/vanbanphapluat/Lists/VBPL/Attachments/9
  Ngày 2/3/2015. Cập nhật lúc 16
TW/Lists/vbpq/Attachments/11510
  HỘI ĐỒng bộ trưỞNG
TW/Lists/vbpq/Attachments/15223
  Phụ lục I danh mục hàng nguy hiểM
TW/Lists/vbpq/Attachments/1300
  HỘI ĐỒng chính phủ việt nam dân chủ CỘng hoà Độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/1322
  HỘI ĐỒng chính phủ
img/VBPL/Doanh nghiep
  TỔng cục hải quan số: 1966/QĐ-tchq cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/10070
  NGÂn hàng nhà NƯỚC
TW/Lists/vbpq/Attachments/14971
  Tcn tiêu chuẩn ngành tcn 09: 2006
Upload/DOCUMENTS/2008/9
  TỈnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/1488
  Thi hành pháp lệnh nói trên của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn một số điểm cụ thể sau đây
Portals/0/docs/VBPQ/2006/QUYETDINH
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bà RỊa vũng tàU Độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/101862
  TỈnh thanh hóA Độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/103985
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh đẮk nôNG
TW/Lists/vbpq/Attachments/13951
  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1966, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002
img/VBPL/dat dai-/quyet dinh
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004
Uploads/documents/vbpl
  Tt-bct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Portals/0/VBPL/ThongTu
  BỘ TÀi chính số: 220/2010/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/10717
  Mấy năm gần đây, thiên tai đã xảy ra ở nhiều nước trên thế giới, gây ra những hậu quả nặng nề
Upload/DOCUMENTS/2008/7
  TỈnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/14202
  Tcn 68 227: 2006 DỊch vụ truy nhập internet adsl
TW/Lists/vbpq/Attachments/1484
  HỘI ĐỒng chính phủ
TW/Lists/vbpq/Attachments/103174
  Phụ lục số 01 ĐĂng ký KẾ hoạch nhập khẩU, SẢn xuất và chế biến khí chuyên dùng cho nhu cầu riêNG
TW/Lists/vbpq/Attachments/1091
  SẮc lệnh chủ TỊch phủ SỐ 233/sl ngàY 14 tháng 6 NĂM 1955 chủ TỊch nưỚc việt nam dâN chủ CỘng hoà
TW/Lists/vbpq/Attachments/10897
  CHỦ TỊch hộI ĐỒng bộ trưỞng
TW/Lists/vbpq/Attachments/14647
  Căn cứ Nghị định số 36/cp ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ ban hành Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
Portals/0/VBPL
  Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005
TW/Lists/vbpq/Attachments/11490
  CHỦ TỊch hộI ĐỒng bộ trưỞng
TW/Lists/vbpq/Attachments/12378
  NHỮng công việc cần triển khai đỂ thực hiện nghị quyết số 26/2008/QH12 ngàY 15 tháng 11 NĂM 2008 CỦa quốc hội khoá XII về thực hiện thí ĐIỂm không tổ chức hộI ĐỒng nhân dân huyệN, quậN, phưỜNG
TW/Lists/vbpq/Attachments/11489
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981
TW/Lists/vbpq/Attachments/1411
  HỘI ĐỒng chính phủ
TW/Lists/vbpq/Attachments/1410
  1. Tạm hoãn tuyển dụng người mới vào cơ quan hành chính, sự nghiệp
TW/Lists/vbpq/Attachments/1066
  SẮc lệnh của chủ TỊch chính phủ SỐ 261/sl ngàY 28 tháng 3 NĂM 1956 chủ TỊch nưỚc việt nam dâN chủ CỘng hoà
Lists/VBPL_DB/Attachments/150
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân thành phố V/v ban hành danh mục giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
TW/Lists/vbpq/Attachments/13825
  Quy trình thí nghiệm cắt cánh hiện trưỜNG
Upload/DOCUMENTS/2008/7
  HĐnd tỉnh thừa thiên huế Ủy ban nhân dân số: 31 /ct ubnd
TW/Lists/vbpq/Attachments/107265
  Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
TW/Lists/vbpq/Attachments/11539
  I- về thủ TỤc thành lập phòng công chứng nhà NƯỚC
TW/Lists/vbpq/Attachments/1404
  Trên cơ sở đẩy mạnh sản xuất, tăng cường thu mua, nắm chắc nguồn hàng trong tay Nhà nước
TW/Lists/vbpq/Attachments/14478
  TIÊu chuẩn vật liệu nhũ TƯƠng nhựA ĐƯỜng gốc a xít- yêu cầu kỹ thuật và phưƠng pháp thí nghiệM
TW/Lists/vbpq/Attachments/11134
  Công tác giáo dục và đào tạo trong những năm qua đã có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, trước những biến đổi to lớn của nền kinh tế sự nghiệp giáo dục đào tạo đang gặp phải những khó khăn rất lớn
TW/Lists/vbpq/Attachments/101700
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
Upload/DOCUMENTS/2008/7
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/1385
  HỘI ĐỒng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/1395
  Tiêu chuẩn của Hội đồng tương trợ kinh tế là căn cứ để các thành viên trong Hội đồng tương trợ tiến hành ký kết các hiệp định, hợp đồng pháp lý trong hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật
TW/Lists/vbpq/Attachments/100861
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
TW/Lists/vbpq/Attachments/10682
  Căn cứ Quyết định số 203-ttg ngày 27-4-1993 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Điều lệ Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/11466
  CHỦ TỊch hộI ĐỒng bộ trưỞng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/10850
  Để đảm bảo chất lượng thiết bị, dụng cụ y tế sản xuất và kinh doanh lưu hành trong cả nước đáp ứng đúng yêu cầu chuyên môn kỹ thuật y tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh
TW/Lists/vbpq/Attachments/14195
  Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-bgtvt ngày 19/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
TW/Lists/vbpq/Attachments/10064
  UỶ ban bảo vệ VÀ chăm sóc trẻ em việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/11461
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981
TW/Lists/vbpq/Attachments/11460
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981
TW/Lists/vbpq/Attachments/11116
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981
Upload/DOCUMENTS/2008/7
  HĐnd tỉnh thừa thiên huế khoá II, KỲ HỌpthứ 16
  Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 1697/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/11459
  Chương 1: trách nhiệm các ngàNH, CÁc cấP ĐỐi với chất lưỢng hàng hóA
TW/Lists/vbpq/Attachments/11114
  Để thu nhập những số liệu cần thiết về mức sống dân cư hiện nay làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch và nghiên cứu xây dựng các chính sách kinh tế xã hội trong những năm tới
TW/Lists/vbpq/Attachments/1460
  Căn cứ vào Điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ
TW/Lists/vbpq/Attachments/11280
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981
TW/Lists/vbpq/Attachments/11453
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981
Upload/DOCUMENTS/2009/9
  QuyếT ĐỊnh về việc thu hồi và cho Công ty Trách Nhiệm Hữu hạn một thành viên
TW/Lists/vbpq/Attachments/10306
  VỀ việc hợp nhất tổng công ty thép và TỔng công ty kim khí thuộc bộ CÔng nghiệp nặNG
Upload/DOCUMENTS/2008/10
  Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/13825
  Sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002
TW/Lists/vbpq/Attachments/14321
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002
TW/Lists/vbpq/Attachments/14322
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002
TW/Lists/vbpq/Attachments/11102
  Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26 tháng 12 năm 1991
noidung/vanbanphapluat/Lists/VBPL/Attachments/12
  Ngày 20/3/2015. Cập nhật lúc 14
TW/Lists/vbpq/Attachments/11391
  BỘ LÂm nghiệP
TW/Lists/vbpq/Attachments/102617
  VỀ việc giải quyết những tranh chấP ĐẤT Đai liên quan đẾN ĐỊa giới hành chánh theo chỉ thị 364/ct ngàY 6/4/1991 CỦa chủ TỊch hộI ĐỒng bộ trưỞNG
TW/Lists/vbpq/Attachments/10898
  BỘ lao đỘNG, thưƠng binh và XÃ HỘi-bộ TÀi chính-uỷ ban kế hoạch nhà NƯỚC
TW/Lists/vbpq/Attachments/11337
  Căn cứ Luật chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981
TW/Lists/vbpq/Attachments/100439
  Ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóA
TW/Lists/vbpq/Attachments/1453
  1. Chia xã Hưng Thạnh thành hai xã lấy tên là xã Hưng Thạnh và xã Trường Xuân
TW/Lists/vbpq/Attachments/14249
  Tcxdvn 388: 2007 SƠn phưƠng pháp xáC ĐỊnh đỘ CỨng củA
TW/Lists/vbpq/Attachments/11421
  Căn cứ Nghị định số 155-HĐbt ngày 15-10-1988 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính
TW/Lists/vbpq/Attachments/10289
  Căn cứ kết luận của Chính phủ tại phiên họp ngày 27 tháng 4 năm 1994 về việc tăng cường một bước công tác quản lý ngoại tệ trong tình hình mới
TW/Lists/vbpq/Attachments/10940
  UỶ ban khoa học nhà NƯỚC
Upload/DOCUMENTS/2008/7
  TỈnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/DOCUMENTS/2008/9
  Số: 4098/ubnd-gt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/files/VBPL
  Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-cp ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
TW/Lists/vbpq/Attachments/14320
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002
TW/Lists/vbpq/Attachments/11285
  Vì vậy, để giảm dần và tiến tới chủ động ngăn ngừa các sự cố công trình bất thường cần phải tăng cường hơn nữa công tác quản lý chất lượng các công tác khảo sát và đo đạc xây dựng
TW/Lists/vbpq/Attachments/10080
  TÒA Án nhân dân tối cao
TW/Lists/vbpq/Attachments/10658
  Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định đối với lãnh sự danh dự của nước ngoài tại Việt Nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/10068
  BỘ lao đỘNG, thưƠng binh và XÃ HỘi-bộ quốc phòng-bộ TÀi chính
TW/Lists/vbpq/Attachments/10507
  BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/10038
  Căn cứ Quyết định số 113/ct ngày 9/5/1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc quản lý thống nhất xuất, nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc chữa bệnh cho người
TW/Lists/vbpq/Attachments/1449
  Căn cứ Nghị định số 123-cp ngày 24-8-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp
TW/Lists/vbpq/Attachments/10255
  VỀ việc ban hành quy chế VỀ MỐi quan hệ CÔng tác giữa chính phủ VỚi tổng liêN ĐOÀn lao đỘNG việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/10593
  Căn cứ Nghị định số 155/HĐbt ngày 15-10-1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính
TW/Lists/vbpq/Attachments/101673
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
TW/Lists/vbpq/Attachments/11289
  HỘI ĐỒng nhà NƯỚC
TW/Lists/vbpq/Attachments/11275
  1. Hàng hoá và ngoại tệ của những người Việt Nam đi hợp tác lao động, hợp tác chuyên gia, công tác, học tập ở nước ngoài mang theo hoặc gửi về nước
TW/Lists/vbpq/Attachments/104288
  Hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
TW/Lists/vbpq/Attachments/10437
  BỘ TƯ pháp số: 483/tccb-qđ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/1448
  Căn cứ Nghị định số 123-cp ngày 24-8-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp
TW/Lists/vbpq/Attachments/1071
  PHÓ thủ TƯỚng chính phủ
TW/Lists/vbpq/Attachments/10037
  Xét đề nghị của ông Viện trưởng Viện kiểm nghiệm tại công văn số 237/vkn-tch, ngày 27/5/1994
TW/Lists/vbpq/Attachments/102365
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bà RỊA–VŨng tàU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/10458
  Thực hiện thông báo số 56/tb ngày 6/3/1993 của Văn Phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ trong buổi làm việc về công tác y tế
noidung/vanbanphapluat/Lists/VBPL/Attachments/8
  CHƯƠng I những quy đỊnh chung
TW/Lists/vbpq/Attachments/1074
  THỦ TƯỚng chính phủ việt nam dân chủ CỘng hòA
FileManager/Files/My Documents/VBPL
  Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006
TW/Lists/vbpq/Attachments/14598
  UỶ ban dân số gia đÌnh và trẻ em
TW/Lists/vbpq/Attachments/10643
  Về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại giao
Upload/DOCUMENTS/2008/8
  Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/100950
  Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
TW/Lists/vbpq/Attachments/10962
  BỘ VĂn hoá thông tin và thể thao
TW/Lists/vbpq/Attachments/10457
  Theo đề nghị của đồng chí Vụ trưởng Vụ y học dân tộc và Vụ trưởng Vụ Quản lý Dược
TW/Lists/vbpq/Attachments/10036
  Căn cứ Điều 14 Nghị định số 25/cp của Chính phủ ngày 23-5-1993 về ban hành tiêu chuẩn và quản lý các ngạch công chức, viên chức
TW/Lists/vbpq/Attachments/11135
  BỘ CÔng nghiệp nặng
TW/Lists/vbpq/Attachments/11125
  UỶ ban khoa học nhà NƯỚC
TW/Lists/vbpq/Attachments/15166
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc danh mụC
TW/Lists/vbpq/Attachments/101095
  Về việc quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
TW/Lists/vbpq/Attachments/10216
  Hiện nay, cán bộ cao cấp do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và quản lý có nhiều đồng chí đã đến tuổi nghỉ hưu những vấn tiếp tục công tác
TW/Lists/vbpq/Attachments/10213
  Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, cơ quan Đại diện đặc trách công tác khmer Nam Bộ
upload/files/VBPL
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình đỊnh độc lập Tự do Hạnh phúc   Số: 705
Upload/DOCUMENTS/2008/9
  V/v Cho phép thành lập Ban liên lạc đồng hương và những người đã từng công tác lâu năm tại Hải Phòng
upload/files/VBPL
  Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-cp ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
img/VBPL/nong nghiep
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 742/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/10195
  Căn cứ Nghị định số 33-cp ngày 19-4-1994 của Chính phủ về quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu
TW/Lists/vbpq/Attachments/13921
  Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-ttg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành
TW/Lists/vbpq/Attachments/10191
  Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thanh niên Việt Nam và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ
Upload/DOCUMENTS/2008/7
  Huế, ngày 02 tháng 4 năm 2008
TW/Lists/vbpq/Attachments/11051
  BỘ CÔng nghiệp nặng
TW/Lists/vbpq/Attachments/14610
  MẬT" in hoa nét đậm, cách đều đường viền 2mm. Mẫu con dấu "Tối mật" Hình chữ nhật, kích thước 30mm X 8mm, có đường viền xung quanh, bên trong là chữ ”TỐi mậT
TW/Lists/vbpq/Attachments/14568
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tiêu chuẩn ngành quy phạm quan trắc hải văn ven bờ
TW/Lists/vbpq/Attachments/10618
  BỘ TƯ pháp-tòA Án nhân dân tối cao-viện kiểm sát nhân dân tối cao
Upload/DOCUMENTS/2008/9
  Số: 231 /tb-ubnd
Upload/DOCUMENTS/2008/7
  "chu đáo, thân thiện, ấn tượng, hiệu quả, an toàn"
TW/Lists/vbpq/Attachments/11160
  VỀ việc cho phép mở RỘng trung tâm ait tạI việt nam
Upload/DOCUMENTS/2008/8
  Ct-ubnd huế, ngày 22 tháng 3 năm 2007 ChỈ ThỊ Về việc phối hợp với Công ty Đo đạc ảnh Địa hình Bộ Tài nguyên Môi trường khảo sát, điều chỉnh biến động bản đồ địa chính tại các phường xã
Upload/DOCUMENTS/2008/7
  Huế, ngày 05 tháng 10 năm 2007
Upload/DOCUMENTS/2010/7
  HỘI ĐỒng nhân dân huyện a lưỚI
TW/Lists/vbpq/Attachments/13842
  Phụ lục ĐỊa bàn có ĐIỀu kiện kinh tế XÃ HỘI ĐẶc biệt khó khăN
Upload/DOCUMENTS/2008/7
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/6/1994
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/13821
  BẢng mã SỐ hs của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật ban hành kèm theo quyếT ĐỊnh số 72/2005/QĐ- bnn ngàY 14/11/2005 CỦa bộ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
vbpl
  Application form for certificate of visa exmption
TW/Lists/vbpq/Attachments/105467
  PHẦn văn bản quy phạm pháp luậT Ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòA
TW/Lists/vbpq/Attachments/14039
  Danh mục bổ sung thuốc thú y đƯỢc phép lưu hành tại việt nam đỢt I năM 2007
TW/Lists/vbpq/Attachments/14203
  KÝ hiệu biển số xe ôTÔ MÔ TÔ trong nưỚC
Upload/DOCUMENTS/2008/7
  Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉNH
Upload/DOCUMENTS/2008/8
  BÁo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết tw 4 (Khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020
Upload/DOCUMENTS/2008/9
  TỈnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 460 /QĐ-ubnd huế, ngày 20 tháng 02 năm 2008 quyếT ĐỊNH
Upload/DOCUMENTS/2008/8
  Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/DOCUMENTS/2008/9
  BỘ y tế Số: 18/2008/QĐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
directory img VBPL  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương