images/stories/phong_ctct_sinhvien/mghp/nh_15-16/hk2
  TỜ khai thông tin của ngưỜi khuyết tật phần I cá nhân ngưỜi khuyết tậT
images/stories/phong_ctct_sinhvien/mghp/nh_15-16/hk2/dm_vung_mghp
  1. Phê duyệt danh sách 331 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 49 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015
  Ủy ban dân tộC
directory images stories  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương