images/stories/phong_ctct_sinhvien/mghp/nh_15-16/hk2
  TỜ khai thông tin của ngưỜi khuyết tật phần I cá nhân ngưỜi khuyết tậT
images/stories/phong_ctct_sinhvien/mghp/nh_13-14
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã hoàn thành mục tiêu
images/stories/phong_ctct_sinhvien/mghp/dm_vung_cao
  QuyếT ĐỊnh số 42/ub-qđ ngày 23-5-1997 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi Về việc công nhận 3 khu vực mn, vc
  CỦa uỷ ban dân tộc số 363/2005/QĐ-ubdt ngàY 15 tháng 8 NĂM 2005 VỀ việc công nhận các xã, huyệN, TỈnh là miền núI, VÙng cao
  Danh sách các xã thuộc khu vực vùng cao miền núI
images/stories/phong_ctct_sinhvien/mghp/nh_15-16/hk2/dm_vung_mghp
  1. Phê duyệt danh sách 331 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 49 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015
images/stories/phong_ctct_sinhvien/mghp/dm_vung_cao
  Ủy ban dân tộc số: 172/2006/QĐ-ubdt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
images/stories/phong_ctct_sinhvien/mghp/nh_15-16/hk2/dm_vung_mghp
  Ủy ban dân tộC
images/stories/phong_ctct_sinhvien/thanh_tu
  PhiếU ĐĂng ký DỰ tuyểN
images/stories/phong_ctct_sinhvien/mghp/nh_13-14
  Ban hành danh mục cáC ĐƠn vị HÀnh chính thuộc vùng khó khăn thủ TƯỚng chính phủ
directory images stories  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương