images/danang/file/chuyende
  Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
images/danang/file/chuyende/thong tin quy hoach
  Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
images/danang/file/chuyende
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
  Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013
  Về việc phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tl 1/500 Mở rộng Trường Tiểu học Lâm Quang Thự, huyện Hòa Vang chủ TỊch ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
  Số: 2053/ QĐ-ubnd đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2015
  Về việc phê duyệt Tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch chi tiết tl 1/500 khu dân cư dọc tuyến đường 45m
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
images/danang/file/chuyende/thong tin quy hoach
  V/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu gia đình quân nhân Lữ đoàn 532
images/danang/file/chuyende
  Quy đỊnh tiêu chí, trình tự, thủ tục phê duyệt đối tượng được hưởng chính sách tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-cp ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà
directory images danang  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương