vanphong/data/news/2007/12/5688
  Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
ctt/vanban
  BỘ NÔng nghiệP & phát triển nông thôn cục trồng trọt giới Thiệu
  10tcn tiêu chuẩn ngành 10tcn 1011 : 2006 giống cà RỐt-quy phạm khảo nghiệm tính khác biệT, TÍnh đỒng nhấT
  TIÊu chuẩn ngành 10tcn 683 : 2006 giống dưa chuột-quy phạm khảo nghiệM
  PHÁt triển nông thôN
vanphong/data/news/2007/12/5622
  ĐOÀn tncs hồ chí minh
2007/11
  List of the countries of the world sorted by total area
Portals/2/2007/so 26
  Số: 962/QĐ-ubnd vĩnh Long, ngày 16 tháng 5 năm 2007
images/2007/06
  Hồ sơ ngành hàng rau quả
data/HOSE/2007/BAN CAO BACH/VN
  BẢn cáo bạch domesco vcbs
2007/08
  Thế giới Phẳng
data/HNX/2007/BCTN/VN
  I. LỊch sử hoạT ĐỘng của công ty 4
Portals/0/UploadedFiles/Securities/CII
  CÔng ty cổ phầN ĐẦu tư HẠ TẦng kỹ thuật thành phố HỒ chí minh báo cáo quyết toán quý 01/2007 tháng 04/2007
FileStore/File/2007/11/05
  Nghị quyếT ĐẠi hội cổ ĐÔng thưỜng niên năM 2007 ctcp bông bạch tuyếT
ctt/vanban
  10tcn tiêu chuẩn ngành 10tcn 313 : 2006 HẠt giống ngô thụ phấn tự do
2007/08
  1. Lý thuyết thông tin
ctt/vanban
  Bé n ng nghiÖp vµ ptnt
data/news/2007/11/1648
  THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 19/2005/tt-btc ngàY 11 tháng 3 NĂM 2005 HƯỚng dẫn việc công khai tài chính đỐi với các quỹ CÓ nguồn từ ngân sách nhà NƯỚc và CÁc quỹ CÓ nguồn từ CÁc khoảN ĐÓng góp của nhân dâN
images/2007/08
  Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998
ctt/vanban
  Cây cao su chiếm vị trí quan trọng trong nền nông nghiệp nước ta, vừa là cây cho mủ, lấy gỗ, vừa góp phần bảo vệ đất, chống xói mòn
  Bé n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th n
FileStore/File/2007/08/21
  BỘ TÀi chính số: 2329/QĐ- btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
wp-content/uploads/2016/02
  BỘ BƯu chíNH, viễn thông ¾¾¾¾¾¾¾ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2007/11
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1487
ctt/vanban
  Căn cứ Luật Đất đai số 23/2003/l-ctn ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Quốc hội khoá X và Nghị định số 181/2004/NĐ-cp ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai
Portals/2/2007/so 47 48
  QuyếT ĐỊnh về việc phân khai nguồn vốn kiên cố hoá kênh mương giao thông nông thôn năm 2006 2007
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2007/12
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1653
2007/12
  SƠ LƯỢc lịch lịc sử việt nam nhà NƯỚc sau công nguyên bắc thuộc lần thứ nhấT
2007/10
  Thế giới Phẳng
2007/11
  PHỤ LỤC: thuật ngữ thưỜng dùng trong tổ chức sự kiện accepted Practices Exchange (apex)
kq/groups/3944068/2007527930/name
  Thừa Thiên Huế đấu tranh chống thực dân Pháp (1885 1916)
3cms/vbpq/upload/local/2007/3
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 06/ct-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
ctt/hethongqlpb/upload
  Phân bón vi sinh vật phân giải hợp chất photpho khó tan Phosphat-solubilíing microbial fertilizer
ctt/vanban
  Căn cứ Nghị định số 86/ 2003/ NĐ cp ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Images/Uploaded/DuLieuDownload/2007
  CÔng ty cp nhựa tntp
HoatDongAnh/FileDinhKem/2007/04
  Độc lập Tự do Hạnh phúc ban thưỜng trựC
ctt/vanban
  CỤc trồng trọt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
data/OTC/2007/BAN CAO BACH/VN
  Descon bản cáo bạCH
ctt/anh
  Quy định về khảo nghiệm, sản xuất thử, công nhận, đặt tên giống cây trồng nông nghiệp mới
images/2007/06
  Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp
ctt/vanban
  10 tcn 223-95 Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 223-95 Qui ph¹m kh¶o nghiÖm gièng khoai lang
data/news/2007/12/1663
  BỘ NỘi vụ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ctt/vanban
  10 tcn 322-2003 Soát xét lần 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 5799 QĐ/bnn-khcn ngày 29 tháng 12 năm 2003) Lêi nãi ®Çu
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2007/01
  BỘ giao thông vận tải số: 50 /2006/QĐ-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
FileStore/File/2007/09/04
  BẢn cáo bạch công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản bến tre
Portals/2/2007/so 71 72
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003
images/2007/06
  QuyếT ĐỊnh số 46/2007/QĐ-bnn, ngày 28 tháng 5 năm 2007 Ban hành Quy định về việc xác định rừng trồng, rừng khoanh nuôi thành rừng
ctt/vanban
  PHỤ LỤC: danh mục bổ sung phân bóN ĐƯỢc phép sản xuấT, kinh doanh và SỬ DỤng ở việt nam
2007/11
  Chiến lưỢc giá Khái niệm và các yếu tố cần xem xét khi định giá Phương pháp tiếp cận tổng quát về định giá Các chiến lược định giá sản phẩm mới. Các chiến lược định giá phức hợp sản phẩm Các chiến lược điều khiển giá cả Những thay đổi về giá Bài tập tình
asian/courses/vi/viet300/docs
  Viet 301 Ngày: hw #1 Làm câu. Ôn Tập Chủ đề 1 Tên: Xin chọn ít nhất 10 từ sau đây để đặt câu
data/HOSE/2007/BAN CAO BACH/VN
  CÁc nhân tố RỦi ro
ctt/vanban
  TIÊu chuẩn ngành hạt giống lúa lai 3 DÒNG
  TIÊu chuẩn ngành 10tcn 1008 : 2006 LÚa lai-quy trình kỹ thuật nhân dòng bố MẸ
  TIÊu chuẩn ngành 10 tcn 312 : 2006 HẠt giống ngô lai yêu cầu kỹ thuậT
  Merr., được sản xuất và kinh doanh trên cả nước
  Được sản xuất và kinh doanh trên cả nước
  Khoai tây-quy trình kỹ thuật sản xuất giốNG
  Bé n ng nghiÖp Vµ ph¸t triÓn n ng th n
  Bé n ng nghiÖp Vµ ph¸t triÓn n ng th n
  Được sản xuất và kinh doanh trên cả nước
  Được sản xuất và kinh doanh trên cả nước
  L., được sản xuất và kinh doanh trên cả nước
  L., được sản xuất và kinh doanh trên cả nước
  Được sản xuất và kinh doanh trên cả nước
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 328-98 Qui ph¹m kh¶o nghiÖm gièng du Qui ®Þnh chung
  Bé n ng nghiÖp Vµ ph¸t triÓn n ng Th n
  TIÊu chuẩn ngành 10tcn 339 : 2006
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2007/01
  BỘ giao thông vận tải phưƠng tiệN giao thông đƯỜng sắt giá chuyển hưỚng toa xe khách
ctt/vanban
  Soát xét lần 1
  Bé n ng nghiÖp Vµ ph¸t triÓn n ng Th n
  Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2007
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2007/01
  ®Çu m¸y diesel
  Bé Giao th ng VËn t¶i céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
ctt/vanban
  Số : 66/2004/QĐ- bnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  TIÊu chuẩn ngành 10tcn 395 : 2006 LÚa thuần-quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giốNG
  PHƯƠng pháp kiểm tra tính đÚng giống và
data/HOSE/2007/BCTN/VN
  BÁo cáo thưỜng niên năM 2007 CÔng ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản bến tre
textile/2007/07list
  Participating under Peja Vietnam (Holland)
data/OTC/2007/BCTN/VN
  BÁo cáo thưỜng niêN
ctt/vanban
  Seed Standard of Open Pollinated Watermelon
  TIÊu chuẩn ngành hạt giống dưa hấu lai
  Được sản xuất và kinh doanh trên cả nước
images/2007/06
  Trung tâm phát triển nông thôN
docs/download
  Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
2007/01
  Tân cảng Nguyễn Thị Thu Huệ Ba giờ. Căn nhà của họ một tầng, rộng hai trăm năm mươi mét vuông, năm phòng nằm trên con đường gần phi trường, bên cạnh vài chục biệt thực của những thương gia đang giàu lên thời cơ chế thị trường
ctt/vanban
  BỘ NÔng nghiệp và
  BỘ NÔng nghiệp và
  TIÊu chuẩn ngành 10tcn 688 : 2006 giống su hào-quy phạm khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị SỬ DỤNG
  1698 QĐ /bnn-khcn, ngày12 tháng 06 năm 2006 của Bộ trưỏng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chung
images/2007/06
  Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp
data/HOSE/2007/BAN CAO BACH/VN
  SỞ giao dịch chứng khoán cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
data/news/2007/10/1532
  Phụ lục Thông tư số /2007/tt-btc ngày / /2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo”
ctt/vanban
  Phạm vi áp dụng
2007/10
  BÀi tập lớn môn kiến trúc máy tíNH
ctt/vanban
  BỘ NÔng nghiệp và
images/2007/06
  §å hép rau qu¶ Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l­îng vitamin c (axit ascobic) tcvn 4715 89
  Tiªu chuÈn ViÖt nam §å hép rau qu¶ Ph­¬ng ph¸p thö tcvn 4712-89
data/news/2007/1/1628
  Proportional time excess
images/2007/07
  Iso 9000: 2000 Thuật ngữ và định nghĩa hệ thống quản lý chất lượng Thuật ngữ liên quan đến chất lượng
ctt/vanban
  ­­­­­ 10tcn Tiªu chuÈn ngµnh
  Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2007/11
  Số: 1491/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2007/01
  B¶ng Tiªu chuÈn kü thuËt vËt liÖu nhò t­¬ng a xit
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2007/09
  Số: 1238/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
images/2007/06
  Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp
images/2007/07
  Chương 2 CÁc lĩnh vực bảo hộ SỞ HỮu trí tuệ
ctt/vanban
  BỘ NÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam và phát triển nông thôN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
images/2007/05
  Danh mục cáC ĐỀ TÀi tuyển chọn cấp bộ 2007
2007/10
  Khoa Công nghệ thông tin BÀI 2: giới thiệu chung về kiến trúc máy tíNH
images/2007/07
  Kinh doanh toàn cầu Thập kỷ tới sẽ không phải là của riêng ấn Độ, hay Trung Quốc
images/2007/06
  Rau qu¶ vµ c¸c s¶n phÈm tõ rau qu¶ x¸c ®Þnh hµm l­îng asen ph­¬ng ph¸p quang phæ b¹c Dietyldithio cacbamat
FileStore/File/2007/08/21
  Lệnh giao dịch
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2007/04
  THỦ TƯỚng chính phủ —— CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2007/10
  Module tạO ĐIỀu kiệN ĐỂ phụ NŨ thành đẠt trong giáo dụC ĐẠi học giới thiệu và mục tiêu chung
  Module phưƠng pháp học từ xa trong giáo dụC ĐẠi họC
ctt/vanban
  Căn cứ vào Nghị định số 86/2003/NĐ-cp, ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
vanphong/data/news/2007/6/4591
  Tuaàn leã 27/2007 LÒch laøm vieäc cuûa ban thöÔØng vuï thaønh ñOAØN
data/2007/06
  Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch Thực vật
data/2007/10
  CỤc quản lý DƯỢc việt nam
images/2007/07
  Lêi nãi ®Çu
  Ứng dụng hệ thống thông tin đỊa lý viễn thám trong nông nghiệp và phát triển nông thôN 04/2006
data/2007/02
  Ủy ban nhân dân tỉnh lâM ĐỒng
FileStore/File/2007/09/18
  Trung tâm giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký chứng khoán giao dịch chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦA chứng khoáN
data/2007/06
  CHỦ TỊch nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
uploads/news/file
  Tên Cộng hòa Iceland Vị trí địa lý
data/2007/03
  Căn cứ Nghị định số 86/2003/ NĐ cp ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
2007/10
  CHƯƠng 1 : Các khái niệm cơ BẢn của ngôn ngữ C
  Module hiểu về sinh viêN ĐẠi họC 1 Bài 1: Sinh viên đại học 4
  Al ries người dịch: Thái Hùng Tâm LỜi nóI ĐẦU
data/HOSE/2007/BAN CAO BACH/VN
  I. CÁC nhân tố RỦi ro 4 Rủi ro về thay đổi yêu cầu của thị trường xuất khẩu: 4
images/documents/daotao/2007
  Lớp an ninh hàng hải từ 3- 5/7/2007 tại Hải Phòng, cấp ngày 9/7/2007
images/2007/06
  Hµnh ty H­íng dÉn b¶o qu¶n
2007/12
  Franchise: Cửa ngõ vào thị trường Việt Nam của các tập đoàn quốc tế
2007/10
  Module các phưƠng pháp dạy và HỌC Ở ĐẠi họC 1 Bài 1: Khái niệm về dạy và học 2
data/HNX/2007/BAN CAO BACH/VN
  Trung tâm giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
directory images 2007  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương