downloads/kinhThanh/namB
  Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Vọng Năm b reading I (Is 40: 1-5, 9-11) a reading from the Book of Isaiah
images/upload/BanGiaoLy/KinhThanh100Tuan
  GIÁo lý thánh kinh bài sa ngã I. TỘi tổ TÔNG
downloads/kinhThanh/namB
  Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Chay Năm b reading I
  Chúa Nhật Thứ 5 Thường Niên b reading I (Jb 7: 1-4, 6-7) a reading from the Book of Job
  Chúa Nhật Lễ Lá Năm b reading I (Is 50: 4-7) a reading from the Second Book of Isaiah
  Chúa Nhật Thứ 2 Thường Niên b reading I (1 Sm 3: 3b-10, 19) a reading from the First Book of Samuel
  Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm b reading I (Ex 24: 3-8) a reading from the Book of Exodus
directory downloads kinhThanh  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương