download/khotulieu/phungvu
  TỰ ÐIỂn phụng vụ
  Lời Than Trách (= Impropères) Trong tiếng La tinh, improperium có nghĩa là lời than trách. Bài thán ca là lời than trách thống thiết của Ðức Kitô đối với dân đã phụ bạc Người. Trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh
  Ngắm Mười Lăm Sự Thương Khó ĐỨc chúa giêsu ngắm mưỜi lăm sự thưƠng khó
  GiỜ thánh TỐi thứ NĂm tuần tháNH
  Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta
directory download khotulieu  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương