download/khotulieu/hochoi
  TÒa giám mục phát diệm thưỜng huấn linh mụC 18 – 21 / 02 / 2013 Đề tài: giáo hội theo công đỒng vatican II
  Hội đồng Giám mục Việt Nam: Tâm thư gửi các gia đình Công giáo
directory download khotulieu  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương