dominico_dung/Catholic_Document
  Tôn kính Ông Bà Tổ Tiên giữa người Công Giáo Peter Võ Tá Ðề, svd
  Tự Ðiển Thần Học Bỏ Túi Rev. Ngô Tường dzũng biên soạn (C) Copyright 1998 by Rev. Ngo tuong Dzung, Texas, usa
  Mục Lục § Kim Hà Nguyên Tác Tiếng Anh: “Get Us Out Of Here!”
directory dominico dung Catholic Document  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương