documentnew/nguyen duc minh-tbtc
  Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-cp ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ
  Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015
  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12/10/2017
directory documentnew  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương