dept/dfm/Vanban_Phapquy/QLtaisan
  Độc lập Tự do Hạnh phúc
dept/dfm/Vanban_Phapquy/PCCC
  CỦa Chính phỦ SỐ 35/2003/NĐ-cp ngày 04 tháng 4 năm 2003 Quy đỊnh chi tiẾt thi hành mỘt sỐ điỀu cỦa LuẬt Phòng cháy và chỮa cháy
dept/dfm/Vanban_Phapquy/Xaydung/Nam2011
  Số: 176/2011/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
dept/dfm/Vanban_Phapquy/Nha o
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 90/2006/NĐ-cp ngàY 06 tháng 9 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành luật nhà Ở
dept/dfm/Vanban_Phapquy/Thietbi
  THỦ TƯỚng chính phủ
dept/dfm/Vanban_Phapquy/Nha o
  THông tư SỐ 5-bxd/Đt ngàY 9/2/1993 HưỚng dẫn phương pháp xáC đỊnh diện tích sử DỤng và phân cấp nhà Ở
  QuyếT ĐỊnh thủ TƯỚng chính phủ SỐ 17/2008/QĐ-ttg ngàY 28 tháng 01 NĂM 2008
dept/dfm/Vanban_Phapquy/Xaydung/Nam2011
  BỘ XÂy dựng số: 1091/QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
dept/dfm/Vanban_Phapquy/QLtaisan
  THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 35/2007/tt-btc ngàY 10 tháng 4 NĂM 2007
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 64/2007/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ TÀi chính số: 112 /2006/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
dept/dsa/file_upload/vbanply/(9) Bieu mau sinh vien
  TỜ khai thông tin của ngưỜi khuyết tật phần I cá nhân ngưỜi khuyết tậT
dept/daa/vanbanBo
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số : 06/2008/QĐ-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
dept/dfm/Vanban_Phapquy/QLtaisan
  QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 141/2008/QĐ-ttg ngàY 22 tháng 10 NĂM 2008
dept/dsa/file_upload/vbanply/CVHT
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học cần thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
dept/dir/en/orientation
  Page 1: Contents Page 2: Message from the Rector/ President
dept/dfm/Vanban_Phapquy/QLtaisan
  QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 09/2007/QĐ-ttg ngàY 19 tháng 01 NĂM 2007
dept/dfm/Vanban_Phapquy/Cayxanh
  CỦa bộ XÂy dựng số 20/2005/tt-bxd ngàY 20 tháng 12 NĂM 2005 HƯỚng dẫn quản lý CÂy xanh đÔ thị
dept/daa/vanbanBo
  QĐ-bgd&Đt ngày ban hành: 26-06-2001
dept/dfm/Vanban_Phapquy/QLtaisan
  VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata quyếT ĐỊNH
dept/dfm/Quytrinh_Quanly
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học cần thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
dept/dfm/Vanban_Phapquy/Xaydung/Nam2011
  BỘ XÂy dựng số: 06/2011/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
dept/dsa/file_upload/vbanply/(5) Y te, Bao hiem
  Số: 17/2007/QĐ-bgdđt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
dept/dsa/file_upload/vbanply/CVHT
  Bộ giáo dục và ĐÀo tạo bộ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
dept/dfm/Vanban_Phapquy/Xaydung/Nam2011
  BỘ XÂy dựng số: 14/2011/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ XÂy dựng số: 08/2011/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
dept/daa/giaotrinh/2014
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học cần thơ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc danh sách giáo trình nghiệm thu đƯỢc phê duyệt xuất bản năM 2014 (đợt 1)
dept/dfm/Vanban_Phapquy/Cayxanh
  QuyẾt đỊnh CỦa bỘ trưỞng bỘ xây dỰng sỐ 01/2006/qđ-bxd ngày 05 tháng 01 năm 2006 ban hành tcxdvn 362: 2005
dept/dsa/file_upload/vbanply/(2) Hoc bong, HP, Tro cap kho khan
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học cần thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
dept/dsa/file_upload/vbanply/(4) Quan ly sinh vien
  QuyếT ĐỊnh về ban hành Nội quy Ký túc xá hiệu trưỞng trưỜng đẠi học cần thơ
dept/dfm/Vanban_Phapquy/Xaydung/Nam2011
  Số: 86 /2011/tt-btc
dept/dfm/Vanban_Phapquy/Nha o
  QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 09/2008/QĐ-ttg ngàY 11 tháng 01 NĂM 2008 ban hành quy đỊnh nguyên tắc thiết kế VÀ tiêu chuẩn sử DỤng nhà Ở CÔng vụ thủ TƯỚng chính phủ
dept/dsa/file_upload/vbanply/Thong bao tuyen dung
  Phiếu Thông Tin Đăng Tuyển
dept/daa/lienthong/2014
  MỤc lục môn Trang
techdocs/minutes/faculty/2006
  Faculty Meeting Minutes draft friday, June 2nd, 2006
directory dept  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương