sites/mythanhgiongtrom.bentre.gov.vn/files/files/vanban
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam xã MỸ thạnh độc lập Tự do Hạnh phúc
files/files
  Bch đOÀn thành phố CẦn thơ
data/files/file/01_2010
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
files/File
  GIẤy mời trân trọng kính mời Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam
files
  TÀi liệU ĐÀo tạo liên tục an toàn ngưỜi bệnh nhà xuất bản y họC
files/files/van-ban-moi/2016
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng thành phố CẦn thơ Số: 192/kh-lđLĐ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files/FileMonHoc
  NGÂn hàng câu hỏi lập trình cơ BẢn nhóm câu hỏI 2 ĐIỂM
data/files/file/11_2010
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 106
Uploads/Files
  Báo cáo Kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2008, Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2009
files/FileMonHoc
  CHƯƠng 2 giới thiệu về LÝ thuyết số
data/files/file/01_2010
  CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
sites/default/files/file-sp
  Catalogue giới thiệu tổng đài siemens HiPath 1120 – 1150 1190
files/files/Lichlamviec
  Bch đOÀn thành phố CẦn thơ
data/files/file/12_2010
  CỦa bộ CÔng an số 12/2002/tt-bca(A11) ngàY 13 tháng 9 NĂM 2002 HƯỚng dẫn thực hiện nghị ĐỊnh số 33/2002/NĐ-CP ngàY 28 tháng 3 NĂM 2002 CỦa chính phủ quy đỊnh chi tiết thi hành pháp lệnh bảo vệ BÍ MẬt nhà NƯỚC
data/files/file/11_2010
  BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files/files/van-ban-moi
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam liêN ĐOÀn lao đỘng thành phố CẦn thơ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam liêN ĐOÀn lao đỘng thành phố CẦn thơ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
files/files/Van-ban/Van-ban-phat-hanh
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng thành phố CẦn thơ
files/files/van-ban-moi/Thang 6
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng thành phố CẦn thơ
data/files/file/11_2010
  CỦa bộ trưỞng bộ CÔng an về danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của ngành Công thương BỘ trưỞng bộ CÔng an
public/media/files/file/van-ban-cua-bo
  Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
sites/default/files/files
  Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 ngày 16 tháng 6 năm 2014
Uploads/Files
  273 /twh "V/v tổ chức xét tặng và trao Giải thưởng 15 tháng 10 năm 2009" Kính gửi: Ban thư ký Hội lhtn việt Nam các tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc
files/files
  V/v ủng hộ chương trình Trường Sa xanh
3cms/upload/qbportal/File/Files/file_chuongtrinhKH
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Chương trình phát triển nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 2015 Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
files/files/Vanban/Cong van
  Bch đOÀn thành phố CẦn thơ
  V/v làm vệ sinh tại Nghĩa trang chuẩn bị tổ chức Chương trình Lễ Thắp nến tri ân năm 2016
files/files
  Bch đOÀn thành phố CẦn thơ
Uploads/Files
  Ban đOÀn kết tập hợp thanh niên tt hội liên hiệp thanh niên việt nam
files/files/BienNienSuCaoThang
  TRƯỜng phổ thông cơ SỞ cao thắNG
files/files/Vanban/Ke hoach
  KẾ hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội
files/files/Van-ban/Bieu-mau/Ban-tai-chinh
  Đơn vị: Bộ phận
  Đơn vị: Bộ phận
data/files/file/10_2010
  QUỐc hội luật số: 38/2009/QH12 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
data/files/file/01_2010
  Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc
data/files/file/11_2010
  Nghị định số 33/2002/NĐ-cp ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước
files/files/Lichlamviec
  Bch đOÀn thành phố CẦn thơ
files/files/van-ban-moi
  HƯỚng dẫn tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm
files/files/van-ban-moi/Thang 12
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng thành phố CẦn thơ
files/files/Van-ban/Bieu-mau/Ban-tai-chinh
  Công đoàn cấp trên
sites/default/files/files
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang
data/files/file/01_2010
  LUẬT ĐẦu tư CỦa quốc hội nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số 59/2005/QH11 ngàY 29 tháng 11 NĂM 2005
files/FileMonHoc
  CÁc hệ MẬt khoá CÔng khai kháC
files/files/So-tay-cong-doan/Thang 9
  Sổ tay sinh hoạt Công đoàn tháng 9/2014 Ngày Quốc khánh 2 tháng 9 Ngày hội lớn nhất, vẻ vang nhất của dân tộc Việt Nam
files/files/van-ban-moi
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file-upload/files/files/doc
  Dhammapada Sutta (Khuddaka Nikaya Sutta Pitaka) The Path of Truth
sites/default/files/Files/2015/01/w1
  I- suy niệm tin mừng chúa nhật lễ hiển linh : Ánh sáng dẫN ĐẾn sự SỐng lời Chúa
files/FileMonHoc
  BỘ MÔn duyệt chủ nhiệm Bộ môn
files/files/van-ban-moi/Thang 6
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập- tự do- hạnh phúc
files/files/Van-ban/Van-ban-phat-hanh
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam liêN ĐOÀn lao đỘng thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
files/FileMonHoc
  Khoa công nghệ thông tin cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Chủ nhiệm Bộ môn Ngô Thành Long ĐỀ CƯƠng chi tiết bài giảNG
files/files/Lichlamviec
  Bch đOÀn thành phố CẦn thơ
vn/files/file-nen
  MỤc lục quyển Thứ Nhất 01. Phẩm Tựa Thứ Nhất 02. Phẩm Hiếu Dưỡng Thứ Hai Quyển Thứ Hai
files
  Veda. Lab – Pháp bảng tham khảo các giá trị LÂm sàNG
sites/default/files/file_dich_vu/10-2014
  BÁo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2007 2011
data/files/file/01_2010
  BỘ NỘi vụ ––––– Số: 10/2006/QĐ-bnv cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  LUẬT ĐẤu thầu của quốc hội nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số 61/2005/QH11 ngàY 29 tháng 11 NĂM 2005
sites/default/files/Files/2014/03/w6
  CHÚa nhậT 6 thưỜng niên a 2014 Dân Do Thái” có Một bộ Luật
data/files/file/07_2016
  BÁo cáO – TÓm tắt kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 của Tập đoàn
files/files/Lich-cong-tac-tuan
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng thành phố CẦn thơ Số: 313/bc lđLĐ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files/FileMonHoc
  Chủ nhiệm Bộ môn Phan Nguyên Hải ĐỀ CƯƠng chi tiết bài giảNG
vn/files/file-nen
  Kassapa-sutta Kinh Ca-Diếp Như vậy, tôi nghe
files/FileMonHoc
  Khoa: CÔng nghệ thông tin cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  MẬt mã khóA ĐỐi xứng lý thuyết cơ bản của Shannon
  Khoa công nghệ thông tin bài giảng LẬp trình cơ BẢn biên soạn
  Khoa cntt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Khoa công nghệ thông tin cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
data/files/file/10_2010
  LUẬt chuyển giao công nghệ CỦa quốc hội khoá XI, KỲ HỌp thứ 10 SỐ 80/2006/QH11 ngàY 29 tháng 11 NĂM 2006
data/files/file/11_2010
  CHÍnh phủ Số: 126
upload/files/filedinhkem
  SỔ tay hưỚng dẫn phòng ngừa lây nhiễm VI rút corona gây hội chứng viêM ĐƯỜng hô HẤp vùng trung đÔng (mers-coV)
sites/default/files/Files/2014/06/w1
  I- suy niệm tin mừng chúa nhật chúa thánh thần hiện xuống : LỬa thánh thầN, LỬa tình yêu lời Chúa
sites/default/files/Files/2014/08/w1
  I- suy niệm tin mừng chúa nhậT 17 thưỜng niên năm a : NƯỚc trờI, viên ngọc quý Lời Chúa
sites/default/files/Files/2013/12/w0
  I- suy niệm tin mừng chúa nhậT 2 MÙa vọng năm a : Lời Chúa
sites/default/files/Files/2013/09/w0
  GIÁo xứ TÂn trang nhà thờ thánh giuse
files/FileMonHoc
  CHƯƠng 1 CƠ BẢn về ĐẠi số trừu tưỢNG
sites/default/files/Files/2015/03/w6
  CHÚa nhậT 2 mc b kính thưa quý ông bà và anh chị em
sites/default/files/files/x4-x/2013-04
  Các Loài Chim
files/FileMonHoc
  Chuẩn mã DỮ liệU
sites/default/files/Files/2014/10/w6
  I- suy niệm tin mừng chúa nhậT 24 thưỜng niên năm a : 14/9 – LỄ suy tôn thánh giá TÌnh yêu chúa qua thánh giá
sites/default/files/Files/2013/07/w1
  BẢn tin hằng tuần số 28/2013 (Chúa Nhật 14/7/2013)
sites/default/files/files/x5-x/2011-04
  Cơ quan biên tập: Sở Thông tin và Truyền thông Nguồn: Địa chí Bắc Giang
sites/default/files/Files/2013/07/w1
  I- suy niệm tin mừng chúa nhật chúa ba ngôi năm c
files/FileMonHoc
  Các giảng viên phụ trách học phần
sites/default/files/Files/2015/02/w0
  I- suy niệm tin mừng cn tuầN 4 thưỜng niên năm b : DÕi theo “HIỆn tưỢng giêSU” Lời Chúa
sites/default/files/Files/2014/02/w3
  I- suy niệm tin mừng chúa nhậT 3 thưỜng niên năm a : kiếm tìM – rao giảng – chữa lành lời Chúa
files/FileMonHoc
  Chủ nhiệm Bộ môn Ngô Hữu Phúc ĐỀ CƯƠng chi tiết bài giảNG
  Chủ nhiệm Bộ môn Phan Nguyên Hải ĐỀ CƯƠng chi tiết bài giảNG
  Khoa công nghệ thông tin cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files/file
  Code: fav – 001ct hà NỘI – ao vua – HÀ NỘi thời gian: 1 Ngày 0 Đêm/ Ô tô
  Code: fav – 023ct hà NỘi trưỢt cỏ asean resort – HÀ NỘi thời gian: 1 Ngày 0 Đêm/ Ô tô
sites/default/files/Files/2015/01/w1
  I- suy niệm tm cn lễ chúa giêsu chịu phép rửA : cho ý cha thể hiện lời Chúa
sites/default/files/filedoc
  TRƯỜng đẠi học quy nhơN
files/files
  SỞ CÔng thưƠng đÀ NẴng hội thảo Thương mại điện tử 2013: Nắm bắt cơ hội vượt qua khủng hoảng
upload/Bacgiang/files
  LƯỢc thuật bắc giang qua báo chí trung ưƠng tháng 5/2012 H. Sơn Động, Bắc Giang: Hỗ trợ 5,1 tỷ đồng phát triển sản xuất.// Đại biểu nhân dân. Số 123. Ngày 2/5/2012. T
sites/default/files/Files/2013/11/w1
  I- suy niệm tin mừng chúa nhậT 34 thưỜng niên năm c : LỄ chúa giêsu kitô vua vũ trụ Lời Chúa
vi/system/files/file-attachments
  DỊch vụ cho trẻ em california
files/files/Van-ban/Van-ban-phat-hanh/2014
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng thành phố CẦn thơ
sites/default/files/Files/2013/11/w3
  I- suy niệm tin mừng chúa nhậT 31 thưỜng niên năm c : CỨu những gì ĐÃ HƯ MẤT
sites/default/files/Files/2014/03/w1
  I- suy niệm tin mừng chúa nhậT 2 MÙa chay năm a : hiến mình đỂ biến hình lời Chúa
sites/default/files/Files/2013/12/w0
  I- suy niệm tin mừng chúa nhậT 4 MÙa vọng năm a : Lời Chúa
sites/default/files/Files/2013/07/w1
  I- suy niệm tin mừng chúa nhậT 5 phục sinh năm c
sites/default/files/Files/2014/05/w5
  Con đường Giêsu, Con đường tình yêu Theo Báo Thanh Niên số 69, ra ngày thứ ba 30 1996
sites/default/files/Files/2014/01/w0
  I- suy niệm tin mừng lễ chúa giêsu chịu phép rửA : Lời Chúa
files/files/Vanban/Ke hoach
  Bch đOÀn thành phố CẦn thơ Số: 258-kh/TĐtn-btg đOÀn tncs hồ chí minh
files/File/Bieu-mau
  YEÂu caàu môÛ thö TÍn duïNG
files/files
  Theme: Be Smart, Be Focus
sites/default/files/Files/2013/07/w5
  I- suy niệm tin mừng chúa nhậT 17 thưỜng niên năm c
files/FileMonHoc
  Khoa cntt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
sites/default/files/Files/2013/07/w1
  I- suy niệm tin mừng chúa nhậT 6 phục sinh năm c
files/FileMonHoc
  Làm tròn: H8, W8 chia hết cho 8: H8 = H; If h mod m 0 Then H8 = (H / m + 1) m w8 = H: If w mod m 0 Then W8 = (W / m + 1) m đặt bằng 0 phần mở rộng của ảnh f(I,j): For I = 1 To H8 For j = W+1 To W8 f(I, j) = 0 For j = 1 To W8 For j = H+1 To H8
sites/default/files/Files/2015/05/w6
  I- suy niệm tin mừng chúa nhật chúa thăng thiên năm b : SỨ MẠng mới lời Chúa
sites/default/files/Files/2013/07/w1
  BẢn tin hằng tuần số 22/2013 (Chúa Nhật 02/6/2013)
directory data files  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương