DuThao
  BỘ CÔng an bộ TÀi chính
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2012/12
  VĂn phòng chính phủ Số: 10129
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/03
  BIỂu phí, LỆ phí trong công tác thú Y
  UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  Ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòA
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2012/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 1022
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/07
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1029
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/08
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1045
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 1075
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2012/12
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1085
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120601
  BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2013/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 1090
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 1092
hisdacademicmemos/wp-content/uploads/sites/15/2012/04
  Dear Parents
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2013/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 1116
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 1117
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120712
  BỘ TÀi chính số: 111/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/08
  Phân phối hiệu quả
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1125
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 1139
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120718
  Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/08
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1154
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 1185
ctt/vanban
  CHÍnh phủ Số: 42/2012/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120803
  BỘ TÀi chính số: 120/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/2/2012/so 05 06
  C Ông báO/Số 05+06/Ngày 10 02 2012 UỶ ban nhân dâN
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/02
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1219
QTIUpload/LichCongTac/2012910
  LỊch công tác tuầN 37 (Từ ngày 10 đến 14/9/2012)
QTIUpload/LichCongTac/2012917
  LỊch công tác tuầN 38 (Từ ngày 17 đến 21/9/2012)
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 1264
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2012/09
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1264
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120810
  THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí tham quan tại các Vườn quốc gia: Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon và Cát Tiên
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 1275
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  BỘ thông tin và truyềN thôNG
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 1290
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  BỘ TÀi chính-bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư BỘ thông tin và truyềN thôNG
UserFiles/File/2012
  UỶ ban nhân dân tỉnh thái nguyêN
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 1342
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/09
  Kế hoạch loại trừ các chất hcfc của Việt Nam, Giai đoạn 1
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1348
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 1355
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2012/09
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1364
Portals/2/2012/tiep nhan/qui 3
  Ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2012/09
  CHÍnh phủ Số: /2012/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/thukybientap/20120223
  NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2013/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 1411
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  BỘ TÀi chính số: 142/2011/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Uploaded_VGP/thukybientap/20121003
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1428
Portals/2/2012/so 33
  C Ông báO/Số 33/Ngày 10 10 2012 UỶ ban nhân dâN
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  Quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su thuộc nhóm 40. 01, 40. 02, 40. 05 trong Biểu thuế xuất khẩu
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2013/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 1477
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  BỘ TÀi chính số: 148
Portals/2/2012/so 33
  C Ông báO/Số 33/Ngày 10 10 2012 UỶ ban nhân dâN
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20121003
  BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi bộ VĂn hóA, thể thao và du lịch
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 34 tập thể và 35 cá nhân thuộc tỉnh Phú Yên (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2012/09
  CHÍnh phủ Số: /2012/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-tinh/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  BỘ TÀi chính –––––– Số: 151/2011/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 1514
  VĂn phòng chính phủ Số: 1515
Portals/2/2012/tiep nhan/quí 4
  TỈnh vĩnh long
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 1553
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/10
  Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20121004
  THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Hải dương học
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  Số: 1582/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/2/2012/so 36 37
  C Ông báO/Số 36+37/Ngày 09-11-2012 UỶ ban nhân dâN
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  Số: 1586/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ TÀi chính số: 159/2011/tt- btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1593/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Mẫu số 02 Văn bản ủy thác tư pháp về dân sự
  Số: 1608 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1632/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/2/2012/tiep nhan/quí 4
  Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-cp ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  Số: 1655/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1663/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2013/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 1664
Portals/2/2012/so 34 35
  C Ông báO/Số 34+35/Ngày 30-10-2012 UỶ ban nhân dâN
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 1680
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 06 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Ngãi (có danh sách kèm theo) đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/03
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 169/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  Số: 1690/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/news/2012_05
  QĐ­-tlđ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/10
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1713
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
  Số: 1731/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/02
  Số: 1737/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  Số: 1739/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/02
  Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/pl-ubtvqh10 ngày 28/8/2001
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  Tặng 83 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 24 tập thể và 59 cá nhân thuộc tỉnh Bến Tre (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Số: 1744 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1745 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1754 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1756 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 10/2012/11
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1758
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  Truy tặng 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 liệt sỹ thuộc tỉnh Tây Ninh (có danh sách kèm theo), đã góp công, góp sức vào cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của dân tộc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 1768
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  Số: 1770 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/03
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1783
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1784
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1785
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1791
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20121112
  BỘ TÀi chính số: 180/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  BỘ TÀi chính- bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
wp-content/uploads/2012/06
  CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 10/2007/QĐ-ttg ngàY 23 tháng 01 NĂM 2007 ban hành hệ thốNG ngành kinh tế CỦa việt nam thủ TƯỚng chính phủ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/02
  Tặng 07 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 07 cá nhân thuộc tỉnh Tây Ninh (có danh sách kèm theo), đã góp công, góp sức vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Portals/2/2012/tiep nhan/quí 4
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 18 tập thể và 37 cá nhân thuộc tỉnh Vĩnh Phúc (có danh sách kèm theo) đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  BỘ TÀi chính số: 182/2011/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/03
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 182/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  Số: 1833/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 3330/2009/QĐ-ubnd ngày 29 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định về xây dựng, tự kiểm tra, rà soát
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/02
  Số: 1837/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  Số: 1840 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 1850
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định về cơ chế, chính sách nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị tỉnh Bắc Kạn
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/02
  Số: 1854 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/03
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1860
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1863
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  Số: 1869/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/03
  Căn cứ Kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 50-tb/TW, ngày 09 tháng 9 năm 2011
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/02
  Số: 1898 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20121115
  Căn cứ Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20121113
  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/tt-btc ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 1903
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/02
  BỘ TÀi chính số: 192/2011/tt-btc
  Hướng dẫn quản lý tài chính, giải ngân đối với các chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn vốn Quỹ opec về Phát triển quốc tế (ofid)
  Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/11
  Kế hoạch quản lý loại trừ các chất hcfc của Việt Nam giai đoạn 1
Uploaded_VGP/hoangtrongdien/20121228
  BỘ TÀi chính số: 197/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/dangdinhnam/20121211
  Báo cáo Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982
wp-content/uploads/2012/06
  BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  Căn cứ Nghị quyết số 61/nq-cp ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm VI chức năng quản lý của Bộ Công an
  Số: 2022/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 01 cá nhân thuộc Bộ y tế (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/02
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 cá nhân thuộc tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo) đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  2038/QĐ-ttg Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2011 quyếT ĐỊnh phê duyệt Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/02
  BỘ TÀi chính số: 204/2011/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 08 tập thể thuộc Bộ Giao thông vận tải (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 1505/TTr
  Về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/04
  VĂn phòng chính phủ Số: 2049
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 18 tập thể và 24 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Ninh (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/02
  BỘ TÀi chính số: 205/2011/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Qcvn 06: 2011/btc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về DỰ trữ nhà NƯỚC ĐỐi với gạO
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/04
  VĂn phòng chính phủ Số: 2058
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  Số: 2065 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2013/04
  VĂn phòng chính phủ Số: 2070
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/12
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 2073
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2013/01
  THỦ TƯỚng chính phủ –––––––– Số: 2074
wp-content/uploads/downloads/2012/08
  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tiêu chuẩn Việt nam ớt bột xuất khẩu tcvn 2080 86
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  1. Ông Võ Văn Phu, Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật sản xuất, Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam
  Số: 2081 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 2086 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/02
  Số: 2087 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  1. Trích 135,0 tỷ đồng (một trăm ba mươi lăm tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2011; xuất 3
  Về việc giảm tiền thuế đất trong năm 2011 và năm 2012
  2100/QĐ-ttg Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2011 quyếT ĐỊNH
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/03
  Căn cứ ý kiến của Ban Bí thư tại văn bản số 2021-cv/vptw, ngày 21 tháng 11 năm 2011
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 57/TTr-btnmt ngày 09 tháng 09 năm 2011
  Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 65/TTr-bxd ngày 24 tháng 10 năm 2011
files/thong_bao/2012
  Quyết định số 220-QĐ/tw ngày 17/4/2009 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng
Portals/2/2012/tiep nhan/quí 4
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập – Tự do – Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2012/07
  THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
img/image/news/2012/8-8
  Ủy ban nhân dân tỉnh cao bằng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/03
  Phát triển các đô thị loại vừa
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/03
  TỈnh đẮk lắK
PublishingImages/2012/Thang 2/w4
  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
file-remote-tinh/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/02
  Ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòA
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/10
  VĂn phòng chính phủ Số: 332
VBQPPLUP/DOC/2012/04
  BỘ ĐƠn giá BỒi thưỜng tài sảN ĐÃ ĐẦu tư VÀO ĐẤt khi nhà NƯỚc thu hồI ĐẤt trêN ĐỊa bàn tỉnh quảng ninh
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/03
  Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/pl-ubtvqh10 ngày 28/8/2001
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120313
  BỘ TÀi chính- bộ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2013/01
  VĂn phòng chính phủ Số: 374
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/03
  Ủy ban dân tộC
PublishingImages/2012/Thang 1/w4
  Về việc thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
wp-content/uploads/2012/06
  Năm ĐỀ nghị SỬ DỤng hóA ĐƠN
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2013/01
  VĂn phòng chính phủ Số: 429
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/04
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 443
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 459
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/03
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  Số: 47/2011/tt-btnmt
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/04
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 485
upload/others/201203
  Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
uploads/news/2012_01
  BÁo cáo tóm tắt dự Án kêu gọI ĐẦu tư
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2013/01
  VĂn phòng chính phủ Số: 516
images/vi955/data/2012/9
  HƯỚng dẫn giải chi tiếT ĐỀ ĐẠi họC 2012 MÔn thi: anh, khối a1
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/03
  TÊn hoạt chấT – nguyên liệU (common name)
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 547
  VĂn phòng chính phủ Số: 562
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2012/05
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 571
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/05
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 591
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2012/05
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 594
Portals/2/2012/so 15 16
  C Ông báO/Số 15+16/Ngày 16 5 2012 UỶ ban nhân dâN
upload/others/201208
  NĐ-cp hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2006 nghị ĐỊNH
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/02
  `BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 61/2011/tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/05
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 622
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2012/05
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 635
UploadFile/VanBan/2012/05/15
  BẢo hiểm xã HỘi thành phố HÀ NỘI
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 643
Portals/2/2012/so 15 16
  C Ông báO/Số 15+16/Ngày 16 5 2012 UỶ ban nhân dâN
UploadFile/VanBan/2012/08/15
  BẢo hiểm xã HỘi thành phố HÀ NỘI
UploadFile/VanBan/2012/08/29
  BẢo hiểm xã HỘi thành phố HÀ NỘI
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2012/05
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 659
UploadFile/VanBan/2012/12/28
  BẢo hiểm xã HỘi thành phố HÀ NỘI
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/06
  Tháng hành động phòng, chống ma túy
upload/docnoibo
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụ Độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/03
  UỶ ban nhân dân tỉnh lâM ĐỒng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2013/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 736
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2012/06
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 739
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/06
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 744
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2012/06
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 748
wp-content/uploads/2012/06
  GIẤy nộp tiền vào ngân sách nhà NƯỚC
wp-content/uploads/downloads/2012/06
  Chuyện Phiếm Đạo Đời II
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 764
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2012/06
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 774
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 775
uploads/news/2012_09
  TỔng liêN ĐOÀN
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120601
  BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
Portals/2/2012/so 38
  C Ông báO/Số 38/Ngày 20-11-2012 UỶ ban nhân dâN
wp-content/uploads/downloads/2012/06
  Chuyện phiếM ĐẠO ĐỜi tập VI nhà xuất bản hội nhà VĂn cùng một tác giả
Portals/2/2012/tiep nhan/qui 2
  QuyếT ĐỊnh về việc Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 829/QĐ-ubnd ngày 21/4/2010 của Chủ tịch ubnd tỉnh về quy định
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 839
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/06
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 845
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120702
  BỘ TÀi chính số: 88 /2012/tt-btc
wp-content/uploads/2012/06
  BẢng báo giá DỊch vụ in hoá ĐƠn tài chíNH
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 901
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2012/07
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 938
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120613
  Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 947
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120625
  Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2012
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2012/07
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 967
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2012/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 974
hisdacademicmemos/wp-content/uploads/sites/15/2012/02
  2010–2011 texas nclb report card parent notification
trading/attachment/201203
  A – BẢng giá film llumar – MỸ
upload/others/201208
  Thủ tướng phát biểu nhân Ngày asean
iwtcore/uploads/2012/08
  THÔng cáo báo chí 25. 2012
file-remote-tinh/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/06
  UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
wp-content/uploads/2012/04
  ĐỀ thi thử ĐẠi học lầN 1 Môn: tiếng anh; Khối D
hisdacademicmemos/wp-content/uploads/sites/15/2012/01
  January 31, 2012 Notice to Parents
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/03
  Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009
  THÔng tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-cp ngày 23/01/2006
wp-content/uploads/downloads/2012/10
  Nguyên tác: Jesus Through The Centuries của Jaroslav Pelikan Yale University 1985
wp-content/uploads/downloads/2012/05
  Các bài suy niệm LỄ hiện xuống – Năm b lời Chúa: Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b 12-13; Ga 20,19-23 MỤc lụC
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/03
  Qcvn 32 : 2011/bgtvt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về KÍnh an toàn của xe ô TÔ
wp-content/uploads/2012/04
  ĐỀ CƯƠng ôn tập thi tốt nghiệp môn chuyên ngành (HỌc phần ngữ nghĩA) Dành cho lớp: 08TA
UploadFiles/TinTuc/2012/6/13
  PHÁC ĐỒ CẤp cứu sốc phản vệ (Theo hướng dẫn của Bộ y tế)
userfiles/file/2012/baocaot5
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch số: 100/bc-bvhttdl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files/thong_bao/2012
  Tài liệu tuyên truyền lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào (1930-2007)
vtfPRccccccccccccodZ/Image/2012/05
  Đề thi môn Ngữ văn khối c I. Phần chung cho tất cả thí sinh
wp-content/uploads/sites/2/2012/09
  Sample of organizations participating in consolidated appeals
images/vi955/data/2012/9
  HƯỚng dẫn giải chi tiếT ĐỀ ĐẠi họC 2012 MÔn thi: anh, khối d1
Theodoilua/Ban Tin Sau Benh
  Bản tin Dự báo sâu bệnh từ Cục Bảo vệ thực vật. Tuần từ 24/09 – 30/09/2012 Các tỉnh phía Bắc
iwtcore/uploads/2012/12
  For immediate release 13 December 2012
directory data 2012  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương