documents
  CHÍnh phủ Số: 118/2005/NĐ-cp
Uploads/documents/Van phong
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Upload/congdoanthainguyen/FileVanBan/2016/T2
  KẾ hoạch kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động
uploads/document
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng tp. ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents
  ® Trung tâm pháp luật tlđ
  Thủ tướng chính phủ
congdoan/doc/thongbao
  CÔng đOÀn trưỜng cđsp tw-nt cộng hòa xã HÔi chủ nghĩa việt nam
  CÔng đOÀn trưỜng cđsp tw-nt cộng hòa xã HÔi chủ nghĩa việt nam
documents
  Nghị định số 06/cp ngày 20-1-1995 của chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động
uploads/congdoangiaoductinh/news/2016_03
  CÔng đOÀn giáo dục số: 376/CĐn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
data/file
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam cđ trưỜng đh nông lâm tphcm độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Resources/Docs/SubDomain/congdoan/Thanh tra nhan dan
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
data/UserFiles/File
  LỊch sử phong trào công nhâN, viên chứC, lao đỘng và HỌat đỘng công đÒan bà RỊa vũng tàu giai đỌan 1930-2006
documents
  LIÊn tịch bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi bộ y tế TỔng LI êN ĐOÀN lao đỘng việt nam
data/file
  THÔng báo VV Đăng kí hình thức tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6-2013 Kính gửi: Ban Nữ công Công đoàn bộ phận
uploads/news/2013_07
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng việt nam
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do- hạnh phúc
uploads/laws
  Hướng dẫn khóa sổ kế toán, kết chuyển số liệu sang sổ kế toán mới của Công đoàn cơ sở
data/UserFiles/File/tracuuvanban/nam 2011
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng vn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents
  Hướng dẫn số 104/TLĐ ngày 25-1-2000 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Về tổ chức và hoạt động của công đoàn cơ sở thành viên
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do- hạnh phúc
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do- hạnh phúc
  Nghị quyết số 152/nq ngày 10 tháng 1 năm 1967 của Ban Bí thư tw về một số vấn đề về tổ chức, lãnh đạo công tác phụ vận
  Công ước số 110 Công ước về Điều kiện lao động của người lao động trong các đồn điền,1958
  CÔng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
data/UserFiles/File/tracuuvanban/nam 2011
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng độc lập – Tự do – Hạnh phúc
documents
  Quy đỊnh số 115-QĐ/tw ngàY 7/12/2007 CỦa bộ chính trị VỀ những đIỀU ĐẢng viên không đƯỢc làM
  TỔng liêN ĐOÀn laođỘng việt nam cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
congdoan/CongDoanTruong
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam cđ cs trưỜng đẠi học mở tp. Hcm
documents
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng việt nam ––––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
  Thông tư Liên tịch số 34/2004/ttlt-bnv-btc-blđtbxh, ngày 14/5/2004 của Bộ Nội vụ Bộ Tài chính- bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-cp ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ,
QTIUpload/LichCongTac/2012910
  LỊch công tác tuầN 37 (Từ ngày 10 đến 14/9/2012)
QTIUpload/LichCongTac/2012917
  LỊch công tác tuầN 38 (Từ ngày 17 đến 21/9/2012)
documents
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng việt nam
congdoan/doc/vanban
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 127/2008/NĐ-cp ngàY 12 tháng 12 NĂM 2008 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀU
Uploads/Document/20150408
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh quảng ninh
documents
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng cộng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam việt nam §éc lËp Tù do- h¹nh phóc
  Công ước số 128 Công ước về Trợ cấp tàn tật, tuổi già và tiền tuất, 1967
  Thủ tướng chính phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Theo đề nghị của Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội, Quyết định
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘNG
  Số : 1375/QĐ-tlđ
portals/0
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh khánh hòA
documents
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do- hạnh phúc
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Văn bản số 1473/TLĐ ngày 2-12-1996 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn quy trình tiến hành thành lập Công đoàn Tổng Công ty
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng cộng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam việt nam §éc lËp Tù do- h¹nh phóc
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘNG
uploads/document
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng tp. ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents
  ® Trung tâm pháp luật tlđ
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng việt nam
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  CÔng văn số 1582/QĐ-tlđ ngàY 9 tháng 11 NĂM 2000 quy đỊnh về NỘi dung, phạm VI thu chi quỹ CÔng đOÀn cơ SỞ
  V/v : Hướng dẫn quy trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành qui tắc ứng xử

  LIÊN ĐOÀn lao đỘngtỉnh thanh hóa số: 04 /hd-lđLĐ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
documents
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng việt nam số: 1618 /hd-tlđ
  QuyếT ĐỊnh ban hành quy chế về hoạt động của trang web tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
  Về việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu với cán bộ, công chức, viên chức
  Tæng liªn ®oµn lao ®éng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  BỘ lao đỘng thưƠng binh
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng việt nam
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam việt nam
uploads/news/2012_05
  QĐ­-tlđ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
documents
  Bộ trưởng bộ tài chính
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Tæng liªn ®oµn lao ®éng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam viÖt nam ®éc lËp tù do- h¹nh phóc
  Số: 1725 / QĐ-tlđ Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2006
  ® Trung tâm pháp luật tlđ
  Chính phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002
  Quyết định Số 188/1999 /QĐ-ttg ngày 17-9-1999 của thủ tướng chính phủ Về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ
  Kính gửi: Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘNG
  HƯỚng dẫn tuyên truyền quá trình Việt Nam gia nhập
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng việt nam số : 1864 / tlđ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploads/documents/Van phong
  LiêN ĐOÀn lao đỘng tp hà NỘi số: /kh-lđLĐ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
congdoan/doc/thongbao
  Ông đOÀn giáo dục việt nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents
  Chính phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài Chính, Nghị định
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VanBanPhapLuat
  CÔng đOÀn việt nam 85 NĂm xây dựng và phát triển tài liệu tuyên truyền kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929 – 28/7/2014
documents/tailieu
  THÔng báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị trực tuyến
filesmgmt/documents
  Kế hoạch 130-kh/qu ngày 14/3/2014 của Quận ủy về tổ chức
documents
  ® Trung tâm pháp luật tlđ
  A. Xây dựng tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ

  Ban tổ chức số 450-QĐ/tctw đẢng cộng sản việt nam
documents
  ® Trung tâm pháp luật tlđ
Uploads/documents/Van phong
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng tp hà NỘI
uploads/document
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng tp. ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng việt nam
  Số: 2072/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
CMSTemplates/CongDoan/Images/7b
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng việt nam liêN ĐOÀn lao đỘng tỉnh ninh thuậN
documents
  ® Trung tâm pháp luật tlđ
files/media/congdoan
  THÔng tri số 02/2004/ttr-tlđ ngàY 22-3-2004 CỦa tổng liêN ĐOÀn lao đỘng việt nam hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam
documents
  Quyết định Số 238/LĐtbxh-qđ ngày 8-4-1997 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Về việc ban hành mẫu sổ lương của doanh nghiệp nhà nước
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘNG
upload/congdoan
  CÔng đOÀn giáo dục việt nam
documents
  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 269/2005/QĐ-ttg ngày 31 tháng 10 năm 2005 Về chế độ phụ cấp phục vụ
filesmgmt/financial
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng quận phú nhuận cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
CMSTemplates/CongDoan/Images/a4
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh ninh thuậN
documents
  Ban chấp hành trung ưƠng –––––––––– 288-QĐ/TW
  CHÍnh phủ Số : 87
congdoan/doc/vanban
  Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998
Resources/Docs/SubDomain/congdoan/VanBan
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam liêN ĐOÀn lao đỘng thành phố HỒ chí minh
Upload/congdoanbackan/Văn bản LĐLĐ tỉnh/2016/Thang 4
  Ủy ban kiểm tra cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
documents
  Quyết định số 65/QĐ-bch ngày 08-01-2004 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
CMSTemplates/CongDoan/Images/6f
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh ninh thuậN
uploads/congdoangiaoductinh/news/2015_11
  CÔng đOÀn giáo dục số: 337/CĐn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploads/userfile/user4/files
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam liêN ĐOÀn lao đỘng huyện bắc bình độc lập -tự do Hạnh phúc
userfile/User/duongtt/files/2016/3
  CÔng đOÀN ĐIỆn lực việt nam
filesmgmt/documents
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng q. Phú nhuận số: /kh-lđLĐ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploads/userfile/user4/files
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam liêN ĐOÀn lao đỘng huyện bắc bình độc lập – Tự do – Hạnh phúc
uploads/document
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng tp đÀ NẴNG
filesmgmt/documents
  THÔng tư ban hành danh mục công việc không đƯỢc sử DỤng lao đỘng nữ
documents
  Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
congdoan/attachments/article/816
  ĐIỀu lệ CÔng đOÀn việt nam
documents
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ
  Kính gửi: Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc tw
UserFile/Files/VanBanCD
  TẬP ĐOÀN ĐIỆn lực việt nam
documents
  TỔng liêN ĐOÀn laođỘng việt nam cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/congdoanthainguyen/FileVanBan/2015/T7
  HƯỚng dẫn về việc xét chọn tôn vinh danh hiệu “ Doanh nghiệp xuất sắc”
documents
  Số : 525 /QĐ-tlđ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
FileManager/Files/My Documents/VBPL
  Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006
documents
  Công văn số 536/TLĐ ngày 12-4-2001 của Tổng Liên đoàn Hướng dẫn về việc bổ sung sửa đổi chế độ chi phụ cấp Chủ tịch công đoàn không chuyên trách
congdoan/doc/vanban
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ NỘi vụ BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh
documents
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng việt nam hội liên hiệp phụ NỮ việt nam
  Về việc phân công triển khai thực hiện Kết luận số 40-kl/tw ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về việc sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận
Content/vanban
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam công đOÀn ngành giáo dụC Độc lập Tự do Hạnh phúc
documents
  THÔng tri số 58/ttr-tlđ ngàY 10-5-2004 CỦa tổng liêN ĐOÀn lao đỘng việt nam hưỚng dẫN ĐÓng và thu đOÀn phí CÔng đOÀN
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng việt nam cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UserFile/Files/VanBanCD
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập -tự do- hạnh phúc
documents
  Quyết định số 611/TTg ngày 4-9-1996 của thủ tướng chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với công nhân, viên chức một số ngành, nghề đặc biệt trong các doanh nghiệp
  VỀ việc trợ CẤp hàng tháng cho những ngưỜi có TỪ ĐỦ 15 NĂM ĐẾn dưỚI 20 NĂm công tác thực tế ĐÃ HẾt thời hạn hưỞng trợ CẤp mất sức lao đỘng thủ TƯỚng chính phủ
wp-content/uploads/2016/01
  CHƯƠng một nguồn gốc và HƯỚng đI : phong trào liên minh thánh tâM. Điều 101 Nguồn gốc của Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm
Upload/congdoanthainguyen/FileVanBan/2016/T4
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh thái nguyêN Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
documents
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘNG
  QĐ CÔng văn số SỐ 699 /2000/QĐ-tlđ ngàY 12 tháng 6 NĂM 2000 quy đỊnh về thu và phân phối tài chính công đOÀN
  ® Trung tâm pháp luật tlđ
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam việt nam
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng việt nam bộ lao đỘng-thư­Ơng binh và XÃ HỘI
  Quyết định số 775/2001/QĐ-blđtbxh ngày 9-8-2001 của bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội về việc ban hành điều lệ trường dạy nghề
  BỘ trưỞng bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
uploads/news/2012_09
  TỔng liêN ĐOÀN
documents
  Công văn số 796/TLĐ, ngày 30/6/1998 của Tổng Liên đoàn LĐvn hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội
data/UserFiles/File/tracuuvanban/nam 2011
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng vn liêN ĐOÀn lao đỘNG
documents
  1. P7+1 p7+1 3 5 E3+5 h2+3 P3+1 2 P3+1 c5+4 A4+5 e7+5
  Kế hoạch số 811/TLĐ ngày 03/7/1998 của Tổng Liên đoàn LĐvn hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền về "Biển, đảo" của tổ quốc trong công nhân lao động
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘNG
  Chính phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Nghị định
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/congdoanthainguyen/FileVanBan/2016/T1
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh thái nguyêN
documents
  QuyếT ĐỊnh số 935/QĐ-tlđ, ngàY 17/7/2000 V/v ban hành quy chế cung cấp và tuyển chọn lao đỘng việt nam đi làm việc có thời hạN Ở NƯỚc ngoài của công ty cung ứng lao đỘng quốc tế thuộc tổng liêN ĐOÀN
portals/0
  Nghị định số 95/2013/NĐ-cp ngày 22/08/2013 của Chính phủ về việc xử phạt VI phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
documents
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/0/Thong tin - Bao cao/2016
  HOẠT ĐỘng công đOÀn huyệN, thị XÃ, thành phố, ngàNH
filesmgmt/documents
  LỊch tổ chức hoạT ĐỘng “THÁng công nhâN” LẦN 6 NĂM 2014 VÀ hoạT ĐỘng kỷ niệM 85 NĂm ngày thành lập công đOÀn việt nam
  Trung tâm tdtt số: /Đl tdtt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/news
  TÔN ĐỨc thắng chủ tịch nước (1969-1981)
userfile/images/CMSFiles/cmsadmin
  CÔng đOÀN ĐIỆn lực việt nam
uploads/news/2013_01
  Những phím tắt quan trọng nhất khi dùng máy tính Bạn nên dùng các tổ hợp phím tắt để tăng tốc độ làm việc mà không cần đến con trỏ chuột
directory congdoan  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương