cgtdt/web/images/upload1/file/doc/TN Moi Truong
  Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
cgtdt/web/images/upload1/file/doc/VHTT
  QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞNG trưỞng ban ban tổ chức cán bộ chính phủ SỐ 428/tccp-vc ngàY 02 tháng 6 NĂM 1993 VỀ việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch côNG chức ngành văn hoá thông tin
cgtdt/web/images/upload1/file/doc/Tu Phap
  UỶ ban nhân dân thành phố HÀ NỘi căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003
cgtdt/web/images/upload1/file/doc/GD-DT
  Số : 27 /2000/QĐ-bgd&Đt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cgtdt/web/images/upload1/file/doc/VHTT
  CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin phê duyệt quy hoạch tổng thể BẢo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử VĂn hóa và danh lam thắng cảnh đẾn năM 2020
cgtdt/web/images/upload1/file/doc/TN Moi Truong
  Về điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng và trợ cấp trang phục
cgtdt/web/images/upload1/file/doc/Thuong Mai
  BỘ TÀi chính-bộ thưƠng mại cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
cgtdt/web/images/upload1/file/doc/TN Moi Truong
  BỘ TÀi chính số: 93/2002/tt-btc
cgtdt/web/images/upload1/file/doc/VHTT
  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
directory cgtdt web  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương