cgtdt/web/images/upload1/file/doc/TN Moi Truong
  Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
cgtdt/web/images/upload1/file/doc/VHTT
  QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞNG trưỞng ban ban tổ chức cán bộ chính phủ SỐ 428/tccp-vc ngàY 02 tháng 6 NĂM 1993 VỀ việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch côNG chức ngành văn hoá thông tin
cgtdt/web/images/upload1/file/thang 7
  UỶ ban nhân dân thành phố HÀ NỘI
cgtdt/web/images/upload1/file/nam 2013
  MẪu bản kê khai tài sảN, thu nhậP Áp dụng cho kê khai tài sảN, thu nhập phục vụ BỔ nhiệM, miễN nhiệM, CÁch chứC; Ứng cử ĐẠi biểu quốc hộI, HỘI ĐỒng nhân dâN; BẦU, phê chuẩn tại quốc hộI, HỘI ĐỒng nhân dâN
gialam/cgtdt/web/images/upload1/file/2014/TNMT
  Quy hoạch sử DỤng đẤT ĐẾn năM 2020 KẾ hoạch sử DỤng đẤT 5 NĂm kỳ ĐẦU (giai đOẠN 2011 2015) huyện gia lâM – thành phố hà NỘI
sonn/cgtdt/web/images/upload1
  Ubnd thành phố HÀ NỘi sở NÔng nghiệP & ptnt
cgtdt/web/images/upload1/file/doc/Tu Phap
  UỶ ban nhân dân thành phố HÀ NỘi căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003
sonn/cgtdt/web/images/upload1
  Ubnd thành phố HÀ NỘi sở NÔng nghiệP & ptnt
cgtdt/web/images/upload1/file/thang 11
  THÔng tư Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam
sonn/cgtdt/web/images/upload1
  Ubnd thành phố HÀ NỘi sở NÔng nghiệp và ptnt
cgtdt/web/images/upload1/file/doc/GD-DT
  Số : 27 /2000/QĐ-bgd&Đt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cgtdt/web/images/upload1/file/doc/VHTT
  CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin phê duyệt quy hoạch tổng thể BẢo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử VĂn hóa và danh lam thắng cảnh đẾn năM 2020
gialam/cgtdt/web/images/upload1
  SỞ NÔng nghiệP & ptnt
cgtdt/web/images/upload1/file/nam 2013
  Cơ quan, tổ chức báo cáo: Cơ quan, tổ chức nhận báo cáo
cgtdt/web/images/upload1/file/doc/TN Moi Truong
  Về điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng và trợ cấp trang phục
cgtdt/web/images/upload1/file/doc/Thuong Mai
  BỘ TÀi chính-bộ thưƠng mại cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
cgtdt/web/images/upload1/file/doc/TN Moi Truong
  BỘ TÀi chính số: 93/2002/tt-btc
cgtdt/web/images/upload1/file/doc/VHTT
  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
directory cgtdt web  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương