UploadFiles/DauThau
  HỒ SƠ MỜi thầu xây lắp gói thầu số 07: Toàn bộ phần chi phí xây lắp công trình
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do- hạnh phúc
dichvu/dauthau
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 3: toàn bộ phần xây lắp của dự ÁN
  HỒ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 05
UploadFiles/DauThau
  Ban đẦu tư VÀ XÂy dựng hồ SƠ MỜi thầu xây lắP
dichvu/dauthau
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầU Áp dụng phưƠng thứC
UploadFiles/DauThau
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầu tên gói thầu: 03: Toàn bộ Phần xây lắp của dự án
dichvu/dauthau
  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
  HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh
UploadFiles/DauThau
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ
dichvu/dauthau
  HỒ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 06
dauthau/Documents
  BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
UploadFiles/DauThau
  HỒ SƠ MỜi thầu công trìNH: kiên cố HÓa kênh mưƠng htx1, htx2 XÃ thủy thanh
dauthau/tindauthau/Documents
  BỘ NÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UploadFiles/DauThau
  HỒ SƠ MỜi sơ tuyển tên gói thầu số 1: Thiết bị mn trong nhà. Tên dự toán : thiết bị phục vụ DẠy học mầm non
dichvu/dauthau
  Tên gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây lắp của dự án Công trình: Hội trường khu huấn luyện dự bị động viên Bình Thành Phát hành ngày: 10/09/2015
  GÓi thầu số 12: TƯ VẤn khảo sáT, thiết kế BẢn vẽ thi công và DỰ toán hạng mục hệ thống cấp nưỚc mặN
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầU
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam đỘc lập tự do hạnh phúc hồ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầU
  GÓi thầu số 09: toàn bộ phần xây lắp tuyến kè giai đOẠN 1, ĐƯỜng thi côNG, CÔng trình phụ trợ VÀ chi phí LÁn trại phục vụ thi côNG
  GÓi thầu số 03: khảo sáT, thiết kế BẢn vẽ thi công và DỰ toáN
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam đỘc lập tự do hạnh phúc hồ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh
  HỒ SƠ MỜi thầu xây lắp gói thầu số 04 Toàn bộ phần xây lắp tuyến đê đoạn từ Km23+470 đến Km25+036 và công trình trên tuyến
uploads
  QuyếT ĐỊnh của bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 731/2008/QĐ-bkh ngàY 10 tháng 6 NĂM 2008 ban hành mẫu hồ SƠ MỜi thầu xây lắP
dichvu/dauthau
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam đỘc lập tự do hạnh phúc hồ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh
UploadFiles/DauThau
  Ban đẦu tư VÀ XÂy dựng hồ SƠ MỜi thầu xây lắP
directory UploadFiles DauThau  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương