/Thu_tuc_hanh_chinh/so lao dong
  Quyết định ban hành Nội quy lao động (Mẫu số 02)
vi-VN/a/dateh/thu-tuc-hanh-chinh/Thu-Tuc-Mot-Cua/Tainguyenmoitruong/Documents
  Mẫu số 04. Hợp đồng cho thuê đất
/Thu_tuc_hanh_chinh
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152
3cms/upload/File/Thu_tuc_hanh_chinh/THONG TIN_TRUYEN THONG
  CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
/Thu_tuc_hanh_chinh/So VHTTDL
  Nghị ĐỊnh quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
/Thu_tuc_hanh_chinh/Cap_Huyen
  Giám đốc Sở Lao động tb&xh tỉnh, thành phố
3cms/upload/File/Thu_tuc_hanh_chinh/so lao dong
  Mẫu số 3 (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2003/tt- blđtbxh ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và X hội)
/Thu_tuc_hanh_chinh/So Giao Thong
  32. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị hỏng, bị mất cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý
  47. Đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa a Trình tự thực hiện
/Thu_tuc_hanh_chinh/Cap_xa
  Mẫu số 48/HĐtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
/Thu_tuc_hanh_chinh/so lao dong
  Mẫu số 3b: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-blđtbxh ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề
/Thu_tuc_hanh_chinh/So VHTTDL
  Thông tư của Bộ Tài chính Số 87/2002/tt-btc ngày 02/10/2002 Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch
vi-VN/a/dateh/thu-tuc-hanh-chinh/Thu-Tuc-Mot-Cua/Tainguyenmoitruong/Documents
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu báo thay đỔi hộ khẩU, nhâN khẩU
directory Thu tuc hanh chinh  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương