PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917/TTHC
  Mẫu số 10 Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2010/tt-blđtbxh ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội CƠ quan có thẩm quyền công ty
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  Nghị định của Chính phủ số 107/2004/NĐ-cp ngày 01 tháng 4 năm 2004 quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp
  BỘ XÂy dựng
uploads/news/TTHCVH/Vanhcso
  * Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke Trình tự thực hiện: Bước 1
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917/TTHC
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 75/2006/NĐ-cp ngàY 02 tháng 8 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật giáo dụC
Resources/Docs/TTHC/SO LĐ-TB-XH
  Mẫu số 02: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Ban hành nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/3/fileTTHC
  TÊn doanh nghiệp
  TÊn doanh nghiệp
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  BỘ TÀi chính
  CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917/TTHC
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
TTHC/Documents
  22. Thủ tục cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917/TTHC
  CỦa bộ XÂy dựng số 04/2006/tt-bxd ngàY 18 tháng 8 NĂM 2006 HƯỚng dẫn thực hiện quy chế khu đÔ thị MỚi ban hàNH
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 71/2008/NĐ-cp ngàY 05 tháng 06 NĂM 2008
uploads/news/TTHCVH/NTBIEUDIEN
  01. Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
TTHC/Documents
  3. Thủ tục giám định thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  BỘ XÂy dựng số: 10/2010/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites/soxaydung.bentre.gov.vn/files/doclib/tthc
  BỘ XÂy dựng
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917/TTHC
  Nghị Định của Chính Phủ Về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng
sites/soxaydung.caobang.gov.vn/files/vanban
  TỈnh cao bằng số: 1348 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/sct/File/TTHC
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ nghị
uploads/tthc/files
  CỤc quản lý TÀi nguyên nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/LEGALS
  BỘ TÀi chính số: 08/2005/QĐ-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
VanBan
  Mẫu số: C2-08/NS
webcenter/tthc
  THÔng tin tóm tắt về CÔng ty đẠi chúNG
Portals/3/fileTTHC/SoTaiNguyen_MT
  UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh long cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/3/fileTTHC/TTHC_CapXa
  UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh long cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/3/fileTTHC/SoVanHoa_TTDL
  UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh long cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/3/fileTTHC/TTHC_CapHuyen
  UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh long cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
BieuMauDinhKem
  Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917/TTHC
  BỘ XÂy dựng số: 1062 /QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites/soxaydung.bentre.gov.vn/files/doclib/tthc
  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ðộc lập Tự do Hạnh phúc
Portals/3/fileTTHC
  Mẫu số 11/HĐta cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/DOCUMENTS
  ĐƠN ĐỀ nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Portals/3/fileTTHC/SoKeHoach_DT
  UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
sites/soxaydung.bentre.gov.vn/files/doclib/tthc
  CHÍnh phủ Số: 112
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  Phần A: những quy đỊnh chung I- phạm VI áp dụNG
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917/TTHC
  Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở
BieuMauDinhKem
  118. Thủ tục phê duyệt cho vay người lao động thuộc huyện nghèo đi xuất khẩu lao động a. Trình tự thực hiện
Upload/LEGALS
  Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
Portals/3/fileTTHC/SoCongThuong
  UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh long cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/3/fileTTHC/SoTuPhap
  UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh long cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/tthc/File
  UỶ ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
uploads/tthc/TT_03
  Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  BỘ CÔng thưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TTHC/Documents
  Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức
  Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân
Upload/DOCUMENTS
  ĐƠN ĐỀ nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ
images/danang/file/kbnndanang/TTHC 2015
  Mẫu số C2-12/NS
Portals/3/fileTTHC/SoCongThuong
  UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh long cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/3/fileTTHC/TTHC_CapHuyen
  UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh long cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/sct/File/TTHC
  TÊn doanh nghiệP
Portals/3/fileTTHC/SoVanHoa_TTDL
  Ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/3/fileTTHC/BQLCacKCN
  Ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
BieuMauDinhKem
  2 Tên thủ tục hành chính
Portals/3/fileTTHC/TTHC_CapHuyen
  Ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Portals/3/fileTTHC/TTHC_CapXa
  Ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ TÀi chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản
Portals/3/fileTTHC/SoNongNghiep_PTNT
  Ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Portals/3/fileTTHC/SoVanHoa_TTDL
  UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Portals/3/fileTTHC/BanDanToc
  UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  Uû ban nhn dn thµnh phè H¶i Phßng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt na
  NĐ-cp độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2004 nghị ĐỊnh của chính phủ
Portals/3/fileTTHC/TTHC_CapHuyen
  UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  Đã hoàn thành công tác thi công các công trình thăm dò theo Giấy phép thăm dò khoáng sản số ngày tháng năm
  Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Portals/3/fileTTHC
  Mẫu số 15/Đk cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-VN/congdan/Documents/TTHC cap huyen
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals/3/fileTTHC/TTHC_CapXa
  UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Portals/3/fileTTHC/TTHC_CapHuyen
  TỈnh vĩnh long
BieuMauDinhKem
  6 Tên thủ tục hành chính
Portals/3/fileTTHC/SoGT_VT
  TỈnh vĩnh long
Download.aspx/E67D5AAF7C9941F4B4A83F2C70F47B3F/1
  BỘ khoa học và CÔng nghệ Số: 1553/QĐ-bkhcn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/3/fileTTHC/TTHC_CapXa
  Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1223/vpcp-tccv ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  CHÍnh phủ Số: 91/2010/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Uploads
  NỘi dung thủ tục hành chính đề nghị sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện
BieuMauDinhKem
  2. Thủ tục Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm vỉa hè. Trình tự thực hiện
Portals/3/fileTTHC/SoKhoaHoc_CN
  TỈnh vĩnh long
Portals/3/fileTTHC/SoYTe
  TỈnh vĩnh long
Portals/3/fileTTHC/SoKhoaHoc_CN
  Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Portals/3/fileTTHC/SoNongNghiep_PTNT
  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Portals/3/fileTTHC/TTHC_CapHuyen
  Của ubnd cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Portals/3/fileTTHC/TTHC_CapXa
  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất; giao đất
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003
Portals/3/fileTTHC/SoTuPhap
  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Portals/3/fileTTHC/SoXayDung
  Căn cứ Nghị định số 63/NĐ-cp, ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
sites/soxaydung.bentre.gov.vn/files/doclib/tthc
  Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-cp ngày12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Portals/3/fileTTHC/SoCongThuong
  Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Portals/3/fileTTHC/SoKeHoach_DT
  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-cp, ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
Portals/3/fileTTHC/SoNongNghiep_PTNT
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003
Portals/3/fileTTHC/TTHC_CapHuyen
  Của ubnd cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Portals/3/fileTTHC/TTHC_CapXa
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  Số: 25/2009/tt-btnmt
Portals/3/fileTTHC/TTHC_CapHuyen
  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
Portals/3/fileTTHC/SoXayDung
  Về việc Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  Ban hành quy đỊnh về quản lý DỰ ÁN ĐẦu tư XÂy dựng công trình sử DỤng vốn ngân sách nhà NƯỚc trêN ĐỊa bàn thành phố HẢi phòNG
  BỘ CÔng thưƠng số: 51/2008/QĐ-bct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/TTHC
  Mẫu số 08 Phụ lục III
Portals/3/fileTTHC/TTHC_CapHuyen
  Của ubnd cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-cp, ngày 08/6/2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính
Portals/3/fileTTHC/SoNongNghiep_PTNT
  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  QuyÕt ®Þnh cña thñ t­íng chÝnh phñ Sè 181/2005/Q§-ttg ngµy 19 th¸ng 7 n¨m 2005 quy ®Þnh vÒ phn lo¹i, xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c ng lËp
Portals/3/fileTTHC/SoYTe
  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-cp, ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
Portals/3/fileTTHC/SoXayDung
  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-cp, ngày 08/6/2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính
Portals/3/fileTTHC/SoCongThuong
  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. Chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Portals/0/vanban/TTHC/TT 185 BTC
  Mẫu số: 03-msns-btc
webcenter/tthc
  THỦ TỤc hành chính sửA ĐỔI, thay thế thuộc phạm VI chức năng quản lý CỦa bộ TÀi chíNH
3cms/upload/tthc/File
  Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-cp ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ
uploads/tthc/files
  Mẫu số 01/Đktc (Theo Thông tư liên tịch số 20/2011/ttlt-btp- btnmt ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường). CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/tthc/files/tthc_moi_truong
  13. Trình tự thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường Trình tự thực hiện: + Bước 1
Portals/3/fileTTHC/SoCongThuong
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 thánh 11 năm 2003
Portals/3/fileTTHC/SoTaiNguyen_MT
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 thánh 11 năm 2003
Portals/3/fileTTHC/BQLCacKCN
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 thánh 11 năm 2003
Portals/3/fileTTHC
  PHỤ LỤC 01 (Mẫu đơn theo Nghị định 12/2009/NĐ-cp ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình) chủ ĐẦu tư
Portals/3/fileTTHC/ThanhTraTinh
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 thánh 11 năm 2003
Portals/3/fileTTHC/SoNongNghiep_PTNT
  Về việc công bố mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của
Portals/3/fileTTHC/SoLaoDong_TBXH
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 thánh 11 năm 2003
Portals/3/fileTTHC/SoKhoaHoc_CN
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 thánh 11 năm 2003
Portals/3/fileTTHC/SoVanHoa_TTDL
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 thánh 11 năm 2003
Portals/3/fileTTHC/SoTuPhap
  Về việc công bố thay thế và bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Portals/0/TempUpload/Phapluat/2016/4/12
  NỘi dung cung cấp thông tin, thành phần hồ SƠ, thực hiện thủ TỤc về kiểm tra công tác nghiệm thu đƯa công trình vào sử DỤNG
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  Về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo
  Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003
Portals/3/fileTTHC
  Mẫu số 1c CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  Điều Trình tự lập và phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng
Portals/3/fileTTHC/SoNoiVu
  Của Sở Nội vụ và áp dụng chung tại các sở, ban, ngành tỉnh chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Portals/3/fileTTHC/TTHC_CapXa
  Về việc công bố thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Portals/3/fileTTHC/TTHC_CapHuyen
  Về việc công bố thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
3cms/upload/tthc/File
  Số: 2057/QĐ-ubnd
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  Ủy ban nhân dân thành phố HẢi phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/DOCUMENTS
  Mẫu số 1 Mẫu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng
data/filenews
  HƯỚng dẫn tiếp nhận- giải quyết hồ SƠ cpxd phụ LỤc phụ lục 6
BieuMauDinhKem
  6. Xác nhận Bản đăng ký khai khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 70/2009/NĐ-cp ngàY 21 tháng 08 NĂM 2009 quy đỊnh trách nhiệm quản lý nhà NƯỚc về DẠy nghề chính phủ
  Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006
uploads/tthc/files
  5. Chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
uploads/tthc/QLT_2015
  Tên tthc: Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật
uploads/tthc/2016
  Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật Trình tự thực hiện
3cms/upload/tthc/File
  Phụ lục 1 (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/tt-bxd ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/STP/2332/Yte
  I. LĨNh vực giáM ĐỊnh y khoa, pháp y, pháp y tâm thần bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở y tế
  C. thủ TỤc hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của uỷ ban nhân dân cấp huyệN (03 tthc)
Lists/TTHC2016/Attachments/82
  Mẫu số 04 ĐƠn vị chủ quản công ty
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  BỘ VĂn hoá-thông tin
Portals/3/fileTTHC/SoNongNghiep_PTNT
  Về việc công bố mới, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/TTHC CHINH SUA - BO SUNG- BAI BO 2011/SO TAI CHINH
  1. Mua sắm, điều chuyển, bán, thanh lý và tiêu hủy tài sản nhà nước
sites/soxaydung.bentre.gov.vn/files/doclib/tthc
  BỘ XÂy dựng số: 12/2009/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917/TTHC
  TÊn công ty
thutuchanhchinh/Documents
  14. Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng a Trình tự thực hiện thủ tục hành chính
Lists/TTHC2016/Attachments/86
  PHỤ LỤc III mẫu tờ khai trị giá HẢi quan (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2015/tt-btc ngày 25 tháng 3 năm 2015) hq/2015-tg1
webcenter/tthc
  05/gtgt (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/tt-btc ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
upload/images/2016
  Phụ lục đính kèm thủ tục số 45 lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh
sites/soxaydung.bentre.gov.vn/files/doclib/tthc
  BỘ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vanban/XAYDUNG/TTHC
  Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003
  * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
sites/soxaydung.bentre.gov.vn/files/doclib/tthc
  QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số: 16/2003/QH11 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
uploads/tthc
  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với lô vật thể nhập khẩu
BieuMauDinhKem
  82. Thủ tục: Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công Trình tự thực hiện
3cms/upload/sct/File/TTHC
  TÊn doanh nghiệP
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/2012/SO GIAO THONG - tai len mang/TTHC MOI
  Cấp lại giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Trình tự thực hiện
3cms/upload/tthc/File
  Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2014/tt-btc ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính
uploads/tthc/files
  PHỤ LỤC 13 MẪu văn bảN ĐỀ nghị XÁc nhậN ĐĂng ký ĐỀ Án bảo vệ MÔi trưỜng đƠn giảN
Resources/Docs/TTHC/SO LĐ-TB-XH
  Quyết định 290/2005/QĐ-ttg ngày 08/11/2005: Điều 1
3cms/upload/tthc/File
  QuyếT ĐỊnh thay đổi, bổ sung thành viên Tổ công tác thực hiện
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  LUẬt nhà Ở CỦa quốc hội nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số 56/2005/QH11 ngàY 29 tháng 11 NĂM 2005
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 71
  BẢn khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạT ĐỘng khoan thăm dò, khai thác nưỚc dưỚI ĐẤT
Portals/3/fileTTHC/SoGD_DT
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003
Upload/DOCUMENTS
  Kèm theo Thông tư số 34/2014/tt-btnmt ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
download.aspx/bdba34a1783a4cca9126c6ee1a3f3c17/1
  BỘ khoa học và CÔng nghệ Số: 1950/QĐ-bkhcn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
webcenter/tthc
  Phụ lục IX mẫu giấY ĐỀ nghị thành lậP (ĐÓng cửA) chi nháNH, phòng giao dịCH, VĂN phòng đẠi diện của công ty chứng khoáN
BieuMauDinhKem
  1. Thẩm định và phê duyệt phương án khai thác rừng (đối với chủ rừng là tổ chức không đủ điều kiện khai thác chính theo phương án điều chế rừng nhưng có nhu cầu khai thác gỗ không vì mục đích thương mại) Trình tự thực hiện
Resources/Docs/TTHC/SO LĐ-TB-XH/Viec_lam
  TÊn doanh nghiệP, TỔ chứC
webcenter/tthc
  THỦ TỤc hành chính ban hành thuộc phạm VI chức năng quản lý CỦa bộ TÀi chíNH
  Thủ tục thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư xdcb thuộc nguồn vốn nsnn theo niên độ ngân sách hàng năm của các Bộ, ngành trung ương thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính
Upload/DOCUMENTS
  Mẫu số 1 : giấY ĐĂng ký hoạT ĐỘng (Dùng cho tcpcpnn đã được cấp Giấy phép lập Văn phòng Đại diện)
Portals/3/fileTTHC/SoVanHoa_TTDL
  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Portals/3/fileTTHC/SoCongThuong
  Về việc công bố ban hành mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương. Chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Portals/3/fileTTHC/SoYTe
  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở y tế tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Lists/TTHC2016/Attachments/138
  Phụ lục IV mẫu tờ khai hải quan, phụ LỤc tờ khai hải quan giấy và HƯỚng dẫn cách ghi các chỉ tiêu thông tin trên các biểu mẫU
BieuMauDinhKem
  Thủ tục 38: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi vốn đầu tư của Chủ doanh nghiệp tư nhân theo quyết định của Tòa án Trình tự thực hiện
userfiles/file/BAUCU2016/VANBANCHIDAO
  Ubnd tỉnh quảng ninh
Portals/3/fileTTHC
  Tên tổ chức Số
Portals/3/fileTTHC/SoKhoaHoc_CN
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003
2011/11
  Câu 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Ý nghĩa học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đối với
Upload/DOCUMENTS
  Cfs độc Lập-Tự do-Hạnh phúc
3cms/upload/tthc/File
  BIỂu thống kê ĐẶC ĐIỂm khu rừng giao, cho thuê, thu hồi rừNG
Lists/TTHCDB/Attachments/172
  1. Thủ tục thẩm định đề án thành lập tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước
Data/tthc
  TÊn chủ ĐẦu tư CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/3/fileTTHC/TTHC_CapHuyen
  Của ubnd cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Portals/3/fileTTHC/TTHC_CapXa
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003
Hnh nh bn tin/2011-7/tthc
  Số: 48 /2011/QĐ-ubnd
Portals/3/fileTTHC/TTHC_CapHuyen
  Hành chính tư pháp áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Portals/3/fileTTHC/TTHC_CapXa
  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thay thế thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Portals/3/fileTTHC/SoGD_DT
  Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
sites/soxaydung.bentre.gov.vn/files/doclib/tthc
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập -tự do Hạnh phúc
Hnh nh bn tin/2011-8/tthc
  4. LĨNh vực quy hoạch xây dựNG: 06 thủ TỤc cung cấp thông tin quy hoạch đối với nhà ở riêng lẻ
Portals/3/fileTTHC/SoTuPhap
  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Portals/3/fileTTHC/TTHC_CapXa
  Áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 52/2008/QĐ-blđtbxh ngàY 05 tháng 05 NĂM 2008
Portals/3/fileTTHC
  Mẫu số 52/HĐgv cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/3/fileTTHC/SoCongThuong
  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. Chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Portals/3/fileTTHC
  : Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B)
Portals/3/fileTTHC/TTHC_CapHuyen
  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-cp, ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
3cms/upload/tthc/File
  Mẫu số 04 của Nghị định số 59/2015/NĐ-cp
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917/TTHC
  QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 64/1998/QĐ-ttg ngàY 21 tháng 3 NĂM 1998 VỀ việc giảm tiền mua nhà Ở cho một số ĐỐi tưỢng khi mua nhà Ở Đang thuê thuộc sở HỮu nhà NƯỚC
uploads/tthc/files
  Phụ lục 6 MẪU ĐƠN ĐĂng ký, SỔ ĐĂng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hạI
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917/TTHC
  Nghị ĐỊnh về mua bán và kinh doanh nhà ở
BieuMauDinhKem
  7. Thủ tục phê duyệt cho vay ưu đãi lãi suất đối với hộ nghèo tại 61 huyện nghèo a. Trình tự thực hiện
3cms/upload/tthc/File
  Mẫu số 1 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Mẫu 65: ban hành theo tt số14./2010/tt-bnn ngày 19 tháng 3
PortalFolders/ImageUploads/STP/2332/TTVH
  I. Lĩnh vực Văn hóa: Thủ tục đăng lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Trình tự thực hiện
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  UỶ ban thưỜng vụ quốc hội số: 724/2009/nq-ubtvqh12
  UỶ ban thưỜng vụ quốc hội số: 725/2009/ubtvqh12 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/TTHC2016/Attachments/83
  Mẫu 02a/dnut tên công ty
Portals/3/fileTTHC/SoNongNghiep_PTNT
  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Portals/3/fileTTHC/SoTuPhap
  Về việc công bố thay thế thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Portals/3/fileTTHC/TTHC_CapXa
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003
Portals/3/fileTTHC/TTHC_CapHuyen
  Của ubnd cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long
UserFiles/Docs/TTHC
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc quyếT ĐỊnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng
Portals/3/fileTTHC/SoCongThuong
  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Portals/3/fileTTHC/SoXayDung
  Về việc Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Portals/3/fileTTHC/SoNongNghiep_PTNT
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003
Upload/DOCUMENTS
  Mẫu hk05 ban hành theo tt số 81/2011/tt-bca ngày 15/12/2011
  Mẫu 9 Điều lệ hội (*)
Portals/3/fileTTHC/SoNongNghiep_PTNT
  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Portals/3/fileTTHC/TTHC_CapHuyen
  Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Portals/3/fileTTHC/SoYTe
  Và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở y tế tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
webcenter/tthc
  THỦ TỤc hành chính sửA ĐỔI, thay thế, BÃi bỏ thuộc phạm VI chức năng quản lý CỦa bộ TÀi chíNH
Portals/3/fileTTHC/SoNongNghiep_PTNT
  Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
BieuMauDinhKem
  13. Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
  1. Thủ tục Thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý Trình tự thực hiện
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008
BieuMauDinhKem
  2. Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi cho Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến. Trình tự thực hiện
PortalFolders/ImageUploads/TTHCUBND/1917
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003
vi-VN/a/sotnmt/tthc/cap-tinh/moi-truong/Documents
  Mẫu văn bản giải trình về việc tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
webcenter/tthc
  Ủ Không ghi vào khu vực này Mẫu số C4-02/kb số: y nhiệm chi
Upload/LEGALS
  BỘ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
images/TTHC/Documents
  Điều Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền
Upload/DOCUMENTS
  Asean common effective preferential
Upload/LEGALS
  Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004
Vanban/TTHC
  Chương I quy đỊnh chung điều Phạm VI điều chỉnh và đối tượng áp dụng
doc
  MỘt số VẤN ĐỀ VỀ ĐỊnh hưỚng tiếp cận giải quyết nghèO ĐÓI Ở việt nam
webcenter/tthc
  Mẫu 05/bkthslhhchmt bảng kê tổng hợp số lượng hàng hóa cửa hàng miễn thuế
  Mẫu số: C1- 02/NS
uploads/tthc/2016
  Danh mụC, NỘi dung thủ TỤc hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực bảo vệ thực vậT
uploads/tthc/QLT_2015
  Tên tthc: Cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật để đăng ký chính thức
directory TTHC  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương