Documents/Uploads
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
documents/uploads
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 5624-1 : 2009
Documents/Uploads
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 6134 : 2009
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 7305-2 : 2008 iso 4427-2 : 2007
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7937-2: 2013 iso 15630-2: 2010
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7937-1: 2013 iso 15630-1: 2010
  Tiªu chuÈn c¬ ®iÖn n ng nghiÖp tcvn 6817: 2001
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7658: 2012 iso 3463: 2006
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 6008 : 2010
Download/DMVBPL14000/Nuocthai
  Tiêu chuẩn Việt nam tcvn 6001 1995 iso 5815 1989
Documents/Uploads
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 5977 : 2009 iso 9096 : 2003
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 6617: 2000
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7597: 2013 codex stan 210-1999, Am
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 4856: 1997
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7648: 2007
Upload/TCVN/Duthao/2016
  VIỆn khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
Documents/Uploads
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7937-3: 2013 iso 15630-3: 2010
Download.aspx/C588934B61FB4FD785F28643C8A0DF50/1
  CHỢ tiêu chuẩn thiết kế
Documents/Uploads
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 6862: 2001 iso 11277 : 1998
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 6862: 2012 iso 11277: 2009
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  Tcvn 4054 : 2005 XuÊt b¶n lÇn 3 §­êng t  yªu cÇu thiÕt kÕ
Documents/Uploads
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 8119: 2009
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8662 : 2011
media/documents
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 8860-1: 2011
Documents/Uploads
  Tiªu chuÈn ViÖt nam tcvn 1053 86
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 8681: 2011
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8409: 2010
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 6149 – 2 : 2007 iso 1167 – 2 : 2006
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 8682: 2011 surimi đÔng lạnh frozen surimi Lời nói đầu
files/document/kdoan
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 9206 : 2012
uploads/FileLargeTemp
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 6303 : 1997
Documents/Uploads
  Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 1279-1993
  Tiªu chuÈn ch¨n nu I tcvn 1280 81
  Tiªu chuÈn ch¨n nu I tcvn 1282 81
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7888 : 2008
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 8412: 2010
wp-content/uploads/2013/07
  T I ê uchu ẩ n q u ố c g I a
sites/head/vi/resources/media/pdf/vbqppl
  BỘ khoa học và CÔng nghệ Số: 15/2013/tt-bkhcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Doc/TCVN
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc
Documents/Uploads
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7305-1: 2008 iso 4427-1: 2007
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5540: 1991 (st sev 1391 1978)
  Tiªu chuÈn c¬ ®iÖn n ng nghiÖp tcvn 1773-13: 1999
B_WEB/userfiles/files
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 141 : 2008
Documents/Uploads
  Lời nói đầu tcvn 6260 : 2009 thay thế tcvn 6260 : 1997. tcvn 6260 : 2009
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 1437: 1989
  Nhóm n tiêu chuẩn Việt Nam
  Tiªu chuÈn ch¨n nu I tcvn 1442- 86
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 1454 2013 iso 3720: 2011
  Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 1455-1993
  Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 1456-83
  TIÊu chuân quốc gia tcvn 1459: 2008
  Tiªu chuÈn ch¨n nu I tcvn 1466 82
  Tiªu chuÈn ch¨n nu I tcvn 1467 82
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8284 : 2009
  Tiêu chuẩn Việt nam
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 1640: 1986
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8368 : 2010 GẠo nếp trắng white glutinous rice Lời nói đầu
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 6091: 2004 iso 1656 : 1996
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 4297: 1986
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 8481 : 2010
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 1694: 2009 iso 8213: 1986
  Tiªu chuÈn ch¨n nu I tcvn 1697 87
  Nhãm n tiªu chuÈn viÖt nam
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8641: 2011
  Tiªu chuÈn ViÖt Nam Nhãm C
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8796: 2011 BỘt sắn thực phẩm edible cassava flour Lời giới thiệu
uploads/FileLargeTemp
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 1770: 1986
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 1772: 1987
Documents/Uploads
  Tiªu chuÈn c¬ ®iÖn n ng nghiÖp tcvn 1773-5: 1999
  Tiªu chuÈn c¬ ®iÖn n ng nghiÖp tcvn 1773-3: 1999
  Lời nói đầu
  Nhóm n tiêu chuẩn Việt Nam
  Nhóm n tiêu chuẩn Việt Nam
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 1871: 2007 DỨa quả TƯƠi pineapples
  Tiªu chuÈn ViÖt Nam tcvn 1872 – 76
  Tiªu chuÈn ngò cèc vµ ®Ëu ®ç tcvn 1874-1995
media/ftp
  Small sectional piles design standard những quy định chung
Documents/Uploads
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5484 : 2002
SiteFolders/sxd/2330
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 2682 : 2009
Documents/Uploads
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 3122: 1979
  Tcvn 5102-90 n hãm
  Tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt tcvN 5138 90
  Tiªu chuÈn ch¨n nu I tcvn 3984 85
  1. Kiểu và kích thước cơ bản Tiêu chuẩn này quy định 2 kiểu chảo cày
p/Portals/0/Gioi thieu/van ban moi/word/TIEU CHUAN/TC nghiem thu
  Nhãm h nghiÖm thu c¸c c ng tr×nh xy dùng Check and acceptance for building works Nguyªn t¾c chung
Documents/Uploads
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 1525: 1986
  Tiªu chuÈn ViÖt Nam tcvn 4414 – 87
uploads/FileLargeTemp
  HẦM ĐƯỜng sắt và HẦM ĐƯỜng ôTÔ quy phạm thi côNG, nghiệm thu railway and highway tunnels – Codes for construction, check and acceptance
Documents/Uploads
  Tiªu chuÈn ViÖt Nam tcvn 4591 88
  Tiªu chuÈn ViÖt Nam tcvn 4589 88
  Tiªu chuÈn ViÖt Nam tcvn 4590-88
  Tiªu chuÈn ViÖt Nam tcvn 4588 88
  Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4808 89
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5165 : 1990
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5060: 1990
uploads/FileLargeTemp
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5084: 1990
  KẾt cấu gạch đỎ VÀ GẠch đỎ CỐt théP – tiêu chuẩn thiết kế Masonry and reinforced masonry structures Design standard Quy định chung
Documents/Uploads
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5531: 1991
uploads/FileLargeTemp
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5673: 1992
Documents/Uploads
  Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5702-1993
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 4377: 1993
uploads/FileLargeTemp
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5730: 1993
Documents/Uploads
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5779: 1994
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5991: 1995 iso 5666-3 : 1984
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5988: 1995
uploads/FileLargeTemp
  Part 1 : basic quanties and procedures 0 Mở đầu
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 198 : 1997
Documents/Uploads
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 6267: 1997
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 6321 : 1997
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 6499 : 1999 iso 11263 : 1994 chất lưỢng đẤt xáC ĐỊnh phốt pho phưƠng pháp quang phổ XÁC ĐỊnh phôtpho hoà tan trong dung dịch natri hidro cacbonat
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8370 : 2010 thóc tẻ Paddy Lời nói đầu
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8742: 2011
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5107 : 2003 NƯỚc mắm fish sauce Phạm VI áp dụng
B_WEB/userfiles/files
  T I ª uchu è n V i ö t n a m tcvn 7493 : 2005
Documents/Uploads
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 7754 : 2007 VÁn dăm particleboards Phạm VI áp dụng
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7958 : 2008
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 6137 : 2009 iso 6768 : 1998
  Lời nói đầu tcvn 6355-1+8 : 2009 thay thế tcvn 6355 : 1998 tcvn 6355-1+8 : 2009
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 6492 : 2011 iso 10523 : 2008
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8826: 2011
upload/files
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 9394: 2012
wp-content/uploads/downloads/2012/08
  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tiêu chuẩn Việt nam ớt bột xuất khẩu tcvn 2080 86
Documents/Uploads
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 2080 : 2007
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 2098 : 2007 iso 1522 : 2006
Lists/Dost_VBPL/Attachments/36
  Tieâu chuaån vieät nam – tcvn 5760: 1993 heä thoáng chöÕa chaùY –YEÂu caàu chung veà thieát keá, laéP ÑAËt vaø SÖÛ duïNG
B_WEB/userfiles/files
  X uÊt b¶n lÇn 1
Documents/Uploads
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8611: 2010
upload/files
  Tcvn tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9901: 2014 Xuất bản lần 1 CÔng trình thủy lợi yêu cầu thiết kế ĐÊ biểN
Documents/Uploads
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8485: 2010
files/document/kdoan
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 9334: 2012
Documents/Uploads
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 8862: 2011
files/document/kdoan
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 9436 : 2012
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 9144 : 2012
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8866: 2011
upload/files
  Tcvn tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9377-1: 2012 Xuất bản lần 1
Documents/Uploads
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8645 : 2011
  GIỐng lúa lai yêu cầu kỹ thuậT
upload/files
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 9346: 2012
Upload/TCVN/Giaothong/pack16
  TIÊu chuẩn ngành 22tcn 331: 2005 biển chỉ DẪn trêN ĐƯỜng cao tốC Điều Phạm VI áp dụng
files/document/kdoan
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 8821 : 2011
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8858 : 2011
Documents/Uploads
  Agricultural microorganism – Method for short term preservation
UserFiles/Phamdinhtuyen/Thuvien/Tieuchuan
  Tcvn tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9411 : 2012 Xuất bản lần 1 nhà Ở liên kế tiêu chuẩn thiết kế
Documents/Uploads
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 6145 : 2007 iso 3126 : 2005
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8635 : 2011
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8567: 2010
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8660 : 2011
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8661 : 2011
tailieu/tcvn
  QuyếT ĐỊnh của bộ XÂy dựng số 37/2006/QĐ-bxd ngàY 22 tháng 12 NĂM 2006
Documents/Uploads
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 4403 : 2011
tailieu/tcvn
  BỘ XÂy dựng –––– Số: 36/2006/QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/TCVN/Duthao/2016
  HÀ NỘI, 2016 MỤc lục tên gọi và ký hiệu Tiêu chuẩn Việt Nam 3
mediaroot/media/userfiles/useruploads/721/files
  Tcvn 8860-8 : 2011 Xuất bản lần 1 BÊ TÔng nhựa phưƠng pháp thử phầN 8: XÁC ĐỊnh hệ SỐ ĐỘ chặt lu lèN
Documents/Uploads
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8369 : 2010
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8372 : 2010
uploads/1/1/4/4/11449562
  Thoát nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế Internal drainage – Design standard
Documents/Uploads
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 5562: 2009
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 8551: 2010
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 8597: 2010
PortalFolders/ImageUploads/PPBC/695/tai lieu dinh kem/tiêu chuẩn thực phẩm
  Thịt tươi – Qui định kỹ thuật
200000046-cf6c5d066f
  Tcvn 5308-91 Quy Phạm Kỹ Thuật An Toàn Trong Xây Dựng
Documents/Uploads
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8082 : 2009 iso 6731 : 1989
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7029 : 2009
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 6400: 2010 iso 707: 2008
media/ftp
  Lời nói đầu tcvn 5687: 2010 thay thế tcvn 5687: 1992. tcvn 5687: 2010
images/2007/06
  §å hép rau qu¶ Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l­îng vitamin c (axit ascobic) tcvn 4715 89
  Tiªu chuÈn ViÖt nam §å hép rau qu¶ Ph­¬ng ph¸p thö tcvn 4712-89
upload/files
  Tcvn tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9902 : 2013 Xuất bản lần 1 CÔng trình thủy lợi yêu cầu thiết kế ĐÊ SÔNG
Documents/Uploads
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 6706 : 2009
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7959: 2011
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 6127 : 2010 iso 660 : 2009
SiteFolders/sxd/2330
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 9335: 2012
Documents/Uploads
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 7047 : 2009
  Nhóm n tiêu chuẩn Việt Nam
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 6474 7: 2007
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7872 : 2008
images/2007/06
  Rau qu¶ vµ c¸c s¶n phÈm tõ rau qu¶ x¸c ®Þnh hµm l­îng asen ph­¬ng ph¸p quang phæ b¹c Dietyldithio cacbamat
media/document
  Geographic information reference model
Documents/Uploads
  Tiªu chuÈn ngò cèc vµ ®Ëu ®ç tcvn 5581-1991
  Tiªu chuÈn ViÖt Nam tcvn 4841 89
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7946 : 2008 NƯỚc quả VÀ nectar fruit juices and nectars Lời nói đầu
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8060 : 2009 iso 14557 : 2002
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8107 : 2009 iso 22662 : 2007
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5374: 2008
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8379: 2010
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 6202 : 2008 iso 6878 : 2004
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7807: 2013 iso 5519-2008
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8764: 2012 iso 13903: 2005
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8175 : 2013 iso 2962 : 2010
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8475: 2010 iso 23065: 2009
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 6312 : 2013 codex stan 33-1991, Am
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 2620: 2014
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8178 : 2009 iso/ts 2963 : 2006
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 8343 : 2010
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 8349: 2010
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8398 : 2012
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  T I ê uchu ẩ n q u ố c g I a
Documents/Uploads
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5940: 2005
media/document
  Tcvn iso/ts 19104: 2012
Documents/Uploads
  Tiªu chuÈn ViÖt Nam tcvn 4843-89
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8246 : 2009
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 6948 : 2001
Upload/TCVN/Duthao/2016
  TÀi liệu tiêu chuẩN, TÀi liệu kỹ thuật mã HÓa cáC ĐỐi tưỢng hình ảnh âm thanh – TƯƠng tác giữA Âm thanh và CÁc hệ thốNG
Documents/Uploads
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5966 : 1995 iso 4225 : 1990
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 8350: 2010
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 6148 : 2007 iso 2505 : 2005
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 8227: 2009
  Tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt tcvn 5142 90 Nhãm M
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 10161 : 2013
sites/default/files
  Quyết định số 32/2004/QĐ- bkhcn ngày 29/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam
media/document
  Geographic information
Documents/Uploads
  Tcvn 6505-1: 2007 iso 11866-1: 2005
repository/tailieu/523
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 6305-2 : 2007 iso 6182-2 : 2005
Documents/Uploads
  1. Phạm vi áp dụng
upload/tailieu
  Lời nói đầu tcvn 9151: 2012 được chuyển đổi từ qp-tl-c-1-75
sites/default/files
  Lời nói đầu tcvn 9152 : 2012 được chuyển đổi từ tcxd. 57-73
Documents/Uploads
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 6493 : 2008 iso 9562 : 2000
upload/tailieu
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 9140: 2012
Documents/Uploads
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8008: 2009
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8009: 2009
  Soil quality determination of mineral oil content method by infrared spectrometry and gas chromato -graphic method
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 6960 : 2001
repository/tailieu/69
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 6713: 2013 iso 11625: 2007
Documents/Uploads
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 7808: 2007
images/2007/06
  Hµnh ty H­íng dÉn b¶o qu¶n
repository/tailieu/217
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7915-2: 2009
Documents/Uploads
  Tiªu chuÈn ngò cèc vµ ®Ëu ®ç tcvn 6095-1995
repository/tailieu/637
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 9621-1: 2013 iec/ts 60479-1: 2005
Upload/TCVN/Duthao
  T I ê uchu ẩ n q u ố c g I a
media/document
  Geographic information quality evaluation procedures
directory TCVN  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương