EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 35/2008/NĐ-cp ngàY 25 tháng 03 NĂM 2008
  QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 183 /QĐ-ub, ngày 01 tháng 03 năm 2005
  Số: 182/QĐ-ub, ngày 01 tháng 03 năm 2005 V/v Phê duyệt đề cương và dự toán Dự án quy hoạch chi tiết khu tái định cư Huổi Lóng xã Huổi Só huyện Tủa Chùa
  BỘ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
  QuyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hµnh : “ Quy chuÈn kü thuËt Quèc gia vÒ Quy ho¹ch xy dùng”
  BỘ TÀi chính thanh tra chính phủ
  QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 96/2006/QĐ-ttg ngàY 4 tháng 5 NĂM 2006
  THÔng tư CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 28/2007/tt-blđtbxh ngàY 05 tháng 12 NĂM 2007
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 490/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  CHỈ thị CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 27/2008/ct-ttg ngàY 05 tháng 9 NĂM 2008
  VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata nghị ĐỊNH
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 03/2008/NĐ-cp ngàY 07 tháng 01 NĂM 2008
  QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 682/QĐ-ub, ngày 07 tháng 7 năm 2005
  QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 681 /QĐ-ubnd, ngày 07
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 92/2006/NĐ-cp ngàY 07 tháng 9 NĂM 2006 VỀ LẬP, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế XÃ HỘI
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 04/2008/NĐ-cp ngàY 11 tháng 01 NĂM 2008
  QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 683 /QĐ-ubnd, ngày 07
  THÔng tư CỦa bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số 08/2006/tt-btnmt ngàY 08 tháng 9 NĂM 2006 HƯỚng dẫn về ĐÁnh giá MÔi trưỜng chiến lưỢC, ĐÁnh giá TÁC ĐỘng môi trưỜng và cam kết bảo vệ MÔi trưỜNG
Portals/_Rainbow/Upload/201110
  Së xy dùng Sè: 2539/sxd-h§xd thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2011
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  Tcvn 4054 : 2005 XuÊt b¶n lÇn 3 §­êng t  yªu cÇu thiÕt kÕ
upload/files
  BẢng lưƠng nhân côNG
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  HƯỚng dẫn tính tiền lưƠng công nhân trong xdcb I. Đối tượng áp dụng cho công tác trong xdcb
  Bé n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th n
vi-vn/sxd/TaiLieu
  Tcxdvn 104 : : 2007 BỘ XÂy dựng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  TcXDvn 392 2007 tiªu chuÈn xy dùng viÖt nam tcxdvn 392 2007 cèng hép bª t ng cèt thÐp ®óc s½n yªu cÇu kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p thö
  CỦa bộ XÂy dựng số 07/2006/tt-bxd ngàY 10 tháng 11 NĂM 2006 HƯỚng dẫN ĐIỀu chỉnh dự toán xây dựng công trìNH
Portals/0/VanBan/CongVan/SXD/2015
  Ubnd tỉnh vĩnh long sở XÂy dựng số: 1106/tb-sxd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/_Rainbow/Upload/200907
  CỘng hềa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hểA Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ XÂy dựNG
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  BỘ XÂy dựng số: 1167/QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 113
Vanban
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Portals/0/VanBan/CongVan/SXD/2016
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở XÂy dựng độc lập – Tự do – Hạnh phúc
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 1278/QĐ-ubnd, ngày 01 tháng 12 năm 2005
  CHÍnh phủ Số: 40
Portals/_Rainbow/Upload/201006
  Céng Hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt nam Së xy dùng §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  Ubnd tỉnh đIỆn biên cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở XÂy dựng độc lập Tự do hạnh phúc
Portals/_Rainbow/Upload/201006
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ XÂy dựNG
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  UỶ ban nhân dân tỉnh đIỆn biên số: 1498/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/_Rainbow/Upload/201305
  Ubnd tỉnh thanh hóa sở XÂy dựng số: 1379 /sxd
Portals/0/VanBan/CongVan/SXD/2015
  SỞ TÀi chính số: 1389/stc-gcs v/v xây dựng bổ sung định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp- tù do- h¹nh phóc
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp Tù do Hanh phóc NhËt ký thi c ng xy dùng c ng tr×nh QuyÓn sè
Portals/_Rainbow/Upload/201007
  Së xy dùng Sè: 1425/sxd-qh V/v tham gia ý kiÕn vµ h­íng dÉn lËp qhct xy dùng tû lÖ 1/500 khu dn c­ phÝa Nam ®­êng NguyÔn Phôc, x· Qu¶ng Th¾ng, tpth. Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
sxd/static/uploads/news
  C¸c khu vùc trong tØnh hµ tÜnh KÌm theo c ng v¨n sè: 1430/sxd-ktxd ngµy 30/09/2015
Portals/0/VanBan/QuyetDinh/SXD/2015
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở XÂy dựNG
PortalFolders/ImageUploads/SXD/44/HanhChinhCong/UBNDTP
  II. Lĩnh vực phát triển đô thị Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc thẩm quyền của ubnd thành phố
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  QuyếT ĐỊnh của ubnđ TỈnh đIỆn biên số : 341/QĐ-ub, ngày 14 tháng 4 năm 2005
Portals/0/VanBan/CongVan/SXD/2015
  Ubnd tỉnh vĩnh long cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  Céng hßa x· héi chñ nghÜa viªt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
sxd/static/uploads/news
  C¸c khu vùc trong tØnh hµ tÜnh KÌm theo c ng v¨n sè: 1597/sxd-ktxd ngµy 30/10/2015
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  BỘ XÂy dựng số : 1599/bxd-vp
  BỘ XÂy dựng số: 12 /2005/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Bé xy dùng Sè : 1600 /bxd-vp
  BỘ XÂy dựng số : 1601 /bxd-vp
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 166/2007/NĐ-cp ngàY 16 tháng 11 NĂM 2007 quy đỊnh mức lưƠng tối thiểu chung chính phủ
Portals/0/VanBan/QuyetDinh/SXD/2016
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở XÂy dựng độc lập – Tự do – Hạnh phúc
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  Ubnd tỉnh đIỆn biên sở XÂy dựng ––––––––––– Số: 58a/hd-sxd
  SỞ XÂy dựng ––––––––––– Số: 168/hd-sxd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/0/VanBan/CongVan/SXD/2015
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở XÂy dựng độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals/_Rainbow/Upload/201206
  THỦ TỤc hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của sở XÂy dựng tỉnh thanh hoá
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  Céng hßa x· héi chñ nghÜa viªt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3cms/upload/soxaydung/File/TTHC
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình công văn số 1776/ubnd ngàY 05 tháng 9 NĂM 2011
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  ChØ sè gi¸ xy dùng QuÝ 2 2008 (C ng bè theo c ng v¨n sè 1781/Bxd-vp ngµy 28/ 08 /2008 cña bé xy dùng)
  CỦa bộ XÂy dựng số 02/2006/tt-bxd ngàY 17 tháng 5 NĂM 2006 HƯỚng dẫn lưu trữ HỒ SƠ thiết kế, BẢn vẽ hoàn công công trình xây dựNG
  Phụ luc I mẫu biên bản ngừng thi công xây dựng công trình VI phạm trật tự XÂy dựng đÔ thị
Portals/_Rainbow/Upload/201008
  SỞ XÂy dựNG
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  QuyếT ĐỊnh của ubnđ TỈnh đIỆn biên số: 181 /QĐ-ub, ngày 01 tháng 03 năm 2005
UploadFiles/TinTuc/2014/9/22
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/files
  Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500
Portals/0/VanBan/CongVan/SXD/2015
  Ubnd tỉnh vĩnh long sở XÂy dựng số: 1899/kqtđ-sxd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 49/2008/NĐ-cp ngàY 18 tháng 04 NĂM 2008
EditorUpload/files
  LUẬt xây dựng căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật xây dựng. Chương I những quy đỊnh chung
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1453/TTg-ktn v/v chỉ định thầu một số dự án cấp bách phục vụ tái định cư tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Bé xy dùng Sè : 190/bxd-kttc
Portals/0/VanBan/CongVan/SXD/2015
  SỞ XÂy dựng số: 1934/kqtđ-sxd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/0/TempUpload/Phapluat/2016/4/12
  NỘi dung cung cấp thông tin, thành phần hồ SƠ, thực hiện thủ TỤc về kiểm tra công tác nghiệm thu đƯa công trình vào sử DỤNG
SiteFolders/sxd/2330
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 2682 : 2009
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  TRỌng lưỢng đƠn vị MỘt số loại vật liệu xây dựng
  PHÁp lệnh cán bộ, CÔng chứC năm 2003
  CỦa bộ XÂy dựng số 06/2006/tt-bxd ngàY 10 tháng 11 NĂM 2006 HƯỚng dẫn khảo sáT ĐỊa kỹ thuật phục vụ LỰa chọN ĐỊA ĐIỂm và thiết kế XÂy dựng công trìNH
Portals/_Rainbow/Upload/201005
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Së Xy dùng §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
upload/files
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 9394: 2012
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  NghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ Sè 205/2004/N§-cp ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 Quy ®Þnh hÖ thèng thang l­¬ng, b¶ng l­¬ng vµ chÕ ®é phô cÊp l­¬ng trong c¸c c ng ty nhµ n­íc
  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
  QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 11/2007/QĐ-ttg ngàY 23 tháng 01NĂM 2007
EditorUpload/files
  ĐƠN ĐỀ nghị CẤp giấy phép xây dựNG
UploadFiles/TinTuc/2014/2/20
  SỞ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  1 Nhùa pha dÇu lµ lo¹i nhùa ®Æc ®· ®­îc pha thªm dÇu ®Ó t¨ng tr¹ng th¸i linh ®éng, t¹o kh¶ n¨ng dïng nhùa ë nhiÖt ®é nãng, võa vµ nguéi. DÇu pha vµo nhùa lµ lo¹i dÇu cã kh¶ n¨ng hoµ tan ®­îc nhùa
  BỘ giao thông vận tải số: 14/2008/QĐ-bgtvt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  VỀ việc quy đỊnh tổ chức lễ ĐỘng thổ, LỄ khởi côNG
  Số: 22 /2005/QĐ-ubnd, ngày 22 tháng 8 năm 2005 V/v ban hành giá tính thuế tài nguyên UỶ ban nhân dân tỉnh đIỆn biêN
Portals/0/VanBan/CongVan/SXD/2016
  SỞ XÂy dựng ­ Số: 234
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 469/QĐ-ub, ngày 23 tháng 5 năm
  Bé X¢y dùng céng hoµ X· Héi chñ nghüa viöt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Portals/0/VanBan/CongVan/SXD/2016
  SỞ XÂy dựng ­ Số: 262
upload/files
  BỘ XÂy dựng số: /2015/tt-bxd dự thảo 03/4/2015 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  Ubnd tỉnh đIỆn biên cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 177/QĐ-ub, ngày 28 tháng 02 năm 2005 V/v Công nhận khu trung tâm huyện lỵ huyện Điện Biên Đông là đô thị loại V
  HƯỚng dẫn quản lý VỐN ĐẦu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phưỜNG, thị trấN
  VĂn phòng quốc hộI
3cms/upload/sxd/File/thong bao
  LỊch thi đẤu bóng đÁ Bảng A: sân A
upload/files
  Tcvn tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9377-1: 2012 Xuất bản lần 1
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh diện biên số: 38 /2004/ QĐ ub, ngày 30 tháng 7 năm 2004
  QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 39 /2004/QĐ-ub, ngày 02 tháng 08 năm 2004
  QuyếT ĐỊnh của bộ XÂy dựng số 21/2006/QĐ-bxd ngàY 19 tháng 7 NĂM 2006
upload/files
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 9346: 2012
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  UỶ ban nhân dân tỉnh đIỆn biêN
  Bé Xy dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
upload/files
  TỈnh bình đỊNH
Portals/0/VanBan/CongVan/SXD/2016
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở XÂy dựng độc lập Tự do Hạnh phúc
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  CHÍnh phủ Số: 37
  VĂn phòng quốc hộI
  UỶ ban nhân dân tỉnh đIỆn biêN
  THỦ TƯỚng chính phủ Số : 390/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
portals/0/vanban/CongVan/SXD/2016
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở TÀi chính độc lập Tự do Hạnh phúc
Uploads
  Ubnd tỉnh lào cai sở XÂy dựng ––––––­­­­­­­­­­­ Số: /hd-sxd dự thảo hưỚng dẫn phưƠN Án II
Portals/0/VanBan/CongVan/SXD/2016
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở XÂy dựng độc lập – Tự do – Hạnh phúc
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 439
EditorUpload/files
  Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013
  Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014
SiteFolders/sxd/4466
  Ubnd tỉnh lào cai
  Ubnd tỉnh lào cai sở XÂy dựng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
EditorUpload/files
  Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007
Portals/_Rainbow/Upload/201303
  Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam së xy dùng
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  BỘ XÂy dựng số: 495/QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/_Rainbow/Upload/201004
  Së xy dùng Sè: 814/sxd-ht v/v: ý kiÕn vÒ ph¹m VI dù ¸n, vÞ trÝ xy dùng cÇu h¹ luu cÇu GhÐp. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Portals/0/VanBan/CongVan/SXD/2016
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở XÂy dựng độc lập Tự do Hạnh phúc
portals/0/vanban/CongVan/SXD/2013
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở XÂy dựng độc lập Tự do Hạnh phúc
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  SỞ XÂy dựng số: 510/hd-sxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/0/VanBan/CongVan/SXD/2016
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở XÂy dựng độc lập Tự do Hạnh phúc
3cms/upload/soxaydung/File/TTHC
  TỈnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
vi-VN/a/sxd/kientrucquyhoach/Documents
  LIÊn sở: XÂy dựng – TÀi chíNH
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
Portals/_Rainbow/Upload/201207
  SỞ XÂy dựng số: 1941 /sxd-vlxd v/v: Tham gia ý kiến việc Công ty cp thương mại xd&sx phụ gia XI măng xin khai thác mỏ sắt hàm lượng thấp tại xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành. CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/0/VanBan/CongVan/SXD/2016
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở XÂy dựng độc lập Tự do Hạnh phúc
upload/files
  PHỤ LỤc II mẫu tờ trình thẩM ĐỊnh dự ÁN ĐẦu tư XÂy dựNG, thiết kế CƠ SỞ CÔNG trìNH
  637/QĐ-ubnd quy Nhơn, ngày 27 tháng 8 năm 2009 quyếT ĐỊnh v/v Phê duyệt Quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
  Tên đồ án: Quy hoạch chung xây dựng Trung tâm xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹtheo hướng đạt chuẩn đô thị loại V
EditorUpload/files
  LUẬt nhà Ở Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật nhà ở. Chương I những quy đỊnh chung
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  THÔng tư liên tịch củA Ủy ban dân tộc bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư BỘ TÀi chính bộ XÂy dựng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số 676/2006/ttlt-ubdt-khđt-tc-xd-nnptnt
  QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 678 /QĐ-ubnd, ngày 07
  QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 679 /QĐ-ubnd, ngày 07
Portals/0/VanBan/CongVan/SXD/2015
  Ubnd tỉnh vĩnh long sở XÂy dựng số: 692/tb-sxd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/0/VanBan/CongVan/SXD/2016
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở XÂy dựng độc lập Tự do Hạnh phúc
Portals/_Rainbow/Upload/200907
  Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Portals/0/VanBan/CongVan/SXD/2016
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở XÂy dựng độc lập Tự do Hạnh phúc
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  Bé Xy dùng Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
Portals/0/VanBan/CongVan/SXD/2016
  Ubnd tỉnh vĩnh long sở XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/_Rainbow/Upload/201210
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc së xy dùng
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 771/ QĐ-ub, ngày 07 tháng 7 năm 2004
  Th ng t­ liªn lÞch ñy ban dan téc kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ tµi chÝnh xy dùng n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th n sè 819/2004/ttlt/ubdt-kh®t-tc-xd-nnptnt ngµy 10 th¸ng
sxd/static/uploads/news
  ­­­­­­­­­ Số: 861/sxd-hđXD
Portals/0/VanBan/CongVan/SXD/2015
  Ubnd tỉnh vĩnh long sở XÂy dựng số: 918 /tb-sxd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/0/TempUpload/Phapluat/2016/5/24
  Ubnd tỉnh thanh hóa sở XÂy dựNG
Portals/_Rainbow/Upload/201305
  SỞ XÂy dựng số: 971/QĐ-sxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 98/2007/tt-btc ngàY 09 tháng 08 NĂM 2007
Portals/_Rainbow/Upload/201206
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
Portals/_Rainbow/Upload/201012
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc së xy dùng
SiteFolders/sxd/2330
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 9335: 2012
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  VĂn phòng chính phủ Số: 232
sxd/static/uploads/news
  DỰ thảo chương I những quy đỊnh chung
directory SiteFolders sxd  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương