SiteFolders/KCN/211/Phong doanh nghiệp/Các biểu mẫu
  Ban hành kèm theo Thông
  Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/tt-blđtbxh ngày 29
  Phụ lục số 10 MẪu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao đỘng cấp cơ SỞ
  Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/tt-blđtbxh
  Phụ lục số 4 MẪu báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao đỘng của doanh nghiệP
  Phụ lục 9 HƯỚng dẫn kê khai c/O
directory SiteFolders KCN  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương