Resources/file/DaoTao/Sau Dai hoc/CTDT/KT-L
  Chuyên ngàNH: kinh tế chính trị
  Chuyên ngàNH: kinh tế HỌc phương thức đào tạo: Viết luận văn
Uploads/file/daotaochinhquy@gmail.com/2013/11/08
  Trung tâm giáo dục thể chấT & thể thao thời khóa biểu môn giáo dục thể chất dành cho sinh viên trưỜng đẠi học kinh tế
Uploads/file/daotaochinhquy@gmail.com/2012/05/24
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học kinh tế
Uploads/file/daotaochinhquy@gmail.com/2012/05/25
  TRƯỜng đẠi học kinh tế
Uploads/file/daotaochinhquy@gmail.com/2011/06/20
  TRƯỜng đẠi học kinh tế
Uploads/file/daotaochinhquy@gmail.com/2013/06/18
  TRƯỜng đẠi học kinh tế
Uploads/file/daotaochinhquy@gmail.com/2013/06/20
  TRƯỜng đẠi học kinh tế
Uploads/file/daotaochinhquy@gmail.com/2012/06/29
  TRƯỜng đẠi học kinh tế
Uploads/file/daotaochinhquy@gmail.com/2012/07/17
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
Uploads/file/daotaochinhquy@gmail.com/2013/08/06
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
Uploads/file/daotaochinhquy@gmail.com/2011/09/01
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
Uploads/file/daotaochinhquy@gmail.com/2013/08/14
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
Resources/File/DaoTao/Sau Dai hoc/TT-SK
  Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-cp ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
Uploads/file/daotaochinhquy@gmail.com/2011/09/16
  TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 1785/QĐ-Đhkt
  TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 1786 /QĐ-Đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploads/file/daotaochinhquy@gmail.com/2011/09/23
  TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 1825/tb-đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 1827 /QĐ-Đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 1828 /QĐ-Đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/file/DaoTao/Chuong trinh dao tao/TCN
  Tổng số (giờ) Lý thuyết (giờ)
  Mã mh, MĐ Tên môn học, mô đun Tổng số
Uploads/file/daotaochinhquy@gmail.com/2012/09/13
  TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 2088/QĐ-Đhkt
uploads/file/DaoTao/Chuong trinh dao tao/TCN
  1. danh mục các môn họC, MÔ Đun đÀo tạo bắt buộC, thời gian và phân bổ thời gian
Uploads/file/daotaochinhquy@gmail.com/2013/02/21
  TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 235/tb-đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploads/file/daotaochinhquy@gmail.com/2012/03/06
  TRƯỜng đẠi học kinh tế Số 453 /QĐ-Đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
Uploads/file/daotaochinhquy@gmail.com/2013/03/25
  TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 456/Đhkt-đTĐh v/v: Dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 03/2013 của hệ chính quy và bằng kép CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploads/file/daotaochinhquy@gmail.com/2013/04/08
  TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 507 /QĐ-Đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploads/file/daotaochinhquy@gmail.com/2012/03/28
  TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 598 /QĐ-Đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploads/file/daotaochinhquy@gmail.com/2012/04/19
  Lịch thi học kỳ II năm học 2011- 2012
Uploads/file/daotaochinhquy@gmail.com/2013/05/04
  TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 811 /tb-đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Resource/Upload/file/Daotao
  BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam học viện hàng không việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Uploads/file/daotaochinhquy@gmail.com/2012/05/07
  V/v Dự kiến danh sách sinh viên hệ chính quy nhận học bổng kkht học kỳ I năm học 2011-2012
Uploads/file/daotaochinhquy@gmail.com/2012/05/16
  Căn cứ thông báo số 732/tb-đhkt ngày 16/04/2012 về việc đăng ký môn học học kỳ I (hè) năm học 2012-2013, căn cứ vào khung chương trình Đào tạo của các ngành học
Resources/file/DaoTao
  Phụ lục 14 HƯỚng dẫn xếp tài liệu tham khảO
directory Resources file  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương