/Thu_tuc_hanh_chinh/so lao dong
  Quyết định ban hành Nội quy lao động (Mẫu số 02)
vbpq/Files
  Ủy ban nhân dân thành phố CẦn thơ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
null/File_van_ban
  HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
photos/file
  Nghị định số 44/2002/NĐ-cp ngày 9-5-2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động
files/HoiSinhVien
  THỂ LỆ Chương trình “Hành trình bài ca sinh viên 2015”
null/file_de_thi
  OÂn taäp cuoái kì 2 Lôùp : 5… Moân : Toaùn Baøi 1
userfiles/file
  QuyếT ĐỊnh của bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số 16/2008/QĐ-btnmt ngàY 31 tháng 12 NĂM 2008 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về MÔi trưỜNG
files
  TÀi liệU ĐÀo tạo liên tục an toàn ngưỜi bệnh nhà xuất bản y họC
null/file_de_thi
  BÀi kiểm tra năng lực hội thi Giáo viên giỏi cấp trường năm học 2015-2016
sites/default/files
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩaviệt nam trưỜng đẠi họC AN GIAng độc lập Tự do Hạnh phúc
Data/upload/files/DH nam 2015
  CÔng ty cp cung ứng và xnk lao đỘng hàng khôNG
null/file_ho_tro
  100 trò chơi dân gian trò chơi: CƯỚp cờ
sysadmin/ckfinder/userfiles/files
  Tên đơn vị/Đ. Lý: Mẫu số: D03-ts
data/7696243056725685819/tintuc/files/05.2016
  1049/QĐ-ttg ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
Admin/TrinhSoanThao/editor/filemanager/connectors/aspx/UploadFiles/file
  SỞ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng phụ lục số 6 BẢn mô TẢ CÔng việc của vị trí việc làM (vtvl)
images/upload/Image/file
  HỢP ĐỒng quảng cáo qua đtv 1080 (Số: 16/ /HĐQC1080)
files/8C3fwpLkEzuGRjWvNil-9bWq6y4eS7HDnTJQLDmy7harq6B8GXisusmZPuokrqi7x6n2d2stHt0SZ5nN5Q1Z3SfM*R8iudcl
  Công ty Cổ phần phát triển thương mại T. M nét
data/files/documents
  BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/Laws/files
  Hướng dẫn số 1156/hd-tlđ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn
  Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ
userfiles/file
  Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-cp ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
sites/default/files/bieumau/dao tao-kt/GV/2.1. BIEU MAU DAO TAO
  TRƯỜng trung cấp kinh tế KỸ thuật an giang mẫu 1 Đơn vị: thuyết minh đỀ TÀi nghiên cứu khoa học cấp trưỜNG
null/file_de_thi
  ĐỀ kiểm tra chất lưỢng học sinh giỏi lớP 4 tháng 10 Năm học: 2013 – 2014
Uploads/resources/admin/files
  HIẾn chưƠng hội thánh tin lành việt nam
UserFiles/File/quiI
  SỞ VĂn hóA, thể thao và du lịch phòng di sản văn hóA
null/file_de_thi
  Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam
data/file/Thông tư của Bộ Giáo dục Và Đào tạo
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 35/2012/tt-bgdđT
UserFiles/file/VanBan/2010
  Chủ xe (chủ đứng tên đăng ký xe)
UserFiles/File/2012
  UỶ ban nhân dân tỉnh thái nguyêN
UserFiles/File/conlan
  Th ng sè kü thuËt con l¨n vá thÐp Tiªu chuÈn tht 133
null/file_de_thi
  ĐỀ thi chọn học sinh giỏi vòng II năm họC 2013 2014
null/file_van_ban
  TỈnh ủy hải dưƠng số 1363-QĐ/tu đẢng cộng sản việt nam
vi/userfiles/FCKEditor/file/Van ban Cang vu Thanh hoa ban hanh
  KẾ hoạch hưởng ứng các hoạt động “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013”
UserFiles/File/quiI
  Ban chỉ ĐẠo phong trào toàn dâN ĐOÀn kết xây dựng đỜi sống văn hóA
file.axd?file=2010/11
  CHƯƠng 1: TỔng quan về sql server và csdl quan hệ i-giới thiệu sql server
sites/default/files
  VĂn phòng chính phủ
data/files/documents
  BỘ y tế Số: 1450/2004/QĐ-byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
null/file_van_ban
  Thứ 4 ngày 14 tháng 10 năm 2015 nghị quyết họp chuyên môn I. Kiểm diện
  HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
null/file_de_thi
  150 Ca Khúc Dùng Trong Sinh Hoạt Tập Thể
upload/files/vanBanChiDaoDieuHanh/UBND/2015
  Ủy ban nhân dân thị XÃ an nhơN
files/Cong doan/Chuyen de/Tuyen truyen ve bien dao
  Bản đồ Tây Phương từ năm 1525 đều công nhận Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam
files/av*9xcJrTPGfa82-sjpCsJlQhFsPTRMYIoGrQYYEDb2lLQMcTVb8c7svW5wGI9OW2yD6iWSXS9XHHDEzoclr9lt61L0pKCKB
  T I ê uchu ẩ n n g à n h 28 tcn 156 : 2000
Uploaded/FileDinhKem
  CHÍnh phủ Số: 158
upload/files/bieumau
  Mẫu số 15/bhyt bảo hiểm xã HỘi việt nam. BẢo hiểm xã HỘi tỉnh báo cáo tình hình sử DỤng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
null/file_van_ban
  HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
Uploaded/file
  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
sites/default/files/dulieucu
  UỶ ban nhân dân tỉnh bắc giang số: 1680/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files/Cong doan/Chuyen de/Tuyen truyen ve bien dao
  Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam
data/files/documents
  BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  BỘ y tế Số: 3605/QĐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
userfiles/file
  Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
upload/files
  LẦn thứ I, NĂM 2016 Số : …/kh-hđxc bình Định, ngày … tháng 02 năm 2016 KẾ hoạch triển khai
  HỘI ĐỒng xét chọn tttb lần thứ I năM 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
null/File_cv_den
  QuyếT ĐỊnh của bộ giáo dục và ĐÀo tạo số 17/2008/QĐ-bgdđt ngàY 17 tháng 4 NĂM 2008 ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ SỞ
files/common/File
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
files/Cong doan/Chuyen de/Tuyen truyen ve bien dao
  Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ
data/files/documents
  BỘ y tế Số: 1905/2003/QÐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files/common/File
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường mẫu giáo Nhơn Mỹ, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
data/9765772590057218709/tintuc/files/03.2016
  Cánh hồng yêu thương
files/common/File
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường mẫu giáo Vĩnh Gia (điểm chính), xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường trung học cơ sở Long Điền B, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường tiểu học b mỹ Đức, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
files/Cong doan/Chuyen de/Ki niem tong tien cong va noi day Mau Than
  45 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ts nguyễn huy thục hiệu lệnh mang tầm lịch sử
data/files/documents
  Hiện nay công nghiệp hoá chất, dược phẩm và thực phẩm ngày càng phát triển. Các phản ứng miễn dịch và dị ứng ngày càng nhiều, đặc biệt là sốc phản vệ đã gây nhiều trường hợp từ vong đáng tiếc
data/17407307875707808839/tintuc/files/11.2015
  LỄ KỈ niệM 33 NĂm ngày nhà giáo việt nam
data/files/documents
  BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
sites/bandantoc.caobang.gov.vn/files/vanban
  TỈnh cao bằng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
data/files/documents
  BỘ y tế Số: 2088/byt-qđ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
userfiles/file
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004
files/common/File
   chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh an giang
null/file_van_ban
  TRƯỜng thcs hùng thắng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/userfiles/FCKEditor/file/Nghi Dinh
  Phụ lục danh mục một số MẪu bản khai, quyếT ĐỊNH, giấy phép và ĐƠN ĐỀ nghị SỬ DỤng trong hoạT ĐỘng hàng hảI
uploads/Laws/files
  215 CÂu hỏI ĐÁp pháp luật về BẢo vệ quyền sở HỮu công nghiệp phần I
  Hướng dẫn số 11-hd/ubkttw ngày 24/3/2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định số 94-QĐ/tw ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên
upload/files/vanBanChiDaoDieuHanh/UBND/2015
  BÁo cáo tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm
uploads/file
  Địa danh thu phát 247 chia theo tỉnh thành ĐỊa danh thu pháT 247
files
  Trong khoảng 2-24 giờ ĐẦu st chênh lêN ≥ 2 mm chuyểN ĐẠo v1-V4
null/file_van_ban
  HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
uploads/Laws/files
  Ubnd tỉnh bình thuậN
null/file_de_thi
  Bài 3: Thủ tục trong Logo (tiếp) I/ Mục đích, yêu cầu
data/file/Thông tư của Bộ Giáo dục Và Đào tạo
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
null/File_cv_den
  Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-cp ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
null/file_van_ban
  TRƯỜng thcs hùng thắng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/FileDinhKem
  Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Quý cơ quan phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn giải quyết
null/File_van_ban
  HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện: Thành phần
Uploaded/FileDinhKem
  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
null/file_de_thi
  ĐẢng cộng sản việt nam lịch sử §¶ng bé Vµ nh¢n d¢n x· T¢n hång 1930 2010
null/file_van_ban
  Giới thiệu sách tháng 2: MỪng đẢng mừng xuân tên sách: TỤc ngữ CÁc dân tộc việt nam
vbpq/Files
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ
null/file_de_thi
  PHÒng gd&Đt bình giang trưỜng tiểu học vĩnh tuy đỀ khảo sát chất lưỢng học sinh giỏi lớP 4 NĂm họC 2013 2014
uploads/file/Bieu Mau/IBHXH/Thu tuc ho so so BHXH, the BHYT/PGNHS
  Số Hồ sơ: 333/ /thu- sổ,THẺ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/fckeditor/file
  GS. ts ph¹m Vinh Quang bs. NguyÔn V¨n Nam vµ cs I. §Æt vÊn ®Ò
ImagesFCK/file
  Module thcs giáo dục kĩ NĂng sống cho học sinh trung học cơ SỞ A. Giới thiệu tổng quan
null/file_de_thi
  TRƯỜng th số: 12/ bc-th…
Data/upload/files
  CHƯƠng trình 3D – Mã số: 3dhan01 Hà Nội Yangon – Kyaikhtiyo Bago – Yangon – Hà Nội
data/news/2013/9/31768/file
  ĐƠn xin đỔi cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
upload/8839/fck/files
  Receipt for renting of property
data/file/Chi Thi Cua Bo truong Bo GDDT
  Phụ lục II đỀ CƯƠng báo cáo kết quả ĐÓng góP Ý kiếN
uploads/Laws/files
  BỘ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
data/8958267014700492848/tintuc/files/10.2015
  Thực hiện Công văn 442 của Phòng gd hiệp Hòa về dạy và học tiếng Anh, cô Hoa ( giáo viên dạy tiếng Anh của nhà trường) đã hướng dẫn các em học sinh xây dựng góc Tiếng Anh
null/file_ho_tro
  THÔng báo về việc lấY ĐIỂm các bài kiểm tra giữa kì I năm họC 2015 2016
null/file_van_ban
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do -hạnh phúc
sites/ado.agu.edu.vn/files
  Toàn cảnh học phí các trường Đh cđ năm 2011
Images/editor/files
  Bé lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi tæ chøc lao ®éng quèc tÕ ilo
null/file_van_ban
  I. Đánh giá công tác lãnh đạo tháng 1/2016 Tư tưởng chính trị
files
  Veda. Lab – Pháp bảng tham khảo các giá trị LÂm sàNG
UserFiles/file/VanBan/UBND_2009
  PHỤ LỤc số 1 BẢng giá TỐi thiểu tính lệ phí trưỚc bạ Ô TÔ
sites/default/files
  Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-ttg ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012
null/File_van_ban
  KẾ hoạch thời gian năm họC 2012 2013 (Kèm theo QĐ số 1747/QĐ-ubnd ngày 31/7/2012 của Chủ tịch ubnd tỉnh Hải Dương)
Images/editor/files
  BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi quy trình kiểM ĐỊnh kỹ thuật an toàN
3cms/upload/khcn/File
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
files/documents
  Kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phú
upload/files
  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10
null/file_de_thi
  SỞ giáo dục và ĐÀo tạo hải dưƠng đỀ chính thức kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉNH
upload/files
  Bảng báo giá máy chiếu Panasonic  o0o 
resources/File
  Bảo hiểm xã hội số :/ bhxh giấy giới thiệu trả LƯƠng hưU
files/Khoa CNTT/CHUONG TRINH DAO TAO/DE CUONG DH TIN CHI
  CHƯƠng trình giáo dụC ĐẠi họC (Đào tạo theo hệ thống tín chỉ) ngành đÀo tạO: CÔng nghệ thông tin loại hình đào tạo: Chính quy
null/file_de_thi
  ĐỀ CƯƠng ôn tập cuối học kì II ( khốI 4 ) A/ tiếng việT : I. ĐỌc thàNH tiếNG
files/Cong doan/Chuyen de/Phu nu Viet Nam
  Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội lhpn việt Nam 20/10: Những “bông hồng vàng” thời hội nhập nhìn từ quan điểm giải phóng phụ nữ của Hồ Chí Minh
data/file
  Stt têN ĐƠn vị chức vụ
null/File_van_ban
  BÀi tập tại lớp họ VÀ TÊn học sinh : lỚP
uploads/Laws/files
  TỔng cục môi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
null/file_de_thi
  Môn: Toán lớp 3 Câu Cho dãy số liệu: 8; 1998; 195; 2007; 1000; 71 768; 9999; 17 Dãy trên có tất cả
  ĐỀ kiểm tra đỊnh kì HỌc kì I môn toán lớP 4 NĂm họC 2015 2016
upload/files/vanBanChiDaoDieuHanh/UBND/2015
  QuyếT ĐỊnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện Chương trình Dân số Kế hoạch hóa gia đình năm 2015 chủ TỊch uỷ ban nhân dân thị XÃ
upload/files/vanBanChiDaoDieuHanh/UBND/2014
  BÁo cáo tình hình kinh tế- xã hội tháng 8
UploadedFiles/files/van_ban/Nam 2016
  Tên cơ quan đơn vị Mẫu số: C70a-hd mã đơn vị danh sách đỀ nghị giải quyết hưỞng chế ĐỘ ỐM ĐAU, thai sảN, DƯỠng sứC, phục hồi sức khỏE
userfiles/file
  Chính phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã
files/common/File
  Ubnd tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
null/file_van_ban
  Nghị quyết I. ĐÁnh giá những việC ĐÃ thực hiện tháng 1,2
ckfinder/userfiles/files
  Linh Kiện V
media/files
  I. Triệu chứng lâm sàng cận lâm sàng
UserFiles/files/Vanban_tailieu/AFC-banhnah
  Tin tức của afc tin tức cấp 2
bantuyengiao_files/files
  I. Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tháng 7 và 7 tháng năm 2015: Sản xuất công nghiệp
img2014/files
  MÔn toán lớP 6 – NĂm họC 2013-2014
files/Archive/17th/ARF-DOD-Nha-Trang-18March2010
  List of participations for arf-isg on cbms & pd defence officials’ dialogue nha Trang, Viet Nam, 18 March 2010
Upload_aipa31/file/Toadam
  Về trụ cột Cộng đồng Chính trị-an ninh
Upload_aipa31/file/AIPA-ASEAN 1
  CỦa chủ TỊch quốc hội nguyễn phú trọNG, chủ TỊch aipa tại cuộc họp giữA ĐOÀN ĐẠi biểu aipa &
uploads/files
  Trong những năm gần đây ngoài việc sử dụng ma túy truyền thống như: Thuốc phiện, Heroin, Cần sa…thì tình trạng sử dụng các chất kích thích dạng Amphetamine ngày càng nhiều lên

  THÀnh phố HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files/9OHZWcwyRASPKyZd77mOJCE22quUt4Q65Bu-sn3dAuZUREtbir*ZzniB4qugNd9RiumgUEFcja-wpIC39TC*-HPKQ3GfJm3F
  Ôn tập kỹ năng Viết tiếng Anh thpt ngô Minh Châu- tổ trưởng tổ Ngoại ngữ, thpt chuyên Lý Tự Trọng
Uploaded/FileDinhKem
  HƯỚng dẫN Áp dụng bộ tiêu chí ĐÁnh giá CỔng thông tin đIỆn tử CỦa cơ quan nhà NƯỚC
img2014/files
  MÔn tiếng anh lớP 8 – NĂm họC 2013-2014 I. Grammar
null/file_van_ban
  Bµi kiÓm tra ®Þnh k× cuèi häc k× I m n: TiÕng Anh – Khèi 3
SiteData/3/UserFiles/files
  Trường Đại học Dược Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy so sánh thẩM ĐỊnh mối quan hệ nhân quả phảN Ứng có HẠi của thuốc trong báo cáo tự nguyện về trung tâm di & adr quốc gia
app/webroot/files/ckfinder/files
  THÔng báo tuyển sinh viên tham gia khóa học summer school aarhus, Đan mạch tháng 7-8 NĂM 2015
sites/ado.agu.edu.vn/files
  Ubnd tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi họC AN GIAng độc lập Tự do Hạnh phúc
upload/files
  BỘ BÁo giá DỊch vụ BƯu chính chuyển phát nhanh aa
Uploads/files/Tai lieu Bao ve rung 2014
  Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004
files/Cong doan/Chuyen de/Ki niem ngay Quoc phong toan dan
  Lời tự thú của các phi công Mỹ
before2015/thuvien-dat/uploads/Files/mem
  Nhớ Anh Yêu – Học cho tốt nhe! ÔN tập phân loại thực vật nè em nhóm các ngành quyết và thôNG
files
  BỆnh viện lê LỢi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteData/3/UserFiles/files
  TS. Nguyễn Hoàng Anh Giảng viên Bộ môn Dược lực, Phó giám đốc Trung tâm di & adr quốc gia
null/file_de_thi
  Việc tìm ra hợp chất indirubin 3' oxim từ cây chàm mèo là bước đột phá mới, mở ra tiềm năng trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị hiệu quả bệnh ung thư
ape/file
  HỘi nghị quốc tế chuyêN ĐỀ
filedata
  Graduate Scholarship for Excellent Foreign Students (gsfs program) 2006 Fall Seoul National University Contact Addresses Gwanak Campus
upload/4978/fck/files
  ĐỀ CƯƠng môn học tổ chức công tác kế toán quản trị doanh nghiệp chưƠng 1: khái quát về TỔ chức công tác kế toán quản trị TRONG doanh nghiệP
file/view
  Trần Thị Cẩm Thơ – CĐsp nghệ An BÁo cáo kết quả HỌc tập tại australia từ ngày 16/11 đến 11/12/2009
files/PHONG QLKH/Muc luc tap san
  MỤc lục thư chúc tết của hiệu trưỞng trưỜng đẠi học bạc liêu chào xuân giáp ngọ
files/news/attachs
  PHẦn chung cho tất cả thí sinh (7,0 điểm) Câu I
sites/default/files/2014/07/26
  Analysis, design and implementation of supply chain information system
admin/spaw2/uploads/files/2014/Thang_5/Moi truong dang web
  Hãy hành động để ngăn nước biển dâng” (Raise your voice, not the sea level) “Hãy hành động để ngăn nước biển dâng”
file
  Research group of biomaterials annual reports
files
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam đƠn vị thông tin thuốC
caf/capnhat/files/cackhoataphuan
  Tập huấn và chuyển giao kỹ thuật nuôi
userfiles/file
  CỦa bộ TÀi chính số 77/2009/tt-btc ngàY 14 tháng 04 NĂM 2009
Uploaded/Users/Admin/files/2015/6
  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nghiên cứu cáC ĐỀ xuất sửA ĐỔi hiệP ĐỊnh chống bán phá giá GỢI Ý quan đIỂM ĐÀm phán của việt nam
userfile/User/songtran/files
  Mã số : 62 22 03 08 TÓm tắt luậN Án tiến sĩ triết họC
download.php?f=/upload/file
  Danh mụC ĐỀ TÀi thạc sĩ Đh y dưỢc huế 1998 2010
userfiles/file
  QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ thủy sản số 15/2006/QĐ-bts ngàY 08 tháng 9 NĂM 2006 VỀ việc ban hành quy chế quản lý nhập khẩU, xuất khẩu hàng hoá chuyên ngành thuỷ SẢN
upload/files/vb
  Bsckii nguyễn Thanh Tân. Bsckii. Nguyễn Khánh Hòa Đơn vị công tác: Bệnh viện Phong – Da liễu tw quy Hòa
Uploaded/file
  GIẢi thích việC Áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử DỤng cho hệ thống thư ĐIỆn tử
uploads/file
  GIẤy lĩnh tiền mặT
file_vanban/maubieu
  Độc lập Tự do Hạnh phúc giấY Ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ bhxh, bhyt, bhtn I. Người ủy quyền
files/fkWryMhfIcrTqAso6GfQYDx4y*7QP*JjZH-WRtDqPYJTOq5s0uyqKqn92OY7HSVGuy3o8-kgJKThnB6usprXM8uQ*Y23FnI8
  HƯỚng dẫn làm bàI ĐỌc hiểU
vbpq/Files
  THÀnh phố CẦn thơ
Data/upload/files/DH nam 2015
  CỘng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
upload/files/vb
  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định Đoạt giải thưởng: Giải Nhất
upload/fckeditor/file
  C¸c ch÷ viÕt t¾t
Upload/files
  Danh sách dược
files/KHOA NN
  TRƯỜng đẠi học bạc liêU
files
  CÔng ty cổPHẦn truyền thông trực tuyến netlink
uploads/files
  Trong các cơn điển hình, có biểu hiện ức chế toàn bộ hoạt động tâm thần
data/8592554789358354347/tintuc/files/09.2016
  ĐỀ SỐ 1 I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại
data/XFinder/files/
  Dự án Tăng cường Khả năng Chống chịu Khí hậu cho Cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc
null/file_de_thi
  ĐỀ kiểm tra giữa học kỳ II năm họC 2015 2016
Uploads/file
  DỰ thảo lầN 4 (Ngày 28/5/2013)
Uploads/files
  Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009
archive/File
  Họ Muội bay: Delphacidae Bộ Cánh đều: Homoptera Tác hại
file/view
  Unit of work viet nam -culture-language
directory Resources file  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương