PortalFolders/ImageUploads/CCDS/1052/2015
  Chi cục dân số-khhgđ
PortalFolders/ImageUploads/CCDS/1052/2016NewFolder
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015
PortalFolders/ImageUploads/CCDS/1052/2016NewFolder/thang 5
  Của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025 và Chỉ thị 04/ct-byt ngày 15/3/2016 của Bộ y tế về việc tăng cường giải quyết tình trạng
PortalFolders/ImageUploads/CCDS/1052/Hoa
  Ủy ban nhân dân thành phố HẢi phòng số: 655/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
directory PortalFolders ImageUploads  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương