Lists/SPList_TT_HC/Attachments/553
  82. Thủ tục Xác định lại diện tích đất ở theo quy định tại các khoản 2,3 và 4 Điều 87 của Luật Đất đai, khoản 2 và khoản 3 Điều 80 của Nghị định 181
Lists/SPList_TT_HC/Attachments/341
  44. Thủ tục Trích lục số nhà
Lists/SPList_TT_HC/Attachments/543
  72. Thủ tục Xóa thế chấp và đăng ký lại thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Lists/SPList_TT_HC/Attachments/549
  78. Thủ tục Tặng cho quyền sử dụng đất
Lists/SPList_TT_HC/Attachments/552
  81. Thủ tục Xóa ghi nợ tiền sử dụng đất
Lists/SPList_TT_HC/Attachments/555
  84. Thủ tục Điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Lists/SPList_TT_HC/Attachments/557
  86. Thủ tục Trích lục bản dồ địa chính
Lists/SPList_TT_HC/Attachments/563
  92. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
directory Lists SPList TT HC  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương