Images/Upload
  BỘ thưƠng mại bộ TÀi chính số: 07/2007/ttlt-btm-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ y tế Số: 3814/QĐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cgtdt/web/images/upload1/file/doc/TN Moi Truong
  Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
cgtdt/web/images/upload1/file/doc/VHTT
  QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞNG trưỞng ban ban tổ chức cán bộ chính phủ SỐ 428/tccp-vc ngàY 02 tháng 6 NĂM 1993 VỀ việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch côNG chức ngành văn hoá thông tin
Images/Upload
  THÔng tư CỦa thanh tra chính phủ SỐ 02/2010/tt-ttcp ngàY 02 tháng 03 NĂM 2010 quy đỊnh quy trình tiến hành một cuộc thanh tra
  BỘ XÂy dựng số: 2303/QĐ-bxd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ CÔng nghiệp số: 673/QĐ-bcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cgtdt/web/images/upload1/file/thang 7
  UỶ ban nhân dân thành phố HÀ NỘI
images/upload/Van_ban2014
  Ubnd xã/THỊ trấN
cgtdt/web/images/upload1/file/nam 2013
  MẪu bản kê khai tài sảN, thu nhậP Áp dụng cho kê khai tài sảN, thu nhập phục vụ BỔ nhiệM, miễN nhiệM, CÁch chứC; Ứng cử ĐẠi biểu quốc hộI, HỘI ĐỒng nhân dâN; BẦU, phê chuẩn tại quốc hộI, HỘI ĐỒng nhân dâN
Images/Upload
  QUỐc hội nghị quyết số: 12/2011/QH13 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ CÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 04/2008/tt-bkh ngàY 09 tháng 07 NĂM 2008
  BỘ y tế Số: 02/2007/tt-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 31/2008/QĐ-ttg ngàY 25 tháng 02 NĂM 2008
images/upload/editer
  KÊ khai tài sảN, thu nhập năM: 2015
Images/Upload
  Văn phòng quốc hội cơ sở dữ liệu luật việt nam lawdata công văn
gialam/cgtdt/web/images/upload1/file/2014/TNMT
  Quy hoạch sử DỤng đẤT ĐẾn năM 2020 KẾ hoạch sử DỤng đẤT 5 NĂm kỳ ĐẦU (giai đOẠN 2011 2015) huyện gia lâM – thành phố hà NỘI
Images/Upload
  BỘ thưƠng mạI
  Bộ TÀi nguyên môi trưỜNG
images/uploads/attach
  Quy hoạch phổ TẦn số VÔ tuyếN ĐIỆn quốc gia
Images/Upload
  BỘ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 1996
  CHÍnh phủ Số: 109/2007/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sonn/cgtdt/web/images/upload1
  Ubnd thành phố HÀ NỘi sở NÔng nghiệP & ptnt
Images/Upload
  BỘ CÔng nghiệp số: 01/2006/tt-bcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  1033/tm-dm cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2005 thông báO
  Nghị quyết củA Ủy ban thưỜng vụ quốc hội số 1039/2006/nq-ubtvqh11 ngàY 28 tháng 8 NĂM 2006 VỀ TỔ chứC, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạT ĐỘng của ban chỉ ĐẠo trung ưƠng về phòNG, chống tham nhũNG
  BỘ TÀi chính số: 104/2008/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  QuyếT ĐỊnh bãi bỏ xét thưởng thành tích xuất khẩu
  Nghị quyết số 1044/2006/nq-ubtvqh11 ngày 08-9-2006 CỦa uỷ ban thưỜng vụ quốc hộI
  BỘ thưƠng mại cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  VÀ phát triển nông thôN
  QuyếT ĐỊnh của bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 1068/2008/QĐ-bkh ngàY 15 tháng 08 NĂM 2008 ban hành mẫu báo cáo thẩM ĐỊnh kết quả ĐẤu thầU
  Theo đường xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch
  QuyếT ĐỊnh của bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số 106/2007/QĐ-bnn ngàY 28 tháng 12 NĂM 2007
Images/Uploaded/Share/8b9f54ceed306eee14e3bc665f9d2094/2014/05/27
  Số: 6544/btc-qlg v/v hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
images/upload/Image/file
  HỢP ĐỒng quảng cáo qua đtv 1080 (Số: 16/ /HĐQC1080)
Images/Upload
  Nghị quyết của uỷ ban thưỜng vụ quốc hội số 1081/nq-ubtvqh11 ngàY 23 tháng 02 NĂM 2007 VỀ việc thành lậP ĐOÀn giám sáT “VIỆc chấp hành pháp luật về CẤp giấy chứng nhận quyền sử DỤng đẤT”
images/upload/Image
  1. MẪu hợP ĐỒng tư VẤn thử nghiệM
Images/Upload
  V¨n phßng quèc héi
  BỘ CÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ thủy sản cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
images/upload
  ÑEÀ thi cuoái kyø LÔÙp ck05lcd1/2 Thôøi gian laøm baøi: 60 phuùt Sinh vieân khoâNG
Images/Upload
  BỘ thưƠng mạI
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số: 68/2006/QĐ-bnn
  Chương III bảO ÔN ĐƯỜng ốNG, phụ TÙng và thiết bị bc. 11100 BẢO ÔN Ống và phụ TÙng thông gió BẰng bông khoáNG
  CHÍnh phủ Số: 112
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 113/2005/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  BỘ thưƠng mạI
  BỘ thưƠng mạI
  Ban hành kèm theo Nghị định số 117/2009/NĐ-cp ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ
  BỘ thưƠng mạI
  VĂn phòng chính phủ Số: 1191
  Xăng dầu là loại nhiên liệu có tầm quan trọng đặc biệt trong nền kinh tế được sử dụng trong nhiều ngành sản xuất, kinh doanh, trong các cơ quan nhà nước, trong đời sống sinh hoạt của nhân dân
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1202
  BỘ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
cgtdt/web/images/upload1/file/doc/Tu Phap
  UỶ ban nhân dân thành phố HÀ NỘi căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003
Images/Upload
  BỘ thủy sản cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  QuyếT ĐỊnh về việc đính chính Thông tư số 01/2006/tt-bcn ngày 11 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp
  BỘ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
images/upload/thongbao
  CHƯƠng trình đÀo tạo thạc sĩ chuyên ngành kiểm nghiệm thuốC – ĐỘc chất mã số : 60 73 15
Images/Upload
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1252
  VĂn phòng chính phủ Số: 1261
  Về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa asean giai đoạn 2008 2012
  BỘ thưƠng mại cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1268
images/upload
  CÔng ty cổ phần quốc tế SƠn hà
Images/Upload
  BỘ CÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  BỘ TÀi chính số: 129 /2008/tt- btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ: 1323/2006/QĐ-bkh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ CÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ CÔng nghiệp số: 1353/QĐ-bcn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  T hủ TƯỚng chính phủ
  BỘ quốc phòng số: 137/2005/tt-bqp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
images/upload/Van_ban2014
  Ủy ban nhân dân xã
Images/Upload
  BỘ CÔng thưƠng số: 1394/QĐ-bct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1440/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1441/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 1996
  BỘ giao thông vận tải số: 47/2006/QĐ-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Chu Uông Lưu
  BỘ CÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1563
  BỘ CÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ TÀi chính số: 1575/QĐ-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ quốc phòng – BỘ lao đỘng-thưƠng binh và XÃ HỘi-bộ TÀi chíNH
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1605
  Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 1996
  NGÂn hàng nhà NƯỚc vệt nam
  BỘ TÀi chính số: 167/2010/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
longbien/web/images/upload1/files
  Danh mụC 48 tuyếN ĐƯỜNG, phố CỦa quận long biêN – HÀ NỘI
Images/Upload
  VĂn phòng chính phủ
  VĂn phòngchính phủ
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1696
  BỘ CÔng nghiệp số : 48/1999/QĐ-bcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 39/2007/NĐ-cp ngàY 16 tháng 03 NĂM 2007
  1729/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ CÔng nghiệp số: 172/2004/QĐ-bcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ thuỷ SẢn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ XÂy dựng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1771/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ CÔng nghiệp số: 178/2004/QĐ-bcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ lao đỘNG, thưƠng binh và XÃ HỘI
  LUẬt quy hoạch đÔ thị CỦa quốc hội khoá XII, KỲ HỌp thứ 5 SỐ 30/2009/QH12 ngàY 17 tháng 6 NĂM 2009
  Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-cp ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
sonn/cgtdt/web/images/upload1
  Ubnd thành phố HÀ NỘi sở NÔng nghiệP & ptnt
cgtdt/web/images/upload1/file/thang 11
  THÔng tư Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam
Images/Upload
  BỘ thủy sản cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 1998
  BỘ CÔng nghiệp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
images/upload
  Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-cp ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Images/Upload
  BỘ CÔng nghiệP
sonn/cgtdt/web/images/upload1
  Ubnd thành phố HÀ NỘi sở NÔng nghiệp và ptnt
Images/Upload
  Số: 192/2007/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 1999
  BỘ XÂy dựng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  UỶ ban thưỜng vụ quốc hội nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 14/2011/tt-bct hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2011 thông tư
cgtdt/web/images/upload1/file/doc/GD-DT
  Số : 27 /2000/QĐ-bgd&Đt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cgtdt/web/images/upload1/file/doc/VHTT
  CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin phê duyệt quy hoạch tổng thể BẢo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử VĂn hóa và danh lam thắng cảnh đẾn năM 2020
Images/Uploaded/DuLieuDownload/2007
  CÔng ty cp nhựa tntp
Images/Upload
  PHÁt triển nông thôN
  Độc lập – Tự do Hạnh phúc
  Số: 459/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ giao thông vận tải số: 09/2006/QĐ-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Images/Uploaded/Share/29356c345c3b8390a835574f5fb14df0/2014/12/06
  Kèm theo Báo cáo số /bc-ubnd ngày /12/2014 của ubnd tỉnh Quảng Nam
Images/Upload
  CỦa bộ TÀi chính số 207/2009/tt-btc ngàY 28 tháng 10 NĂM 2009 quy đỊnh chế ĐỘ chi tiêu và quyết toán kinh phí HỖ trợ TỪ ngân sách nhà NƯỚc cho chưƠng trình xúc tiến thưƠng mại thị trưỜng trong nưỚc năM 2009
  Trong những năm qua Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện để các thành phần kinh tế, hộ gia đình, cá nhân tạo lập nhà ở. Điều kiện về nhà ở của các tầng lớp nhân dân đã được cải thiện rõ rệt
  Ubnd các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương
Images/Uploaded/Share/17a383b6f82e6c8fec2b4d61c72df0f8/2014/02/11
  BỘ TÀi chính bộ CÔng an
Images/Upload
  CỦa bộ TÀi chính số 215/2009/tt-btc ngàY 12 tháNG11 NĂM 2009 chi tiết mã SỐ MẶt hàng thuộc nhóM 73. 08 Trong biểu thuế nhập khẩU ƯU ĐÃi và HƯỚng dẫn phân loại hàng hoá
  Căn cứ Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 24/2000/pl-ubtvqh10 ngày 28 tháng 04 năm 2000
  BỘ TƯ pháp số: 114/QĐ-btp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
gialam/cgtdt/web/images/upload1
  SỞ NÔng nghiệP & ptnt
Images/Upload
  Số : 232/2003/QĐ-bcn
  BỘ CÔng nghiệp số: 233/2003/QĐ-bcn
  BỘ CÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ CÔng nghiệp bộ TÀi chíNH
  BỘ CÔng nghiệp số: 39/2005/QĐ-bcn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 242/2006/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Về việc đổi tên Ban Tổ chức chính quyền thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành Sở Nội vụ
  Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-cp ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
  BỘ CÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 95/2003/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Bộ CÔng thưƠng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  VĂn phòng chính phủ
  BỘ CÔng nghiệp số: 33/2007/QĐ-bcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  BỘ TÀi chính – BỘ giao thông vận tảI
  Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-cp ngày 04/04/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
  THÔng tư Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-cp ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp
  BỘ ngoại giao
images/upload/editer
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Số: 47/2014/tt-bgdđt cộng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam
Images/Upload
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 298/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2010
  BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ: 912/QĐ-bkh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cgtdt/web/images/upload1/file/nam 2013
  Cơ quan, tổ chức báo cáo: Cơ quan, tổ chức nhận báo cáo
Images/Upload
  Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-cp ngày 04/04/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
  BỘ thưƠng mại số: 0193/tm-dm
  BỘ giao thông vận tải số: 46/2006/QĐ-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số: 02/2008/QĐ-btnmt
images/uploads/attach
  BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Images/Upload
  BỘ TÀi chính số: 38/2007/QĐ-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 408/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
images/upload/file/CAC_LOP_CLB_KTKN
  LÒch hoïc caùc lôÙp naêng khieáU
cgtdt/web/images/upload1/file/doc/TN Moi Truong
  Về điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng và trợ cấp trang phục
Images/Upload
  Việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
  BỘ CÔng nghiệp số : 77/1999/QĐ-bcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 528/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 145
  BỘ ngoại giao số: 556/cv-ng-lpqt
  Thanh tra nhà NƯỚc số: 583/2004/QĐ-ttnn
  BỘ TÀi chính số: 588/QĐ-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 621/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ lao đỘNG, thưƠng binh và XÃ HỘI
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Đề án thành lập Tổng công ty Bưu chính Việt Nam
  BỘ BƯu chính viễn thông số: 697/1997/QĐ-tcbđ
  Số: 705/1998/QĐ-tcbđ
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc o0o
  BỘ TÀi chính số: 720/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cgtdt/web/images/upload1/file/doc/Thuong Mai
  BỘ TÀi chính-bộ thưƠng mại cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Images/Upload
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 734
longbien/web/images/upload1/file/khdt
  HỘ kinh doanh
Images/Upload
  BỘ thưƠng mại cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ thưƠng mại số: 018/2007/QĐ-btm cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam số: 787/2004/QĐ-nhnn
  Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 1996
  BỘ XÂy dựng số : 17 /2008/tt-bxd
  Ban thi đua khen thưỞng trung ưƠNG
  BỘ CÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  824/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ: 827/2006/QĐ-bkh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư Số: 844/2005/tt-bkh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 848
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 864/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Căn cứ Nghị quyết số 54/nq-tw ngày 14 tháng 9 năm 2005 của Bộ Chính trị: "Phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và tầm nhìn 2020"
  BỘ thưƠng mại cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ TÀi chính số: 87/2010/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư Số: 883/2008/QĐ-bkh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
images/upload
  Bộ môn Cơ Điện Tử Trường Đại học Bách khoa tp. Hcm
Images/Upload
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 901/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
images/uploads/attach
  Số: 91/2010/NĐ-cp
Images/Upload
  BỘ BƯu chính viễn thôNG
cgtdt/web/images/upload1/file/doc/TN Moi Truong
  BỘ TÀi chính số: 93/2002/tt-btc
Images/Upload
  BỘ TÀi chính số: 134/2010/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
cgtdt/web/images/upload1/file/doc/VHTT
  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
Images/Uploadfiles/DaiHoiCoDong2012
  CÔng ty cổ phầN
images/Upload
  BỘ MÔn sinh họC ĐỀ kiểm tra giữa học kì 1 (2015 – 2016)
Images/UploadCK/files
  ĐỀ CƯƠng ôn tập tốt nghiệp môn chính trị
images/uploads/News
  SỞ giáo dục và ĐÀo tạo số: 4493/sgd&Đt-qlt v/v: Tuyển sinh vào lớp 6 trường thpt chuyên Hà Nội-Amsterdam năm học 2013-2014 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
images/upload/file/Bieu-mau-tuyen-dung
  Số: 0104 /gck/apc/2012 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
images/upload/file/noiquylaodong
  MỤc lục nội quy lao đỘng chưƠng I: quy đỊnh chung
images/Upload
  ĐỀ kiểm tra giữa học kì 1 (2015 – 2016) MÔN: sinh họC 11
Images/Upload
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 57/2002/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Images/UploadDocs
  I- nguyên nhâN
images/uploaded
  Tóm tắt hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter để tạo bài giảng e-Learning
images/upload/BanGiaoLy
  GIÁo lý thánh kinh bài TÔi tin I. Giới thiệu các đoạn Thánh Kinh
images/upload
  Announcement intel Vietnam Study Abroad Program 2009 2011 Scholarship Program to study at Portland State University, usa
Images/Upload
  BỘ CÔng nghiệp số: 136/2004/QĐ-bcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
images/upload/BanGiaoLy
  Bài 13 Tôi Tin Hội Thánh
Images/Uploaded/Share/2011/11/19
  Tăng cường quản lý chi đầu tư ngân sách xã trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay Hà Đức Hiếu kbnn yên Phong
Images/Upload
  BỘ NÔng nghiệp và phát triểN
images/uploads/2015/05/8/141006 menu
  Vietnamese dinner buffet
Images/UploadDocs
  Hypothalamus ant. Pituitary
  KẾt quả ĐIỀu trị phẫu thuật bưỚu giáp không có CƯỜng giáP
images/upload/thuvien
  KHÓA 32 ( stt: 1 26) khóA 33 ( stt: 27- 49) khóA 34 (stt: 50 93)
images/uploads/anh/files
  KHẢo sáT ĐỘng mạch cảnh bằng siêU Âm mạch máU Ở BỆnh nhâN ĐÁi tháO ĐƯỜng type 2
images/upload
  1. CÔ Hoïc bay 1 Teân moân hoïc : CÔ Hoïc bay 1 Maõ soá moân hoïc
images/upload/BanGiaoLy/KinhThanh100Tuan
  GIÁo lý thánh kinh bài sa ngã I. TỘi tổ TÔNG
Images/Uploaded/Share/2011/10/26
  Thể lệ giải thưởng zing music awards 2011 Giới thiệu cuộc thi
Images/Uploaded/Share/5ba9aa90cb529814783d683aa4d61dde/2014/08/11
  Căn cứ Luật Dược số 34/2005-qh-11 ngày 14 tháng 6 năm 2005
images/upload/Image/T92013
  Dược lý‎ Dược lâm sàng
images/upload
  ĐỀ CƯƠng và BÀi tậP Ôn luyện tiếng anh học kì 1 LỚP 10
images/upload/thuvien
  Danh sách luận văn tốt nghiệP ĐẠi học chuyên ngành công nghệ sinh họC
images/upload
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam phòng tài chính kế hoạch độc lập Tự do Hạnh phúc
directory Images Upload  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương